Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Жеймес Хансэн: Яагаад би уур амьсгалын талаар ярих ёстой вэ

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 17 minutes and 51 seconds
Country: Mongolia
Language: English
Genre: None
Views: 78
Posted by: jambaa on Mar 16, 2012

Уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулааралын талаар, түүнд нөлөөлж буй эрчим хүчний хэрэглээний өсөлт, түүүнийг бий болох хүлэмжийн хий зэрэг асуудлаар өөрийн байр суурийг илэрхийлнэ.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.