Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Bazat e Nënshtrimit

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 37 minutes and 24 seconds
Country: United States
Language: English
License: All rights reserved
Views: 71
Posted by: nenshtrimi on Sep 24, 2010

Kjo video tregon prejardhjen e vërtetë dhe shpjegimin e pesë shtyllave të Islamit:
1. Dëshminë - Shehadetin
2. Lutjet e Kontaktit - Salat
3. Bamirësinë e Obligueshme - Zeqat
4. Agjërimin - Sejam
5. Shtegtimin - Haxhin

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.