Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Income and Health

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Dr. Anna Reid, Kanada Arstide Liidu ekspresident Sissetulek ja tervis - 27. juuni, 2014 Montreal Elatustaseme teema ning sissetuleku ja tervisliku seisukorra seos hakkas mind huvitama suuresti tänu mu ligi 30-aastasele arstipraktikale tervishoiutöö eesliinil. Meditsiinikoolis õppimise ajal ei õpetatud meid pöörama tähelepanu sellele, milline on inimeste taust, meile räägiti nende kehadest, nende anatoomiast ja haiguste staadiumitest. Me ei rääkinud sellest, miks sama haigus kulgeb mõnel patsiendil teistest erinevalt, sõltudes sellest, millistest oludest patsiendid tulevad ja kuidas nad elavad, me ei rääkinud tervisest selle laiemas mõistes, vaid ainult haigustest. Aastaid töötanuna, märkasin oma patsientide puhul, kellest mitmed olid kesise ühiskondliku positsiooniga ja elasid vaesuses, et paljud neist olid haigestunud põhjustel, mida oleks kergesti saanud vältida. Mõjuvaim põhjus oli see, et inimestel lihtsalt ei olnud piisavalt raha, et lubada endale kõike vajalikku: eluaset, väikelaste arenguks soodsate tingimuste loomist, toitu. Oma töös puutusin peamiselt kokku Põhja-Kanada indiaani elanikkonnaga, kes on nendest faktoritest paljuski mõjutatud. Briti kolonialismist lähtuva kultuurilise surve tõttu, on põlisrahvas kaotanud oma kultuuri. Ka need on riskifaktorid, mis soodustavad haiguste levikut ja inimeste tervise halvenemist. Kanada Arstide Liit alustas teaduslikku uurimust madala sissetuleku, vaesuse ja teiste sotsiaalsete tegurite mõjust inimeste tervisele ja tervisliku seisundi näitajatele. Selgus, et tervisliku seisundi näitajaid mõjutab arstiabi olemasolu ja kättesaadavus vaid 25% ulatuses. 15% tervislikust seisundist määrab individuaalne bioloogia, perekond ja pärilikud tegurid, näiteks soodumuse vähki või südame-veresoonkonna haigustesse haigestumiseks. 10% ulatuses avaldab mõju ümbritsev keskkond, õhu kvaliteet ja kliima ja see muutub veel olulisemaks kliimamuutuse edenedes. Mis mind tegelikult jahmatas, oli asjaolu, et 50% meie kõigi tervislikust seisukorrast sõltub sotsiaalsetest teguritest. Analüüsides tervist mõjutavaid sotsiaalseid tegureid jõudsime järeldusele, et kõige olulisem faktor on elatustase, sissetulek. On ka teisi mõjutavaid tegureid nagu rass, immigrandi- või põgenikustaatus, kodutus, võimaluse puudumine hariduse omandamiseks. Vaieldamatult on sissetulek siiski määravaim faktor. Mis veel selgus – see ei ole meie erialal küll midagi uut, aga hämmastas mind siiski, on tõeliselt suur lõhe rikaste ja vaeste vahel, tingitud sissetulekute erinevustest, mis kajastus ka tervisliku seisundi näitajates. Kanada on maailma rikkamaid maid, kuid meie rahvas ei ole kindlasti üks tervemaid, kui võtta aluseks Maailma Terviseorganisatsiooni määratlused. Me oleme selles nimekirjas jäänud oma tervisenäitajate poolest paljudest arenenud riikidest tahapoole ja need näitajad ei sõltu riigi tervishoiukulutuste suurusest. Tegelikult kulutame ühe elaniku kohta tervishoiule väga suure summa, suuruselt teise USA järel. Põhjus, miks rahva tervisliku seisukorra näitajad on halvenenud, on asjaolu, et me ei pööra küllalt tähelepanu tervist mõjutavatele sotsiaalsetele teguritele. Ja nagu USA-s, on ka meil vahe rikaste ja vaeste sissetuleku vahel suurimaid maailmas. See on valdkond, kus peame hakkama arendama vastavasuunalist riiklikku poliitikat. Ma usun siiralt, et riiklik poliitika on hädavajalik selleks, et olukorda muuta, leida lahendusi paljudele probleemidele. Me peame suhtuma sotsiaalsesse initsiatiivi kui investeeringusse, mis ei koorma riigikassat. Kui muuta mõtlemist, muutub süsteemne mudel. Raha, mille valitsus muidu kulutaks muuks otstarbeks, saaks investeerida halbu tervisliku seisundi näitajaid tekitavate faktorite kõrvaldamiseks. Ma usun ka rohujuuretasandi liikumisse. Ma usun, et iga Kanada või ükskõik millise riigi elaniku kohustus on endale probleemi teadvustada - tuleb tegeleda probleemidega nagu vaesus, seista selle eest, et inimeste sissetulek tagaks neile inimväärse elu. Ühise tegutsemiseta ei ole võimalik muutusteni jõuda. Minult on küsitud, mis on meie eesmärk, on öeldud, et see kõik on ju tühi töö, sest oleme sellest aastaid rääkinud. Ma olen tegelikult optimist. Ma arvan, et inimesed räägivad sellistest asjadest mitte ainult väikestes aktivistide gruppides ja akadeemilistes ringkondades. Elementaarse sissetuleku teema on hoogu saamas, seda kajastavad meediakanalid ja ka poliitikud pööravad tähelepanu sellele Ma arvan, et kõigil meil, asjasthuvitatutel on aeg koguneda suureks ühiskondlikuks kandvaks jõuks. Me peame ühendama oma jõud, meie kõik - kas akadeemikud, poliitikud, ka tavakodanikud, kellel on raskustesse sattunud naaber. Me kõik peame kokku hoidma ja ma arvan, et nüüd on aeg tõepoolest tegeleda elementaarse äraelamist võimaldava sissetuleku tasemega Kanadas ja igal pool mujal maailmas. sissetulek ja tervis tingimusteta põhisissetulek Tõlge: Emil Rutiku Korrektuur ja subtiitrid: Vahur Luhtsalu Unconditional Basic Income Europe - Tingimusteta Põhisissetulek Euroopa www.ubie.org - www.kodanikupalk.ee

Video Details

Duration: 6 minutes and 37 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Director: Enno Schmidt
Views: 37
Posted by: vahur on Sep 22, 2014

Dr. Anna Reid, Past President Canadian Medical Association, argues for a basic income.
A film by Enno Schmidt.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.