Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Stephen Hawking asks big questions about the universe in Czech

Last Modified By Time Content
janijana 00:02
00:06

Není nic většího nebo staršího než vesmír.

janijana 00:06
00:10

Rád bych hovořil o následujících otázkách:

janijana 00:10
00:17

Odkud jsme přišli?

janijana 00:17
00:20

Jak vznikl vesmír?

janijana 00:20
00:24

Jsme ve vesmíru sami?

janijana 00:24
00:27

Existuje mimozemský život?

janijana 00:27
00:31

Jaká je budoucnost lidstva?

janijana 00:31
00:33

Až do 20. let 20. století

janijana 00:33
00:37

se předpokládalo, že vesmír je svou podstatou statický

janijana 00:37
00:39

a nemění se v čase.

janijana 00:39
00:44

Později se zjistilo, že se vesmír rozpíná.

janijana 00:44
00:47

Daleké galaxie se od nás vzdalují.

janijana 00:47
00:54

To znamená, že v minulosti u sebe musely být blíže.

janijana 00:54
00:56

Posuneme-li se dále do minulosti,

radekpilich 00:56
01:00

zjistíme, že všechny galaxie byly nahuštěné na sobě

radekpilich 01:00
01:02

asi před 15 miliardami let.

radekpilich 01:02
01:08

To byl velký třesk, počátek vesmíru.

janijana 01:08
01:11

Bylo ale něco ještě před velkým třeskem?

janijana 01:11
01:15

Pokud ne, co vesmír vytvořilo?

janijana 01:15
01:20

Proč vznikl zrovna takový vesmír, jak ho známe?

janijana 01:20
01:25

Dříve se vědci domnívali, že studium vesmíru

janijana 01:25
01:27

lze rozdělit do dvou částí.

janijana 01:27
01:30

Zaprvé - zákony,

janijana 01:30
01:33

například Maxwellovy rovnice a obecná relativita,

janijana 01:33
01:36

které určují vývoj vesmíru

janijana 01:37
01:40

a jeho stav v každém časovém úseku.

janijana 01:40
01:43

A zadruhé - otázka,

janijana 01:43
01:46

jaký byl původní stav vesmíru.

janijana 01:46
01:51

V první části jsme se již dostali poměrně daleko,

janijana 01:51
01:54

rozumíme už zákonům, podle nichž se vesmír vyvíjí

janijana 01:54
01:57

za všech podmínek, kromě těch nejextrémnějších.

janijana 01:57
02:00

Ale až donedávna jsme nevěděli téměř nic

janijana 02:00
02:03

o počátečních podmínkách vesmíru.

janijana 02:04
02:09

Takové rozdělení na zákony vývoje a počáteční podmínky

janijana 02:09
02:13

ale předpokládá, že čas a prostor jsou vzájemně oddělené entity.

janijana 02:15
02:19

V extrémních podmínkách obecná teorie relativity a kvantová teorie

janijana 02:19
02:23

umožňují, aby se čas choval jako další prostorová dimenze.

janijana 02:27
02:31

Tím mizí hranice mezi časem a prostorem,

janijana 02:31
02:36

což znamená, že evoluční zákony mohou také určit počáteční stav.

janijana 02:39
02:43

Vesmír může spontánně vzniknout z ničeho.

janijana 02:43
02:51

Kromě toho můžeme spočítat pravděpodobnost, že vesmír

janijana 02:51
02:53

vznikl v různých stavech.

janijana 02:53
02:56

Tyto výpočty se dokonale shodují

radekpilich 02:56
03:00

s údaji sondy WMAP,

janijana 03:00
03:02

která měří reliktní záření na kosmickém pozadí,

janijana 03:02
03:06

což jsou stopy velmi raného vesmíru.

janijana 03:06
03:11

Domníváme se, že jsme rozluštili záhadu stvoření.

janijana 03:12
03:14

Možná bychom si měli dát vesmír patentovat

janijana 03:14
03:18

a vybírat poplatky za jeho používání.

janijana 03:21
03:24

Zastavím se teď u té druhé otázky:

janijana 03:24
03:28

Jsme ve vesmíru sami nebo existuje mimozemský život?

janijana 03:32
03:35

Domníváme se, že život na Zemi vznikl spontánně,

janijana 03:35
03:40

proto by se mohl objevit i na ostatních vhodných planetách,

janijana 03:40
03:44

kterých je v naší galaxii, zdá se, velmi mnoho.

janijana 03:44
03:49

Nevíme ale, jak se život poprvé objevil.

janijana 03:52
03:55

Pozorováním jsme získali dva důkazy

janijana 03:55
03:58

pravděpodobnosti, že život vznikne.

janijana 04:00
04:03

Tím prvním jsou zkameněliny řas

janijana 04:03
04:06

z doby před 3,5 miliardami let.

janijana 04:07
04:11

Země vznikla před 4,6 miliardami let

janijana 04:11
04:15

a po dobu první půlmiliardy let byla nejspíš příliš horká.

janijana 04:21
04:23

Takže život se na Zemi vyvinul

janijana 04:23
04:26

v rozmezí půl miliardy let, kdy k tomu byly vhodné podmínky,

janijana 04:27
04:30

což je krátká doba ve srovnání s 10 miliardami let -

janijana 04:30
04:32

životností planet podobných Zemi.

janijana 04:33
04:38

To naznačuje, že pravděpodobnost vzniku života je poměrně vysoká.

janijana 04:38
04:42

Pokud by pravděpodobnost byla nízká, předpokládali bychom,

janijana 04:42
04:46

že vznik života zabere většinu z oněch 10 miliard let.

janijana 04:46
04:51

Na druhé straně se ale nezdá, že by nás navštěvovali mimozemšťané.

janijana 04:52
04:55

Nahlášená UFO neberu vážně.

janijana 04:55
04:59

Proč by se ukazovali jenom bláznům a podivínům?

janijana 05:02
05:06

I kdyby šlo o spiknutí politiků ve snaze utajit údaje

janijana 05:06
05:11

a vědecké poznatky mimozemských civilizací,

janijana 05:11
05:15

zatím se nezdá, že by takový přístup příliš fungoval.

janijana 05:15
05:24

Ani prostřednictvím rozsáhlého výzkumu SETI

janijana 05:25
05:29

jsme zatím nezachytili vysílání žádné mimozemské televizní soutěže.

janijana 05:29
05:34

To pravděpodobně znamená, že žádné mimozemské civilizace

janijana 05:34
05:36

na naší vývojové úrovni

janijana 05:36
05:40

v okruhu několika set světelných let neexistují.

janijana 05:41
05:43

Vydávání pojištění pro případ únosu mimozemšťany

janijana 05:43
05:47

by pro pojišťovny bylo poměrně bezpečným krokem.

janijana 05:50
05:53

To mě přivádí k poslední velké otázce:

janijana 05:53
05:55

Jaká je budoucnost lidstva?

janijana 05:56
06:00

Pokud jsme jedinými inteligentními tvory v naší galaxii,

janijana 06:00
06:03

měli bychom zajistit, že sami sebe nezničíme.

janijana 06:07
06:11

Nyní ovšem vstupujeme do stále nebezpečnějšího období dějin.

janijana 06:11
06:20

Populace a spotřeba omezených zdrojů na Zemi

janijana 06:21
06:25

rostou exponenciálně, společně s našimi technickými schopnostmi

janijana 06:25
06:28

měnit okolní prostředí k lepšímu i horšímu.

janijana 06:32
06:34

Náš genetický kód

janijana 06:34
06:37

ale stále obsahuje sobecké a agresivní instinkty,

janijana 06:37
06:40

které byly v minulosti výhodné pro přežití.

janijana 06:40
06:47

Bude těžké vyhnout se katastrofám

janijana 06:48
06:49

v následujících staletích,

janijana 06:49
06:52

a to nemluvím o dalších tisících a miliónech let.

janijana 06:56
06:59

Naší jedinou šancí na dlouhodobé přežití

janijana 06:59
07:03

je opustit planetu Zemi

janijana 07:03
07:05

a rozšířit se na další místa ve vesmíru.

janijana 07:05
07:10

To, že známe odpovědi na tyto velké otázky,

janijana 07:10
07:15

znamená, že jsme během posledního století učinili obdivuhodný pokrok.

janijana 07:15
07:20

Ale jestli chceme přežít i déle než dalších sto let,

janijana 07:20
07:22

naší budoucností je vesmír.

janijana 07:22
07:26

Proto vítám lety do vesmíru

janijana 07:27
07:30

s lidskou posádkou.

janijana 07:30
07:40

Celý svůj život se snažím porozumět vesmíru

janijana 07:40
07:42

a nalézt odpovědi na své otázky.

janijana 07:42
07:45

Měl jsem opravdové štěstí,

janijana 07:45
07:49

že má nemoc není tak závažnou překážkou;

janijana 07:49
07:54

spíše naopak, díky ní mám více času než většina lidí

janijana 07:54
07:56

zabývat se poznáváním světa.

janijana 07:56
08:03

Konečným cílem je úplná teorie vesmíru

janijana 08:04
08:06

a k ní se skutečně přibližujeme.

janijana 08:06
08:11

Děkuji vám za pozornost.

janijana 08:14
08:17

Ch. Anderson: Pane profesore, pokud byste si měl tipnout,

janijana 08:17
08:21

domníváte se, že je pravděpodobné,

janijana 08:21
08:24

že jsme jedinou civilizací v Mléčné dráze

janijana 08:24
08:29

na takovéto vývojové úrovni?

janijana 08:45
08:51

Připravit odpověď zabralo sedm minut, a pochopil jsem,

janijana 08:51
08:56

jak neskutečně vstřícným gestem tato přednáška je.

janijana 09:06
09:11

Stephen Hawking: Myslím si, že je velmi pravděpodobné, že jsme jedinou civilizací

janijana 09:11
09:13

v okruhu několika set světelných let;

janijana 09:14
09:17

jinak bychom totiž zachytili rádiové signály.

janijana 09:17
09:24

To by se ale dalo vysvětlit i tak, že civilizace nemají dlouhé trvání,

janijana 09:25
09:26

protože se samy zničí.

janijana 09:26
09:31

Ch. A.: Pane profesore, děkuji vám za odpověď.

janijana 09:32
09:34

Myslím, že to budeme brát jako varování,

janijana 09:34
09:37

které prolne celou konferencí.

janijana 09:38
09:42

Pane profesore, mnohokrát děkujeme za vaše obrovské úsilí,

janijana 09:42
09:45

s nímž jste připravil svůj příspěvek.

janijana 09:45
09:46

Ještě jednou děkuji.

janijana 09:46
09:54

(Potlesk)