Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Are the poor getting poorer?

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
www.mustwatch.eu Jeden z ekonomických mýtů, které můžete často slyšet, je ten, že bohatí stále bohatnou a chudí více chudnou. Jako na každém mýtu, i zde je něco pravdy. Například, pokud se podívame na data, 20% nejbohatších dnes tvoří větší část celkového národního příjmu, než měli před dvaceti lety, zatímco 40% nejchudších dnes tvoří menší část celkového národního příjmu, než tvořili dříve. Jsou tu ale dva problémy. Zaprvé, tato data nám neříkají zhola nic o absulutním stavu chudoby. To, že má někdo časem menší část celkového z příjmu neznamená, že je absolutně chudší. Takže snadno můžeme například můžeme zjistit, že i když mají nejchudší stále menší část celkového příjmu, jejich absolutní příjem vzrost. Kdybych se vás zeptal, jestli chcete raději jednu šestinu pizzy nebo jednu devítinu pizzy, vaše odpověď by mohla záviset na tom, jak velká ta pizza ve skutečnosti je. Mít devítinu pizzy může být lepší, když je ta pizza mnohem větší než ta, z které máte šestinu. Skutečný důchod chudých američanů je dnes vyšší, než býval dříve, navzdory tomu že jejich podíl na celku je poněkud nižší. Ale tohle všechno není to nejdůležitější. Větší problém je v tom, že máme pouze data, která porovnávají bohaté v jednom roce s bohatými roky předtím a chudé s chudými po předcházející roky. Co neberou tato data v potaz, je pohyb konkrétních domácností v čase. Kdybychom dokázali sledovat jednotlivé domácnosti, mohli bychom zjistit, co se stalo s chudými lidmi, řekněme před pěti, deseti nebo patnácti lety. A ve skutečnosti - tato data máme. Jedny data ukazují, že mezi rokem 1979 a 1988 86% domácností, které byly chudé v roce 1979, už nebyly chudé v roce 1988. Jiný data, z Univerzity v Michiganu ukazují, že z domácností, které byly chudé v roce 1975, přes 95% nepatřilo nadále mezi chudé v roce 1991. Jedna z nejdůležitějších věcí, které si musíme uvědomit, když mluvíme o stále bohatších bohatých a chudších chudých, je možnost přechodu mezi skupinami. Skutečností je, pro většinu američanů, že začnou jako chudí a později časem stále bohatnou. A když se podíváme na data, která srovnávají rok 1975 a 1991, zjistíme, že průměrný nárůst příjmů u bohatých domácností byl okolo 4000 dolarů, ale průměrný nárůst u chudých domácností byl během této doby 28000 dolarů! Takže to, co se skutečně odehrálo mezi 1975 a 1991 je, že bohatí bohatli, ale chudí bohatli také a mnohem rychleji než bohatí. Takže kdykoliv se budeme bavit o bohatých a chudých, je třeba myslet na tuto možnost příjmové mobility. Ale jak vysvětlíme, že navzdory všem bohatnoucím američanům stále víme o tolika chudých lidech kolem nás? Nuže, ve skutečnosti, to co je důležité je, kdo stojí za tím, jak se mění rozložení příjmů. Imigranti nebo mladí lidé - ti všichni vstupují do tohoto příjmového rozdělení jako nízkopříjmoví. Stávají se novými chudými, zatímco ti předešlí si razí postupně cestu vzhůru. Takže ačkoliv se při pohledu na data že bohatí bohatnou a chudí chudnou, ve skutečnosti každý američan na začátku 21. století bohatne. Bohatí, i chudí. A myšlenka, že bohatí stále bohatnou, zatímco chudí chudnou je především jen výplod statistiky a z velké části mýtus.

Video Details

Duration: 3 minutes and 26 seconds
Country: Czech Republic
Language: English
Producer: http://www.youtube.com/watch?v=vDhcqua3_W8
Director: mustwatch.eu
Views: 492
Posted by: reformy.cz on Mar 2, 2011

People often say that "the rich are getting richer while the poor are getting poorer." Economics professor Steve Horwitz explains why in the United States, this characterization is largely a myth.

Real income levels of the poorest 20 percent of Americans have actually risen over time. Further, the individual households that comprise the bottom income bracket do not stay the same. The majority of Americans in the poorest 20 percent become wealthier over the course of their lives. Want to learn more? Check out these resources:

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.