Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Translation Clip

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Wla ako magdako sa kalibutanong pagtuo sa balay sa Dios Maga simba kami halos sa tanan higayon, apan wla gyud ako makatugkad sa konsipto sa Dios Nahimamat ko kining maong binuhat ug na sugdan namo ang pag ila-ila sa usag –usa ug milungtad sa usa ka mapanamastamasong relasyon. Tanan nakong pamilya miingon ka nako nga siya usa ka tamalayon ug dili ako angay makig uban ka niya, pero ako dakong supak ug miingon “Dili, tungod kay ako mas nakahibalo kay sa ka ninyo”. Gipapahawa ko silang tanan. Kahibalo ka, akong pamilya gustong makig sulti kanako ug ang akong mga higala gustong makig uban kanako. Ug ang akong mga higala naga sulay ug himo ug plano, apan ako mura lang ug, “dli, kay tungod nga ani kini kanako”. Usa ka adlaw siya nagapatuyang lang ug panglimbong kanako ug nakig bulag nako, sa ingon ani lang kasayon ug wala akoy mahimo tungod kay siya ang lamamh ang bugtong gatuyok sa akong kinabuhi. Ug kron niabot ang punto nga “ ako naga inusara na lang.” Human sa panagbuwag namo sa akong hinigugma nakig bulag kanako, akong bugtong kasangga mao ang marijuna. Daghang butang nga nabuhat nako tungod sa drugas. Kining maong mga buhat sa pag pangawat, pagpangilad,uban pang maanindot nga buhat para lamang sa drugas tungod kay kini mao akong gikinahanglan Kay kung kini mawala kanako ako murag maghilak ug masulob-on. ug miabot nga ako nakig bugno sa kamatayon tungod kay magsugod na usab ang klase ug nagkanayon “Nganong gusto paman akong mubalik sa pagka inusara ug nganong dili nako ibalik ang kanhi nakita sa mga taw nga nasilag kanako?” Ug ako padayon nga nakig bugno kung ako gusto pang magpakabuhi ug akong nakita sa akong daan nga folder nga gisuwat sa ubos nga bahin niini sa akong higala nga naga ingon, “ Jesus loves you.”

Video Details

Duration: 1 minute and 24 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 17
Posted by: em_em on Dec 29, 2015

Translation Clip

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.