Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Bisedë telefonike nga një krishter me Hoxhen Muhamed Al Arifi...

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 6 minutes and 24 seconds
Country: Macedonia
Language: Albanian
Producer: Quran
Director: Kurani Famëlartë
Views: 78
Posted by: quran on Jan 3, 2012

Krishteri me emrin Xhorxh i drejtohet Hoxhës Al Arifi duke e pyetur për çështje fetare Islame... Dëgjone deri në fund.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.