Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

michael_berg_shabbat_bo_2022

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
הסוד לחיות במודעות של מטה האלוקים בידך שפירושו מודעות "בעל הכוחות כולם הכוח שמאחורי כל הכוחות אין כוח אחר, רק כוח אור הבורא וזו מדיטציה שמשה היה עושה וכדאי שכולנו נעשה אותה וזה הפתרון היחידי. בואו נעמיק קצת כשחווים משהו ונופלים למודעות הנחש מה זה אומר? זה אומר שרואים את הפיתול, את עצמנו, את המצב לא את אלוקים, לא את האור, אלא משהו אחר מודעות זו מנציחה את החושך כי דרך המודעות הזו אנחנו מופרדים מהמקור, מאור הבורא כשחיים במודעות הנחש בעצם מרשים לזה לצאת לפועל בדרכים שליליות כי משמרים את זה מופרד מאור הבורא כי מודעות זה הכל מה שאנחנו אומרים זה שהמצב נוצר בגלל האדם הזה האדם הזה, ולא ע"י המקור לא ע"י אור הבורא, אז זה נפרד זה מופרד מהאור, ועלול להמשיך להיות שלילי הזהמה נקראת גלות, החוויה השלילית הפחד, יכול להיות מונצח לעד הפתרון היחידי הוא לתפוס זה מה שמשה היה מחוייב לעשות, להתגבר על הפחד שלו לתפוס את הנחש הבורא אומר למשה, אומר לנו, תפסו את הפחדים שלכם תפסו בכול מצב שאתם נמצאים ולעשות מה? אחוז בזנבו עד הסוף של זה ובמודעות שלך להתחבר למקור שעושים זאת, זה מטה האלוקים זה חיבור למקור, ברגע שמחובר למקור הביטוי האולטימטיבי חייב להיות חיובי, חייב להיות חיובי בזמן שזה עדיין מנותק במציאות של הנחש, חס ושלום זה חייב להיות שלילי, חייבים להבין את זה זו לא רק מדיטציה רוחנית או מודעות נחמדה זה מה שמפריד ממה שנקרא הגלות של החושך ממשיכה או הגאולה מגיעה לכן אני רוצה לתת כלי אחד מאד פרקטי שהבורא נותן למשה וזה מה שקורה בשבת הבורא אומר, זו השבת שאנחנו צריכים לבוא לקראת הפחדים הגדולים ביותר שלנו ומה לעשות? לבוא עם המטה של הבורא בוא! מה הבורא אומר לנו זה משהו שאני משתמש בו, המקובלים משתמשים ומשה התחיל להשתמש בו אנו חייבים, בשבת הזו לפחות אך באמת במהלך כול חיינו כשמגיעים למצב קשה, כואב, מפחיד חייבים , פשוטו כמשמעו, לתפוס את זה במחשבה, אולי אפילו ביד שלכם ולראות כיצד זה מייד מתחבר למקור זה המקור של הפחד, המקור של המצב זה הכוח של מקור הקשיים שאנו עוברים, היכן זה? היכן? רק באור הבורא ואתם רואים את המתאם המיידי את הקו הישר, לא את הסטיה של הנחש או זה האדם הזה או האדם הזה זה רק במיקרה, לא משנה איזה מודעות טיפשית מהנחש אנו חיים בה רוב הזמן ורואים את זה ישירות מחובר למקור המודעות הזו, איחזו בה, במודעות הזו לאחוז בה הופך את זה, הופך את המימוש של זה עכשיו זה חייב להתממש כטוב כיוון שזה רק מהאור של הבורא אבל, וחשוב כל כך להבין את הסכנה בלהמשיך לחיות במודעות של הנחש אם ובמידה שנמשיך לחיות במודעות שיש כוחות נוספים, אלוקים אחרים, שהכוונה לכוחות אחרים כשאנו ממש מאפשרים לזה להמשיך להתקיים כחושך, כפחד, כאנו משאירים את זה בפירוד, מופרד מהאור של הבורא לכן אני מבקש מכולנו השבת הזו בה הבורא מבקש ממשה מבקש מאיתנו לתפוס את הנחש בשבת אחוז בזנבו, תפוס את הנחש , והמדיטציה פשוטה כפי שאמרתי אתם רואים איזה מצב שזה איזה פחד שזה ואתם רואים את עצמכם תופסים את זה, ועושים מה? רואים את המקור של זה מהיכן הפחד הזה מגיע מהיכן המצב השלילי הזה מגיע רק מהאור של הבורא בעל הכוחות כולם אין שום כוח מלבד כוחו של אור הבורא ולכן לא יכול להיות שום דבר שגורם למצב הזה ולפחד הזה לקרות מלבד האור של הבורא ושאתם רואים את הקו הישר אתם תופסים את הנחש, אתם תופסים את הפחד אתם תופסים את המצב השלילי ויהי למטה בידך וזה הפוך למטה בידיו של אור הבורא וזה חייב להתבטא כגאולה זה חייב להתבטא כגאולה, זה חייב להתבטא בדרך חיובית אך אם ובמידה שנשמור עדיין על מודעות הנחש שאומר מה? שיש כוחות וסיבות נוספות שבגללן יש לי את הפחדים, מאין הם באים מדוע אני במצב הזה? המודעות הזו מנציחה את החושך, מנציחה את החושך

Video Details

Duration: 35 minutes and 43 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 4
Posted by: kabvids42 on Jan 7, 2022

michael_berg_shabbat_bo_2022

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.