Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Stephen Hawking asks big questions about the universe in Persian (Farsi)

Last Modified By Time Content
bikhoda 00:02
00:06

هیچ چیز بزرگتر یا قدیم تر از جهان نیست.

bikhoda 00:06
00:10

پرسش های شما که من دوست دارم درباره شان صحبت کنم اینها هستند:

bikhoda 00:10
00:17

یک، ما از کجا آمده ایم؟

bikhoda 00:17
00:20

جهان چگونه به وجود آمد؟

bikhoda 00:20
00:24

آیا ما در جهان تنها هستیم؟

kherad 00:24
00:27

آیا آن بیرون موجودات فضایی وجود دارند؟

bikhoda 00:27
00:31

آینده نژاد بشر چیست؟

bikhoda 00:31
00:33

تا دهه ۱۹۲۰

bikhoda 00:33
00:37

همه فکر می کردند که جهان اصولا ایستا

bikhoda 00:37
00:39

و بدون تغییر با گذشت زمان است.

kherad 00:39
00:44

سپس کشف شد که جهان در حال انبساط است.

bikhoda 00:44
00:47

کهکشان های دور از ما فاصله می گرفتند.

bikhoda 00:47
00:54

این به آن معنی بود که آنها می بایست در گذشته به هم نزدیکتر می بودند.

bikhoda 00:54
00:56

اگر به طور فرضی به عقب بازگردیم،

bikhoda 00:56
01:00

می بینیم که همگی ما می بایست در کنار هم می بودیم

bikhoda 01:00
01:02

در حدود ۱۵ میلیارد سال پیش.

bikhoda 01:02
01:08

این مهبانگ بود، آغاز جهان.

bikhoda 01:08
01:11

ولی آیا پیش از مهبانگ چیزی بود؟

bikhoda 01:11
01:15

اگر نبود، چه چیزی جهان را ایجاد کرد؟

bikhoda 01:15
01:20

چرا جهان به این شکلی که از مهبانگ پدیدار شد به وجود آمد؟

bikhoda 01:20
01:25

ما به طور معمول فکر می کردیم که نظریه جهان

bikhoda 01:25
01:27

می تواند به دو بخش تقسیم شود.

bikhoda 01:27
01:30

نخست، قوانین بودند

kherad 01:30
01:33

مانند معادله های ماکسول و نسبیت عام

bikhoda 01:33
01:36

که تکامل جهان را تعیین می کردند،

kherad 01:37
01:40

با معلوم بودن حالت آن در کل فضا در یک زمان.

bikhoda 01:40
01:43

و دوم، هیچ پرسشی بر سر

bikhoda 01:43
01:46

حالت آغازین جهان نبود.

bikhoda 01:46
01:51

ما در بخش اول خوب پیشرفت کرده ایم،

bikhoda 01:51
01:54

و اکنون دانش قوانین تکامل را

bikhoda 01:54
01:57

در همه و تقریبا در شرایط مفرط داریم.

bikhoda 01:57
02:00

ولی تا همین اواخر، ما آگاهی اندکی

bikhoda 02:00
02:03

در مورد شرایط آغازین جهان داشته ایم.

bikhoda 02:04
02:09

هرچند، این تقسیم بندی به قوانین تکامل و شرایط آغازین

bikhoda 02:09
02:13

به این بستگی دارد که زمان و فضا جدا و متمایز باشند.

bikhoda 02:15
02:19

در شرایط مفرط، نسبیت عام و نظریه کوانتوم

bikhoda 02:19
02:23

اجازه می دهند که زمان مانند یک بعد دیگری از فضا رفتار کند.

bikhoda 02:27
02:31

این تمایز میان زمان و فضا را از میان می برد

bikhoda 02:31
02:36

و این یعنی قوانین تکامل می توانند حالت های آغازین را نیز تعیین نمایند.

bikhoda 02:39
02:43

جهان می تواند به طور خود به خود خودش را از هیچ به وجود آورد.

bikhoda 02:43
02:51

علاوه بر این، ما می توانیم محاسبه کنیم احتمال آنرا که جهان

bikhoda 02:51
02:53

در حالت های متفاوت ایجاد شده باشد.

bikhoda 02:53
02:56

این پیش بینی ها در توافق کاملند

bikhoda 02:56
03:00

با مشاهدات ماهواره دبلیومپ

bikhoda 03:00
03:02

از تابش ریزموج زمینه کیهانی،

kherad 03:02
03:06

که شاهدی است از جهان در روزگار بسیار ابتدایی.

bikhoda 03:06
03:11

ما فکر می کنیم که راز خلقت جهان را گشوده ایم.

bikhoda 03:12
03:14

شاید ما می بایست جهان را به ثبت برسانیم

bikhoda 03:14
03:18

و از همه برای وجودشان حق امتیاز بگیریم.

bikhoda 03:21
03:24

اکنون من به دومین پرسش بزرگ بازمی گردم:

bikhoda 03:24
03:28

آیا ما تنهاییم، یا آیا انواع دیگری از حیات در جهان وجود دارند؟

bikhoda 03:32
03:35

ما باور داریم که حیات به طور خوبخودی در زمین روی داده،

bikhoda 03:35
03:40

بنابراین باید ممکن باشد که حیات در دیگر سیاره های مناسب هم ظاهر شود،

bikhoda 03:40
03:44

که به نظر می رسد شمار زیادی از آنها در کهکشان وجود دارند.

bikhoda 03:44
03:49

ولی ما نمی دانیم حیات در ابتدا چگونه پدیدار شد.

bikhoda 03:52
03:55

ما دو فقره مدرک مشاهداتی داریم

bikhoda 03:55
03:58

از احتمال پدیدار شدن حیات.

bikhoda 04:00
04:03

نخستین آن است که ما فسیل های جلبکی داریم

bikhoda 04:03
04:06

از ۳.۵ میلیارد سال پیش.

bikhoda 04:07
04:11

زمین در ۴.۶ میلیارد سال پیش شکل گرفته

bikhoda 04:11
04:15

و احتمالا برای نیم میلیارد سال نخست بسیار داغ بوده است.

kherad 04:21
04:23

بنابراین حیات در بازه نیم میلیارد سالی که برایش ممکن بوده

kherad 04:23
04:26

در زمین پدیدار شده،

kherad 04:27
04:30

که در مقایسه با عمر ده میلیارد ساله یک سیاره زمین-گونه

kherad 04:30
04:32

کوتاه است.

bikhoda 04:33
04:38

این حاکی از آن است که احتمال پدیدار شدن حیات به طور معقولی بالاست.

bikhoda 04:38
04:42

اگر احتمالش خیلی پایین می بود، آدم باید انتظار می داشت

bikhoda 04:42
04:46

که بیشتر ده میلیارد سال موجود را وقت ببرد.

kherad 04:46
04:51

از سویی دیگر، به نظر نمی آید که ما توسط فضایی ها ملاقات شده باشیم.

bikhoda 04:52
04:55

من گزارش های یوفوها را به حساب نمی آورم.

kherad 04:55
04:59

چرا آنها باید تنها برای مردم خل و عجیب ظاهر شوند؟

bikhoda 05:02
05:06

اگر یک توطئه حکومتی برای فرونشاندن گزارش ها وجود دارد

kherad 05:06
05:11

و هدفشان نگهداشتن دانستنی های علمی که فضایی ها می آورند برای خود است،

bikhoda 05:11
05:15

به نظر می آید که تاکنون می بایست یک سیاست منحصرا بی فایده بوده باشد.

bikhoda 05:15
05:24

بعلاوه، علی رغم جستجوی گسترده توسط پروژه ستی،

kherad 05:25
05:29

ما هیچ برنامه سوال و جواب تلویزیونی فضایی نشنیده ایم.

bikhoda 05:29
05:34

این احتمالا نشان دهنده آن است که هیچ تمدن فضایی وجود ندارد

bikhoda 05:34
05:36

در این مرحله از توسعه ما

bikhoda 05:36
05:40

به شعاع چند صد سال نوری اطراف.

bikhoda 05:41
05:43

صدور یک بیمه نامه

bikhoda 05:43
05:47

برای وقت آدم ربایی فضایی ها شرط خوب و بیخطری به نظر می رسد.

bikhoda 05:50
05:53

این من را به آخرین پرسش بزرگ برمی گرداند:

bikhoda 05:53
05:55

آینده نژاد بشر.

bikhoda 05:56
06:00

اگر ما تنها موجودات هوشمند در کهکشان باشیم،

bikhoda 06:00
06:03

بایستی اطمینان حاصل کنیم که زنده بمانیم و ادامه پیدا کنیم.

bikhoda 06:07
06:11

ولی ما در حال ورود به دوره بسیار خطرناکی از تاریخ مان هستیم.

bikhoda 06:11
06:20

جمعیت ما و استفاده ما از منابع محدود سیاره زمین

bikhoda 06:21
06:25

به صورت روزافزون در حال افزایش است، همگام با دیگر قابلیت های فنی

kherad 06:25
06:28

برای تغییر محیط زیست به صورت خوب یا زیان بار.

bikhoda 06:32
06:34

ولی دستورالعمل ژنتیکی ما

kherad 06:34
06:37

هنوز غریزه های خودخواهانه و پرخاشگرانه ای را حمل می کند

bikhoda 06:37
06:40

که در گذشته مزیت برزیستی داشته اند.

bikhoda 06:40
06:47

دشوار خواهد بود تا از فاجعه دوری شود

bikhoda 06:48
06:49

در چند صد سال آینده،

bikhoda 06:49
06:52

هزار یا میلیون سال آینده که جای خود دارد.

kherad 06:56
06:59

تنها شانس بقای ما در درازمدت

bikhoda 06:59
07:03

این است که در سیاره زمین در خفا باقی نمانیم،

bikhoda 07:03
07:05

بلکه در فضا پخش شویم.

bikhoda 07:05
07:10

پاسخ به این پرسش های بزرگ

kherad 07:10
07:15

نشان می دهد که ما پیشرفت شگرفی در چند صد سال اخیر داشته ایم.

bikhoda 07:15
07:20

ولی اگر ما بخواهیم ورای چند صد سال آینده ادامه دهیم،

bikhoda 07:20
07:22

آینده ما در فضا است.

bikhoda 07:22
07:26

این دلیل آن است که من طرفدار سرنشین دار --

bikhoda 07:27
07:30

یا بهتر است بگویم، پروازهای فضایی انسان دار هستم.

kherad 07:30
07:40

من برای تمام عمرم تلاش کرده ام تا جهان را بفهمم

bikhoda 07:40
07:42

و پاسخ هایی برای این پرسش ها بیابم.

bikhoda 07:42
07:45

من خیلی خوش اقبال بوده ام

bikhoda 07:45
07:49

که ناتوانی ام مانع جدی نبوده است؛

bikhoda 07:49
07:54

هرآینه، این مساله به من فرصت بیشتری نسبت به خیلی های دیگر داده

kherad 07:54
07:56

تا جستجویم برای دانش را دنبال کنم.

bikhoda 07:56
08:03

هدف نهایی یک نظریه کامل برای جهان است،

bikhoda 08:04
08:06

و ما داریم خوب پیشرفت می کنیم.

bikhoda 08:06
08:11

سپاس از اینکه گوش دادید.

bikhoda 08:14
08:17

کریس اندرسون: پرفسور، اگر شما مجبور بودید یکی از این دو را حدس بزنید،

kherad 08:17
08:21

آیا اکنون باور دارید که محتمل تر است که چنین باشد تا نباشد

bikhoda 08:21
08:24

که ما در راه شیری تنها باشیم،

bikhoda 08:24
08:29

به عنوان تمدنی در سطح هوش خودمان یا بالاتر؟

bikhoda 08:45
08:51

این پاسخ هفت دقیقه وقت برد، و واقعا به من بینشی داد

kherad 08:51
08:56

از اینکه کل این سخنرانی به راستی چه عمل سخاوتمندانه ای برای تد بوده است.

bikhoda 09:06
09:11

استیون هاوکینگ: من فکر می کنم این بسیار محتمل است که ما تنها تمدن باشیم

bikhoda 09:11
09:13

در حدود صدها سال نوری؛

kherad 09:14
09:17

وگرنه ما می بایست امواج رادیویی را شنیده بودیم.

bikhoda 09:17
09:24

حالت دیگر این است که تمدن ها برای مدت طولانی باقی نمی مانند،

bikhoda 09:25
09:26

بلکه خود را نابود می کنند.

bikhoda 09:26
09:31

سی اِی: پرفسور هاوکینگ، سپاس به خاطر این پاسخ.

bikhoda 09:32
09:34

ما آن را به عنوان یک اخطار سودمند می پذیریم، من فکر می کنم،

bikhoda 09:34
09:37

برای باقی کنفرانس مان در این هفته.

bikhoda 09:38
09:42

پرفسور، ما واقعا از شما قدردانی می کنیم به خاطر این اقدام فوق العاده که انجام دادید

kherad 09:42
09:45

تا پرسش هایتان را امروز با ما قسمت کنید.

bikhoda 09:45
09:46

واقعا از شما سپاسگزارم.

bikhoda 09:46
09:54

(کف زدن)