Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Children´s and Young People´s Rights

1 (1 Likes / 0 Dislikes)
Хүүхдүүд эрхтэй байх эрхтэй! Нялх хүүхдүүд Нялх хүүхдүүд эрүүл ээжтэй эмчилгээтэй байх хэрэгтэй. Тэд нар дараа нь сургуульд явахын тулд, сонгуульд саналаа өгөхийн тулд, эрх ээ эдлэхийн тулд улсад бүртгүүлэх хэрэгтэй. Тэдэнд... хоол, ус хувцас үргэлж асран хамгаалах хэн нэгэн хэрэгтэй. Тэдний оюун ухаанд... хоол мөн тоглон наадах цаг, орчин хэрэгтэй. Тэдэнд Тэдэнд дэд бүтэц Тэдэнд боловсрол Тэдэнд хөдөлгөөн Тэдэнд найз, нөхөд хэрэгтэй. Тэдэнд... бас ийм зүйлүүд хэрэгтэй: мод, цэвэр орчин. Тэдэнд аюулгуй байдлаас хамгаалалт хэрэгтэй. Тэдэнд эрт гэрлэлтээс, Тэдэнд бага насандаа жирэмслэхээс Тэдэнд байгалийн гамшигаас хамгаалалт хэрэгтэй. Тэдэнд мөлчлүүлэг Тэдэнд мөлчлүүлэг, хүчирхийлэлээс хамгаалалт хэрэгтэй. Бас мөн тэдэнд сайн мэрэгжлийн сургалт мэдээлэл авах боломж ажил хэрэгтэй. Хүүхдүүд эрхтэй. Дэлхий даяар хүүхдийн эрхийг батлан тэдэнд ирээдүй өгөөрэй! Энэ нь бид бүхэнд бүгдээрэнд нь уриалга юм. Тиим учраас, бидэнд бас TA хэрэгтэй! Орчуулан, хадсан: Цэдэв-Очир :D

Video Details

Duration: 2 minutes and 45 seconds
Country: Mongolia
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Views: 92
Posted by: ted36 on Sep 8, 2015

Children´s and Young People´s Rights

Original video from BMZ

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.