Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

La Cooperativa Integral Catalana i les Ecoxarxes. (1a Part)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 24 minutes and 19 seconds
Year: 2012
Country: Spain
Language: Catalan
Producer: EcoXarxa Mallorca
Director: Associació 9 de Maig
Views: 173
Posted by: utopiagriega on Mar 8, 2012

LA COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA (CIC)
En maig de 2010, es crea la CIC, es tracta d’una cooperativa mixta de serveis, de consum i de treball; sense ànim de lucre i d’iniciativa social. La CIC té una estructura legal en forma de cooperativa, un mercat intern basat en la utilització d’una moneda social de caràcter físic i virtual i un mercat intern de productors i consumidors que utilitzen la moneda social per efectuar intercanvis de productes i serveis.
A l’actualitat, tant la CIC com les ecoxarxes sumen més de tres mil persones en Catalunya i el model es comença a estendre,

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.