Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Changing Education Paradigms

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Elk land ter wereld is druk bezig met... ...het hervormen van hun openbare onderwijs. Daar zijn twee redenen voor: De eerste reden is economie. Men probeert uit te vinden hoe... ...we onze kinderen moeten opleiden om hun plaats... ...op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw te kunnen innemen. Gegeven het feit dat niemand ... ...kan voorspellen hoe de economie... ...er aan het eind van deze week uit zal zien. Zoals de recente olie-crisis ons liet zien. Hoe moeten we dat toch doen? De tweede reden is cultureel bepaald: Elk land ter wereld is bezig uit te vinden hoe... .. we onze kinderen moeten opleiden om ze enig... ...besef van culturele identiteit te geven. Zodat we de culturele genen van onze gemeenschap... ...kunnen doorgeven en tegelijkertijd... ..ook in het proces van globalisering meedoen. Hoe kunnen we die cirkel vierkant maken? Het probleem is: Men probeert de toekomst tegemoet te treden... ..door te doen wat men altijd al deed. En daardoor vervreemden we miljoenen jongeren... .. die geen nut meer zien om naar school te gaan. In de tijd dat wij naar school gingen,... ...werden we bezig gehouden met verhalen als: Als je maar hard genoeg werkte en studeerde en een diploma behaalde... ,.. je een baan zou krijgen. Onze kinderen geloven dat niet meer. En terecht ook trouwens! Je kunt natuurlijk wel beter een diploma hebben, ...maar dat is geen garantie meer op het verkrijgen van een baan. Zeker niet als je tijdens deze weg ... ...niet meer toekomt aan zaken die jij zelf belangrijk vind. Sommigen zeggen:"We moeten het niveau verhogen." Alsof dit een nieuw inzicht betreft... Natuurlijk moeten we dat doen! Waarom zouden we het niveau verlagen? Ik heb echt nog geen goed argument gehoord.... ... dat mij overtuigt om de niveau's te verlagen. Natuurlijk moeten we de niveau's verhogen! Het probleem is alleen dat het onderwijs-syteem van nu... ...ontworpen, gemaakt en gerealiseerd is... ... voor de situatie in een vorige eeuw! Het is bedacht tijdens de intellectuele cultuur... ... die we nu de "Verlichting" noemen. En in de economische omstandigheden... ...van de industriële revolutie. Voor 1850 bestond er geen openbaar onderwijs. In ieder geval niet echt. Je werd opgeleid door jezuieten als je genoeg geld had. Maar openbaar onderwijs, betaald met belastinggeld... ...en verplicht voor iedereen... ...en naar keuze overal te volgen... ...was een revolutionair idee. Velen protesteerden ertegen. Men zei... "Het is onmogelijk voor straatkinderen uit het arbeidsmilieu... .. om beter te worden van openbaar onderwijs." "Zij zijn niet in staat om te leren lezen en schrijven." "Waarom zouden we daar tijd aan verspillen?" Zo zijn er behoorlijk wat vooroordelen ingeslopen over ... .. sociale structuren en menselijke capaciteiten. Het werd aangestuurd door ... ...de economische noodzaak van die tijd. Maar, daar dwars doorheen heerste er.... ...een intellectueel model van de geest. Hetgeen in essentie was hoe men in... ... de VerlIchting dacht over intelligentie. De ECHTE intelligentie bestaat uit de capaciteit om... ...op een bepaalde manier logisch te kunnen redeneren. En de kennis van de oorspronkelijke klassieke werken. Waar we nu aan denken noemen we: "Academische vermogen." En dit begrip zit diep in de genen van openbaar onderwijs. Dat er eigenlijk twee soorten mensen zijn: Academische- en niet-academische mensen. Slimme- en niet-slimme mensen. Het gevolg van deze redenatie is dat... ... genieën denken dat ze dat juist niet zijn. Omdat ze beoordeeld worden met... ...deze bekrompen visie op de geest. We hebben dus nu die twee steunpilaren: De economie en de intellectualiteit. Naar mijn mening heeft dit model gezorgd... ...voor chaos in het leven van veel mensen! Het pakt voor sommigen goed uit. Velen worden er inderdaad beter van. Maar voor de meesten pakt het slecht uit! In plaats daarvan lijden ze hieronder: Een moderne epidemie:... Maar het is zowel misplaatst als fictief. We hebben het over de ADHD-epidemie. Je ziet hier de kaart van de USA met daarin... ... het aantal gevallen van ADHD. Of doktersvoorschriften voor ADHD. Begrijp mij niet verkeerd :... Ik zeg dus niet dat het fenomeen ADHD niet bestaat. Daar ben ik niet voor gekwalificeerd. Ik weet dat veel sociologen en psychologen... ...van mening zijn dat dit gewoon bestaat. Maar het is nog volop in discussie. Wat ik echter wel zeker weet is ... ...dat het GEEN epidemie is. Deze kinderen worden net zo routinematig onderzocht... ...als bij het verwijderen van de amandelen... En op dezelfde grillige wijze... .. en om dezelfde medische reden: "De Medische Mode"! De kinderen van nu leven in de geschiedenis van deze aarde... ...in de meest intensieve stimulerende leefomgeving. Ze worden overspoeld met informatie... ... en aangetrokken door allerlei apparaten: Van computers tot iPhones. Van reclameborden tot honderden TV-kanalen. En dan vind je nog het vreemd dat je... ...hun aandacht niet krijgt voor... WAT? Saai materiaal. Op school. Voor het grootste deel tenminste. Het lijkt mij dan ook totaal geen toeval dat... ...de toename van ADHD gelijk op gaat met de toename van... ...het aantal gestandaardiseerde testen. Deze kinderen slikken Ritalin of iets soortgelijks. Vaak worden er gewoon drugs gebruikt om... ..hun focus te vergroten en ze te kalmeren. Maar daardoor neemt het aantal ADHD-gevallen... ...toe al naar gelang je naar het oosten gaat. Mensen verliezen hun interesse in Oklahoma,... ..ze kunnen bijna niet denken in Arkansas... ..en als ze in Washington aankomen, zijn ze totaal kierewiet. Maar volgens mij zijn daar meer redenen voor? Het is een denkbeeldige epidemie! Als je er goed over nadenkt: In de kunst, maar volgens mij ook... ...in de wetenschap en wiskunde... Maar laat ik even specifiek ingaan op kunst. Want vooral zij zijn het slachtoffer van deze manier van denken. In de kunst heeft men juist speciale aandacht... ...voor "de esthetische ervaring". Bij zo'n ervaring staan alle zintuigen op scherp. Zodat je volledig aanwezig bent OP DIT MOMENT. En als je resoneert met de opwinding van... ...de ervaring die je NU meemaakt. Wanneer je je volledig levend voelt. En ON-esthetisch is het als je... ..je zintuigen uitschakeld. En enkel ondergaat wat er gebeurt. En veel van deze drugs doen nu juist dat ! We duwen onze kinderen door hun schooltijd... ...door ze te drogeren. En ik vind dat we dat nu juist... ...het tegenovergestelde zouden moeten doen! We moeten ze niet in slaap sussen maar.... ...juist attent maken op hun verborgen talenten! Maar we gebruiken het volgende model: Ik denk dat we een onderwijsmodel gebruiken... ...dat inhaakt op het belang van de industrialisatie. En op het beeld dat we daarvan hebben. Ik zal u een paar voorbeelden geven: Scholen zijn nog steeds georganiseerd alsof... ...het productielijnen betreft. Rinkende bellen, aparte faciliteiten... ..specialisaties in verschillende onderwerpen. We onderwijzen kinderen nog steeds per stapel. We laten ze het systeem doorlopen per leeftijdsgroep. WAAROM doen we dat eigenlijk? Waarom hebben we dit denkbeeld dat de leeftijd... ...van kinderen de belangrijkste gemeenschappelijke eigenschap is? Alsof hun productiedatum het allerbelangrijkste is. Ik ken kinderen die veel beter zijn ... ...dan hun leeftijdsgenoten in verschillende disciplines. Of op verschillende tijdstippen op de dag. Of beter functioneren in kleine groepen dan in grote groepen. Of gewoon wat meer op zichzelf willen zijn. Als je wilt weten hoe het onderwijsmodel eruit zou moeten zien, ... .. start dan niet bij dat productiemodel! Want daar gaat het er juist om alles gelijk te maken.... ... zodat ze allen de standaard-testen kunnen doorkomen. Dit gaat over standaardisering! Ik denk dat we met ons onderwijs juist... ... in de tegenovergestelde richting moeten gaan! En dat bedoel ik nu met ... ..."het veranderen van het paradigma!" Recent is er een goede studie gedaan... ...naar "Divergent denken." En dat is niet hetzelfde als "creativiteit". Ik definieer "creativiteit" als het vermogen om... ...originele ideeën te krijgen die waardevol zijn. Divergent denken is geen synoniem.. Het is een essentiële eigenschap om creatief te kunnen zijn. Het is het vermogen om allerlei... ...mogelijke oplossingen te kunnen zien... ... voor een probleem. Of het probleem van alle kanten te kunnen benaderen. Wat DeBonno noemt : "Lateraal denken". Om niet alleen lineair... ... of convergent te denken. Het is het vermogen om meerdere oplossingen te zien. En niet slechts één oplossing. Daar is een leuke test voor: Hoeveel toepassingen voor een paperclip kun je bedenken? Och, een routinevraagje toch? De meeste mensen weten wel 10 tot 15 toepassingen. Mensen die hier goed in zijn, bedenken er 200. En dat doen ze door additionele vragen te stellen... ...zoals: "Mag het 70 meter hoog zijn en van rubber gemaakt?" "Moet het een allerdaagse paperclip zijn? Daar is een test over gedaan... ...onder 1500 mensen met een boek: "Voorbij de blokkade". En in de regels van deze test staat dat... ...als je boven een bepaalde waarde scoort... .. je een genie bent in "Divergent denken". Mijn vraag aan u is vervolgens: Welk percentage, denkt u, van deze 1500 mensen... ... scoorde een genie-niveau voor "Divergent denken"? U moet wel even weten dat het hier... ...betreft om kinderen van de kleuterschool. Welk percentage denkt u dat het was? 80 procent? Het is 98 procent! Dit betrof een langjarig onderzoek. Dus hebben ze de test bij dezelfde kinderen... ... 5 jaar later herhaald. Op de leeftijd van 8 tot 10 jaar. En wat denkt u? Welk percentage? 50 procent? En 5 jaar later zijn ze weer getest... .. op een leeftijd van 13 - 15 jaar. U ziet hiet een zekere trend ontstaan! Dit vertelt ons een interessant verhaal:... .. want u kunt zich toch voorstellen dat het de andere kant opgaat? Toch? Naarmate je ouder wordt, wordt je er beter in? Dit onderzoek laat twee zaken zien: 1: Iedereen heeft uit zichzelf deze capaciteit! 2: En het gaat meestal hard achteruit! Met deze kinderen is veel gebeurd tijdens het opgroeien. Heel veel! Maar het belangrijkste is volgens mij ... ... dat ze in deze tijd "opgeleid" worden! In de 10 jaar dat ze op school zitten... ...wordt ze verteld dat er maar één goed antwoord is. En dat kun je achterin het boek vinden. En daar mag je niet kijken. En ook niet kopiëren! Want dat heet "spieken", Buiten school noemen we dit "samenwerken"! Dit is niet omdat leraren het zo wilde... .. het gebeurt eenvoudig op deze wijze. Omdat het "in de genen" van het onderwijs-syteem zit. We moeten echt anders gaan denken over... ... mogelijkheden van de mens. We moeten die oude denkbeelden over... ..... academisch, niet-academisch, abstracte, theoretisch of ambachtswerk... ...achter ons laten! En het laten voor wat het is: Een mythe! Ten tweede moeten we inzien dat... ...het meest waardevole leren in groepen plaatsvindt. Samenwerking is de noodzakelijke voorwaarde voor groei!! Als we mensen gaan afzonderen... ... en ze afzondelijk gaan beoordelen... ...vormen we een onnatuurlijke scheiding... ...tussen hen en hun natuurlijke leer-omgeving. Ten derde is dit van essentieel belang voor ... .. de gewoontes van onze instituten en .. ...de gewoontes die er worden gehanteerd.

Video Details

Duration: 11 minutes and 41 seconds
Year: 2010
Country: Netherlands
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Producer: theRSA.org
Director: Ken Robinson
Views: 2,240
Posted by: rromer on May 29, 2011

Creativity expert Sir Ken Robinson will ask how do we make change happen in education and how do we make it last?

Creativiteitsdeskundige Sir Ken Robinson vraagt welke veranderingen in het onderwijs broodnodig zijn.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.