Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Sonic X - Shīzun 1 Episōdo 2 - Sennyū! Eria Kyūjūkyū (Eigo jimaku) (Furu)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 24 minutes and 34 seconds
Year: 2003
Country: Japan
Language: Japanese
License: Dotsub - Standard License
Genre: Animated
Views: 146
Posted by: aberk81 on Aug 5, 2015

Sonikku wa, sono kurīmu to chīzu ga Kurisu no sofu chakku no tasuke o karite, gunji, sonikku ni yotte kyaputibu hoji sa rete iru kenshutsu shi kenshutsu shi, sorera o kaihō suruto teirusu wa, kyūjo ni kuru made dake wana ni makikoma remasu.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.