Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Sonic X - Shīzun 1 Episōdo 16 - Mezase! Nankai no Chinbotsusen (Eigo jimaku) (Furu)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 24 minutes and 55 seconds
Year: 2003
Country: Japan
Language: Japanese
License: Dotsub - Standard License
Genre: Animated
Views: 133
Posted by: aberk81 on Aug 12, 2015

Sonikku to nakama-tachi wa, chinbotsu-sen kara dai emerarudo o shutoku shi, egguman wa kare no tamago fōto, kōgeki ni kaeshimasuga, sonikku wa supin'atakku de robotto o hakai suru tame ni o kara no ringu o shiyō shite imasu.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.