Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Neil and Eric Charrette at Haiti Symposium

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Gwo réyinyon sa-a ké nou rélé: "Haiti Charrette" la, ta dwe yon travay ki pou ta pran hui jou. Men li fèt nan twa jou. Malgré travay la té trè konsantré, trè kondansé, nou arivé pwodui anpil matéryel, kan menm. Mwen rété kwè ké matéryel sa-a bon. Tout moun an Ayiti ap kapab itilizé-l. An plis, menm moun isit la nan Miyami ap ka itilizé-l tou. Miyami tounen yon sant pou tout enfomasyon, se yon poto mitan nan nouvèl. Epi, U.M., Inivèsité Miyami, ap fè tout éfò pou édé Ayiti jan'l kapab. Ou konprann? M'panse enfomasyon sa-a pral rivé jwen tout moun, tout mas pèp ayisyen an. Daprè sa mwen tandé, délégasyon sa-a gen moun ki trè dévoué, ki trè angajé nan kòz la. Yo gen pou yo alé Nou-Yòk demen. Nou dwe kontinyé pousé mésyé sa yo pou yo ka bannou bon randman. Epi, fò nou fè suivi. Mésye sa yo ap travay pou gouvènman-an. Se travayè léta yo yé. Nou konnen kijan sa yé an Ayiti. Sé tankou yon pòt k'ap ouvè, k'ap fèmen tout tan. Sé pa menm moun yo k'ap rété nan gouvènman-an pou dis zan. Ou gen rézon. Manm gouvènman-an chanjé chak dé zan. Men pou nou ka gen kontinyité, fòk chak moun kité yon travay positif dèyè, fè yon impak ki positif. Mèsi bokou. Mwen rélé Neil Hall. M'ap travay ak yon konpayi NORMA. Mwen kolaboré ak U.M. nan Fakilté Achitékti, ki rélé "Architect Hall". Eric, fè menm jan ak msyé. Di ki moun ou yé. Mwen rélé Eric Accime. M'ap travay ak "New Urban Works Development" nan Coral Gables. Tod Landess, Interviewer: Eric, mwen té rankontré ou nan yon konférans nan FIU (Florida International University). Sé vré. Mwen sonjé sa. Daprè ou menm, ki wol sektè privé-a pral jwe? Kouman pou nou rivé fè séktè privé-a, tout ONG yo, ak gouvènman-an, kouman pou yo arivé travay ansanm? Daprè ou menm, eské li posib? Ban mwen opinyon ou sou sa, menm si ou jis isit la nan Coral Gables kounyé-a? Daprè mwen menm, tèt ansanm sé yon bagay ki ésansyèl. Gouvènman-an poukont li pakab fè tout bagay. Pa gen okenn gouvènman ki ka travay poukont li. Séktè privé-a paka fè tout bagay non plis, on sèl kou. Séktè privé-a bézwen gouvènman-an. Yo dwe travay ansanm. Sé gouvènman-an ki pou bay séktè privé-a chémen pou-l pasé, ki pou rétiré tép rouj, débloké tout blok, fè wout. A pati dé ekspéryans mwen fè nan péyi nan zilé karayib yo, youn nan pi gwo pwoblèm ki genyen, sé lè gouvènman-an pa kolé tèt nèt alé ak séktè privé-a. Tou lè dé pati yo, youn bézwen lòt. Epi, tou lè dé dwé byen fò. Youn dwé ranfòsé lòt, youn dwé édé lòt vinn pi fò. Pwoblèm sa yo pral pran anpil tan pou yo rézsoud. Fòk tout pati yo byen djanm, byen fò. Li k'ap pran dis, vent an pou rebati Ayiti; pou rétiré Ayiti, réyèlman vré, nan trou sa-a koté-l yé jodiya. M'pansé li nésésè pou tout pati yo travay ansanm, pou yo tounen patnè ki byen fò, k'ap travay ak tèt kolé. Tod Landess, Interviewer: Nou konnen gen twa séktè: séktè privé-a, ONG yo, gouvènman-an. Ki jan nou ka ede tou lè twa sektè sa yo kominiké youn ak lòt? Sa-a se yon trè bon keksyon. Kounyé-a, a koz dé dézas la, gen anpil moun ki mété men, anpil séktè ki vlé édé Ayiti. Gen anpil resous. Gen anpil moun. Chak moun ap fè ti moso pa yo. Nou bezwen yon koté ki pou konékté tout moun, yon pwen santral pou tout enfomasyon, pou tout sèvis, pou tout kalité èd. Nou bezwen konekté tout aspè èd la ak tout moun k'ap ede. Nou bezwen yon ajans santral, byen réyèl, ki pou gen rol pou'l konekté tout séktè yo youn ak lòt . Fòk sa fèt rapidman paské si tout séktè yo pa kominiké youn ak lòt byen vit, gen anpil travay, anpil efò ki pral gaspiyé. Se lavé men, siyé atè. Nou dwe konnen ki moun k'ap fè ki sa? Pa egzanp: Keksyon enfomasyon? Ki moun k'ap bay enfomasyon? Ki resous ki genyen? Ki kote yo ye? Ki sa gouvènman-an bezwen? Ki sa séktè privé-a bezwen? Ki sa tout moun yo bezwen? Ki sa pèp la bezwen? Interviewer Tod Landess: Eské ou gen kèk idé, eskè ou konnen ki òganizasyon ki ta dwé fè travay koneksyon sa-a? Ki òganizasyon ou pansé ki gen enfrastrikti pou-l bay sèvis enfomasyon santral sa-a? Daprè sa m'apranm, gen òganizasyon sa yo déja. M'tandé ké gen yon ONG ki vlé fè travay sa-a. M'tandé ké gen yon biro nan govènman-an ki vlé fè sa tou. Epi gen yon lòt biro ki vlé mété tout enfòmasyon yo nan yon sèl plas, pou séktè privé-a. Mwen espéré ké tou lè twa biro sa yo ap tounen réyalité pou tou lè twa sektè sa yo. Mwen kap ba ou kèk non ONG si ou vlé. Travay sa-a, konfèrans sa-a, trè enpotan tou. Li bon lè tout Ayisyen rankontré, palé youn ak lòT, brasé lidé, koze, patajé. Ou menm tou ou nan kominikasyon, ou ladan tou. Jounalis yo gen yo gwo rol pou yo jwe tou. Tout kalité jounalis: ékri, palé, télévizé, entènèt,... Tout kominoté, tout fòm media dwé patisipé. Sa-a sé yon bagay klè.

Video Details

Duration: 4 minutes and 50 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: Tod Landess
Views: 120
Posted by: koze on Apr 1, 2010

Discussion of progress made and the future for Haiti

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.