Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Цөмийн Задрал бол эрчим хүчний ирээдүй

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 9 minutes and 54 seconds
Country: Mongolia
Language: English
Producer: Jambaa
Views: 83
Posted by: jambaa on Mar 20, 2012

Физикч Стевен Ковлей Цөмийн задрал нь эрчим хүчний хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэх цорын ганц зам үзэж байна.

Тэрбээр цөмийн задрал хэрэгтэй, энэхүү төсөлд дээр амьдралынхаа турш ажиллаж буй хүмүүс болон төслийн хэрэгжилтийн талаар ярина.

Стевен Ковлей нь Их Британийн тэргүүлэгч задрал судлалын төвийн толгойлдог бөгөөд тэрбээр бага өртөгөөр цөмийн задралыг бодит амьдралд эрчим хүч гарган авахад ашиглахаар ажиллаж байна.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.