Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"
0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 5 minutes and 11 seconds
Country: Andorra
Language: Catalan
Producer: Ricard Escandell
Director: Ricard Escandell
Views: 142
Posted by: jt0607 on Apr 10, 2010

Descripció de les valoracions del grup de treball [email protected]'t que va treballar el curs 2008/09 sobre la utilització didàctica del podcast a dicersos nivells educatius.
La direcció del projecte anava a càrrec de la Doctora Mar Camacho.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.