Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Stephen Hawking asks big questions about the universe in Hebrew

Last Modified By Time Content
noamnelke 00:02
00:06

אין דבר גדול או זקן יותר מהיקום.

aknv 00:06
00:10

השאלות עליהן ארצה לשוחח הן:

noamnelke 00:10
00:17

אחת, מאין באנו?

noamnelke 00:17
00:20

איך התהווה היקום?

noamnelke 00:20
00:24

האם אנו לבדנו ביקום?

noamnelke 00:24
00:27

האם ישנם חיים חוצניים אי-שם?

noamnelke 00:27
00:31

מהו עתיד המין האנושי?

noamnelke 00:31
00:33

עד שנות העשרים של המאה הקודמת,

aknv 00:33
00:37

כולם חשבו שהיקום סטטי במהותו

aknv 00:37
00:39

ואיננו משתנה ביחס לזמן.

noamnelke 00:39
00:44

אחר התגלה שהיקום מתרחב.

aknv 00:44
00:47

הגלקסיות הרחוקות נעו והתרחקו מאיתנו,

noamnelke 00:47
00:54

משמע שבעבר היו ודאי קרובות יותר אלו לאלו.

aknv 00:54
00:56

אם נבצע אקסטרפולציה לאחור,

aknv 00:56
01:00

נמצא שכולן היו ודאי מגובבות זו ע"ג זו

noamnelke 01:00
01:02

לפני כ-15 מיליארד שנים.

noamnelke 01:02
01:08

זה היה המפץ הגדול, ראשית היקום.

noamnelke 01:08
01:11

אך האם היה משהו לפני המפץ הגדול?

noamnelke 01:11
01:15

אם לא, מה יצר את היקום?

aknv 01:15
01:20

מדוע התפתח היקום דווקא כך מתוך המפץ הגדול?

aknv 01:20
01:25

נהגנו לחשוב שתיאוריית היקום

noamnelke 01:25
01:27

ניתנת לחלוקה לשניים.

aknv 01:27
01:30

ראשית-כל, היו לנו חוקים,

aknv 01:30
01:33

כמו משוואות מקסוול ותורת היחסות הכללית,

aknv 01:33
01:36

שקבעו את האבולוציה של היקום,

aknv 01:37
01:40

בהינתן מצבו בכל המרחב בנקודת זמן אחת.

aknv 01:40
01:43

ושנית, לא היתה שאלה

noamnelke 01:43
01:46

בנוגע למצבו הראשוני של היקום.

aknv 01:46
01:51

התקדמנו היטב מבחינת החלק הראשון,

aknv 01:51
01:54

ויש לנו כעת הידע אודות חוקי האבולוציה

aknv 01:54
01:57

בכל התנאים, פרט לקיצוניים ביותר.

aknv 01:57
02:00

אך עד לאחרונה, ידענו מעט מאד

aknv 02:00
02:03

אודות התנאים ההתחלתיים של היקום.

aknv 02:04
02:09

אך חלוקה זו, לחוקי האבולוציה ולתנאים התחלתיים,

aknv 02:09
02:13

מחייבת הפרדה והבחנה בין זמן ומרחב.

aknv 02:15
02:19

בתנאים קיצוניים, היחסות הכללית ותורת הקוונטים

noamnelke 02:19
02:23

מאפשרים לזמן להתנהג כמימד אחר של מרחב.

aknv 02:27
02:31

זה מבטל את ההפרדה בין זמן למרחב,

aknv 02:31
02:36

כלומר, חוקי האבולוציה יכולים גם לקבוע את המצב ההתחלתי.

aknv 02:39
02:43

היקום מסוגל לברוא עצמו ספונטנית מתוך האין.

aknv 02:43
02:51

זאת ועוד, ביכולתנו לחשב הסתברות לפיה היקום

noamnelke 02:51
02:53

נברא במצבים שונים.

aknv 02:53
02:56

תחזיות אלה עולות בקנה אחד

noamnelke 02:56
03:00

עם תצפיות לווין WMAP

noamnelke 03:00
03:02

של קרינת הרקע הקוסמית של גלי המיקרו,

aknv 03:02
03:06

שהיא חתימת היקום הצעיר מאד.

noamnelke 03:06
03:11

אנו סבורים שפתרנו את חידת הבריאה.

aknv 03:12
03:14

אולי עלינו לרשום פטנט על היקום

aknv 03:14
03:18

ולדרוש מכל אדם תמלוגים תמורת קיומו.

noamnelke 03:21
03:24

כעת אפנה לשאלה הגדולה השניה:

noamnelke 03:24
03:28

האם אנו לבדנו, או האם יש חיים אחרים ביקום?

noamnelke 03:32
03:35

אנו מאמינים שהחיים נוצרו ספונטנית על כדור הארץ,

aknv 03:35
03:40

לכן ודאי תיתכן הופעת חיים בכוכבי-לכת מתאימים נוספים

aknv 03:40
03:44

וכאלה יש ככל הנראה רבים בגלקסיה.

noamnelke 03:44
03:49

אך איננו יודעים כיצד הופיעו לראשונה החיים.

aknv 03:52
03:55

בידינו שתי הוכחות תצפיתיות

noamnelke 03:55
03:58

לגבי סבירות הופעתם של חיים.

aknv 04:00
04:03

האחת: יש לנו מאובני אצות

noamnelke 04:03
04:06

מלפני 3.5 מיליארד שנה.

aknv 04:07
04:11

הארץ נוצרה לפני 4.6 מיליארד שנה,

aknv 04:11
04:15

וכנראה היתה חמה מדי במשך כמחצית מיליארד השנים הראשונות.

aknv 04:21
04:23

כך שהחיים הופיעו על הארץ

aknv 04:23
04:26

בתוך מחצית מיליארד השנים בהן זה התאפשר,

aknv 04:27
04:30

שזה מעט בהשוואה ל-10 מיליארד השנים

aknv 04:30
04:32

שהן משך חייו של כוכב-לכת מסוגו של ארץ.

noamnelke 04:33
04:38

משמע, סבירות הופעת החיים היתה גבוהה למדי.

aknv 04:38
04:42

אילו היתה נמוכה, הציפייה היתה

aknv 04:42
04:46

שזה יקרה מתישהו במהלך עיקר 10 מיליארד השנים.

noamnelke 04:46
04:51

מאידך, נראה שלא זכינו לביקורי חוצנים.

noamnelke 04:52
04:55

אני מתייחס בביטול לדיווחי עב"מים.

aknv 04:55
04:59

למה להם להופיע רק בפני טיפוסים מוזרים?

aknv 05:02
05:06

אם יש לממשלה מזימה להשתיק את הדיווחים

noamnelke 05:06
05:11

ולשמור לעצמה את הידע המדעי שהחוצנים מביאים,

aknv 05:11
05:15

עד כה נראה שזו מדיניות כושלת באופן סינגולרי.

aknv 05:15
05:24

זאת ועוד, למרות החיפושים הנרחבים של מיזם SETI,

aknv 05:25
05:29

לא קלטנו שום חידון טלוויזיוני חוצני.

aknv 05:29
05:34

זה אולי אומר שאין תרבויות חוצניות

aknv 05:34
05:36

שנמצאות בשלב ההתפתחותי שלנו

noamnelke 05:36
05:40

ברדיוס כמה מאות שנות אור.

aknv 05:41
05:43

מכירת פוליסות ביטוח

aknv 05:43
05:47

מפני חטיפה בידי חוצנים נראית כהשקעה בטוחה.

aknv 05:50
05:53

וזה מביא אותי לשאלה הגדולה האחרונה:

noamnelke 05:53
05:55

עתיד המין האנושי.

noamnelke 05:56
06:00

אם אנחנו היצורים הנבונים היחידים בגלקסיה,

aknv 06:00
06:03

עלינו להבטיח את המשך הישרדותנו וקיומנו.

noamnelke 06:07
06:11

אך אנו נכנסים לעידן שהולך ונעשה מסוכן.

aknv 06:11
06:20

האיכלוס וניצול המשאבים הסופיים של ארץ על ידינו

aknv 06:21
06:25

גדלים בטור הנדסי, יחד עם יכולתנו הטכנולוגית

noamnelke 06:25
06:28

לשנות את הסביבה לטובה או לרעה.

aknv 06:32
06:34

אך הקוד הגנטי שלנו

aknv 06:34
06:37

עדיין נושא יצרים של אנוכיות ותוקפנות

aknv 06:37
06:40

שאי-פעם היה להם ערך הישרדותי.

aknv 06:40
06:47

יהיה קשה למדי להימנע מאסון

noamnelke 06:48
06:49

במאה השנים הבאות,

noamnelke 06:49
06:52

שלא לדבר על אלף או מיליון השנים הבאות.

aknv 06:56
06:59

סיכויינו היחיד להישרדות ארוכת-טווח

aknv 06:59
07:03

הוא להפסיק להסתתר על כוכב הלכת ארץ

noamnelke 07:03
07:05

אלא לצאת ולהתפשט אל החלל.

aknv 07:05
07:10

התשובות לשאלות גדולות אלה

noamnelke 07:10
07:15

מראות שהתקדמנו הרבה במאה השנים האחרונות.

noamnelke 07:15
07:20

אך אם ברצוננו להמשיך מעבר למאה השנים הבאות,

aknv 07:20
07:22

עתידנו מצוי בחלל.

aknv 07:22
07:26

מטעם זה אני בעד

noamnelke 07:27
07:30

מסע מאוייש בחלל.

aknv 07:30
07:40

כל חיי שאפתי להבין את היקום

noamnelke 07:40
07:42

ולמצוא תשובות לשאלות אלה.

aknv 07:42
07:45

התמזל מזלי,

aknv 07:45
07:49

ונכותי לא היוותה מגבלה רצינית;

aknv 07:49
07:54

ולמעשה העניקה לי יותר זמן מאשר לרוב הבריות

noamnelke 07:54
07:56

לתור אחר ידע.

aknv 07:56
08:03

היעד הסופי הוא תיאוריה מושלמת של היקום,

noamnelke 08:04
08:06

ואנו מתקדמים היטב.

noamnelke 08:06
08:11

תודה על הקשבתכם.

noamnelke 08:14
08:17

כריס אנדרסון: פרופסור, אם היה עליך לנחש,

aknv 08:17
08:21

האם לדעתך סביר יותר

noamnelke 08:21
08:24

שאנו לבד בשביל החלב,

noamnelke 08:24
08:29

כתרבות ברמת התבונה שלנו ומעלה?

aknv 08:45
08:51

לתשובה זו נדרשו 7 דקות והיא נתנה לי מושג ממשי

noamnelke 08:51
08:56

איזה אקט נדיבות מדהים היתה הרצאה זו כלפי TED.

aknv 09:06
09:11

הוקינג: לדעתי סביר למדי שאנו התרבות היחידה

noamnelke 09:11
09:13

בתחום כמה מאות שנות-אור;

noamnelke 09:14
09:17

אחרת היינו קולטים גלי-רדיו.

aknv 09:17
09:24

האפשרות השניה: ציוויליזציות אינן מאריכות ימים,

noamnelke 09:25
09:26

אלא משמידות את עצמן.

noamnelke 09:26
09:31

כ"א: פרופסור הוקינג, תודה על תשובתך זו.

aknv 09:32
09:34

אני חושב שנראה בה אזהרה בריאה

noamnelke 09:34
09:37

למשך יתרת הכינוס השבוע.

aknv 09:38
09:42

אנו מאד מודים לך על המאמץ הבלתי-רגיל שעשית

aknv 09:42
09:45

לשתף אותנו היום בשאלותיך.

noamnelke 09:45
09:46

באמת, תודה רבה לך.

aknv 09:46
09:54

[מחיאות כפיים]