Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Lập Trình Cho Trái Tim (Encoding the Heart) 1A

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 17 minutes and 28 seconds
Country: Vietnam
Language: Vietnamese
Genre: None
Views: 552
Posted by: toppau on May 17, 2009

"Lập trình trái tim" thâm nhập vào đề tài tình yêu qua mạng, làm quen trên internet, một cách tiếp cận phổ biến của giới trẻ hiện nay trong việc kết bạn và tìm kiếm một nửa của mình. Phim phản ánh cuộc sống, tình yêu của một tầng lớp thanh niên thời đại mới - một cuộc sống không chỉ có sự nỗ lực khẳng định mình, mà còn có niềm tin, khát vọng vào tình yêu đích thực.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.