Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Rivette on Short Term Housing Needs

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Pa'p gen ase moun, fanm ak gason, pou ki pou poté tout matério konstriksyon ki pral nésésè pou kokenn travay sa-a. Se yon gwo travay! Epi travay rekonstriksyon sa-a gen danjé ladan'l. Gen plizyè étap pou yo pasé: plasé kòman matéryèl la, distribyé li, fòmé moun ki pral itilizé matéryèl la. Sa ka pran plizyè ané. Waou! Yo gen nan men 50,000 moun san kay. Si yo vlé fè'l konsa, pétèt yo kapab fè'l konsa. Li posib. Men, se yo gwo chans y'ap pran, tankou nan yon jwèt zo. Sonjé n'ap palé dé 100,000 pou rivé jiska 200,000 moun. A koz de gwo chif sa-a, nou santi gen ijans. Nou konnen ké pi fò moun sa yo ap péri, si ta gen yon siklòn katégori, dé, twa ou byen kat, nan zòn nan, mandé Bondyé padon. Sa sé yon pakèt moun! Menm si ONG yo ak gouvènman-an ap édé, sé yon dézas ki mandé yon répons global, yon répons ki soti toupatou, nan tout sektè. Sé prémyè fwa yo rapòté 940,000 moun san kay tou swit aprè yon dézas. Chif la ap monté de jou an jou. Koulyé-a, yo pa palé de yon milyon moun ankò, yo rapòté 1.2 ou byen 1.5 milyon moun san kay, san koté pou yo rété. Pa gen asé tant ak asé volontè ki paré pou yo alé viv an Ayiti pandan ké y'ap bati kay pou viktim yo. Sa k'ap pran anpil ané pou bati kay pou tout moun sa you, pou ba yo tou sa yo bezwen. Pa bliyé danjé-a, sé pa sèlman siklòn, tranbléman tè ou byen lòt dézas, danjé- a sé kondisyon sanitè yo: manjé sa ki bon pou la santé, bwè dlo pwòp,... Sé konbat ak prévwa tout maladi ki kab andikapé ou byen touyé moun yo. Pa egzamp, malarya, viris ki rélé "West Nile", fyèv ki poté non "dengue fever", ak tout konsékans maladi sa yo, yo ka touyé moun yo. Sé pa yon grenn moun ki ka mouri. Si yon épidémi gayé nan yon kan réfigyé pou tout moun sa yo, n'ap palé de plizyè mil moun ki mouri. Nou prévwa anpil moun ka mouri a koz dé pwoblèm médikal menm jan anpil lòt ka mouri a koz de pwoblem dézas natirèl. Tout moun a la won badè, nan lé monn, ap santi yo ront, si yo tout pa mété tèt ansanm, si yo pa fè anyen pou poté solisyon. Nou bezwen tout moun pou mété men pou édé sové moun yo: séktè privé, piblik, manm gouvènman-an, tout moun ki vlé édé. Wi, li nésésè pou yo mété ti moun ki san paran yo, nan òfélina tou swit, pa aprè kèk mwa. Wi, li nésésè pou moun ki kapab yo, bati kay yo epi pou yo santi yo fyè dé tèt yo paské kay sa-a sé pa yo. Wi, li nésésè tou pou yo bati tout on vilaj ki pou poté dévlopman k'ap diré lontan. Men fò nou sonjé gen yon gwo diférans ant sitiyasyon sa yo. 80% popilisyon an pa ka rébati kay yo epi yo pa ka rété nan lari-a pandan dé a twa-z-an. Si nou kité yo nan lari-a pandan n'ap bati gwo vilaj, anpil moun pral pèdi lavi yo. Translated from English to Creole by Yanick Jean-Francois-Landess

Video Details

Duration: 2 minutes and 39 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Views: 99
Posted by: koze on Apr 16, 2010

Rivette on Short terms housing needs

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.