Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bruce Schneier: The security mirage in Vietnamese

Last Modified By Time Content
hvu0 00:00
00:02

Thực ra có hai thứ an ninh khác nhau:

hvu0 00:02
00:04

một thứ là cảm nhận của chúng ta, một thứ là thực tế.

hvu0 00:04
00:06

Và hai thứ đó hoàn toàn khác nhau.

hvu0 00:06
00:08

Bạn có thể cảm thấy an toàn

hvu0 00:08
00:10

mặc dù trong thực tế thì bạn đang gặp nguy hiểm

hvu0 00:10
00:12

Và bạn có thể vẫn đang an toàn

hvu0 00:12
00:14

ngay cả khi bạn không cảm thấy thế

hvu0 00:14
00:16

Thật sự là chúng ta đã dùng một từ

hvu0 00:16
00:18

để diễn tả 2 khải niệm khác nhau

hvu0 00:18
00:20

Việc tôi muốn làm hôm nay

hvu0 00:20
00:22

là tách hai khái niệm đó ra --

hvu0 00:22
00:24

xác định chúng khác nhau ở đâu

hvu0 00:24
00:26

và giống nhau ở đâu.

hvu0 00:26
00:28

Ở đây ngôn ngữ là trở ngại chính.

hvu0 00:28
00:30

Rất khó có thể tìm được đúng từ ngữ để diễn tả

hvu0 00:30
00:33

những khái niệm chúng ta sẽ đề cập đến ngày hôm nay.

hvu0 00:33
00:35

Nếu bạn xem xét khái niệm an ninh

hvu0 00:35
00:37

từ góc độ kinh tê,

hvu0 00:37
00:39

thì nó là một sự đánh đổi.

hvu0 00:39
00:41

Đễ được an toàn hơn

hvu0 00:41
00:43

bạn luôn phải đánh đổi lấy một thứ gì đó.

hvu0 00:43
00:45

Cho dù chỉ là quyết định cá nhân --

hvu0 00:45
00:47

như việc lắp chuông báo trộm tại nhà --

hvu0 00:47
00:50

hay một quyết định của nhà nước -- như việc có tấn công một nước khác không --

hvu0 00:50
00:52

bạn luôn phải đánh đổi một thứ gì đó,

hvu0 00:52
00:55

có thể là tiê

hvu0 00:55
00:58

hoặc có khi là cả những quyền tự do cơ bản.

hvu0 00:58
01:01

Và câu hỏi nên đặt ra khi đưa ra một quyết định liên quan đến an ninh

hvu0 01:01
01:04

không phải là điều đó có khiến chúng ta an toàn hơn hay không,

hvu0 01:04
01:07

mà là sự an toàn đó có đáng với những thứ phải đánh đổi không.

hvu0 01:07
01:09

Trong những năm vừa rồi, người ta luôn nói rằng

hvu0 01:09
01:11

thế giới trở nên an toàn hơn vì Saddam Hussein không còn nắm quyền.

hvu0 01:11
01:14

Điều đó có thể đúng, nhưng không quan trọng.

hvu0 01:14
01:17

Cái quan trọng là, như thế có đáng không?

hvu0 01:17
01:20

Và bạn có thể tự quyết định cho mình,

hvu0 01:20
01:22

và bạn cũng có thể quyết định cuộc tấn công có đáng không.

hvu0 01:22
01:24

Đó mới là cách nghĩ đúng về an ninh --

hvu0 01:24
01:26

từ góc độ những thứ phải đánh đổi để có được nó.

hvu0 01:26
01:29

Ở đây thật sự không có đúng hay sai rõ ràng.

hvu0 01:29
01:31

Một số người trong chúng ta có cài hệ thống chống trộm tại nhà,

hvu0 01:31
01:33

một số thì không.

hvu0 01:33
01:35

Và lựa chọn đó phụ thuộc vào việc bạn sống ở đâu,

hvu0 01:35
01:37

bạn sống độc thân hay có gia đình,

hvu0 01:37
01:39

có nhiều của cải đáng giá không,

hvu0 01:39
01:41

và bạn sẵn sàng chấp nhận ở mức độ nào

hvu0 01:41
01:43

rủi ro trộm cắp.

hvu0 01:43
01:45

Trong chính trị cũng vậy,

hvu0 01:45
01:47

có nhiều lựa chọn khác nhau.

hvu0 01:47
01:49

Trong hầu hết mọi trường hợp, những thứ phải đánh đổi

hvu0 01:49
01:51

không chỉ liên quan đến an ninh,