Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Sonic X - Shīzun 1 Episōdo 11 - Utsukushiki Kaitō Rūju (Eigo jimaku) (Furu)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 24 minutes and 34 seconds
Year: 2003
Country: Japan
Language: Japanese
License: Dotsub - Standard License
Genre: Animated
Views: 81
Posted by: aberk81 on Aug 5, 2015

Daitōryō wa tameshite mite, sonikku o hikitsukeru tame ni nise no emerarudo o shokubutsu ga, kanojo wa, E - 70 ga hassei shi, dasshutsu o tsukuru tame ni naru made rūju wa, kaosuemerarudo no tame ni, kawarini esa o tori, topāzu de, egguman no bēsu o kensaku-maki torimasu.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.