Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

When False Flags Don't Fly

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Ti kteří studovali historii vědí Že nic nepovzbudí a neposílí despotický režim více než okázalý akt násilí. Nějaké náhlé a nesmyslné oběti na životech které tyranovi umožní, postavit se na kouřící trosky a označit sama sebe za hrdinu. Je to v takovýchto momentech, kdy nad veřejností, stále v šoku z hrůz, které před jejíma očima proběhly, může být nastolena ta nejnemilosrdnější tyranie. Tyranie, která je pak skryta pod pl�t�k ochrany bezpečnosti. Teroristické činy nikdy neprospějí obyčejným lidem. Ty prospějí jen těm, co jsou u moci. To je pro� Nero v�echny podvedl, zat�mco ��m ho�el. Dalo mu to mo�nost zbavit se k�es�ansk�ho spole�enstv� a znovuvystav�t hlavn� m�sto ��msk�ho imp�ria k obrazu sv�mu. To je pro� vl�dci a v�le�n�ci vyno�uj�c�ho se americk�ho imp�ria byli tak nad�eni zni�en�m USS Maine v Havansk�m p��stavu v r. 1898. Dalo jim to z�minku, kterou pot�ebovali aby zat�hli americkou ve�ejnost do podpory �pan�lsko-Americk� v�lky. To je pro� Izrael za�to�il na USS Liberty v r. 1967 b�hem �estidenn� v�lky. Vytrval�mi n�lety a torp�dov�n�m po cel� hodiny v marn� snaze ji poslat ke dnu. Izraelci v��ili, �e ztr�ta Liberty m�e b�t svedena na Egyp�any, a zat�hnout tak Ameri�any do v�lky. To je pro� existuj� stovky zdokumentovan�ch p��klad� jak vl�dy inscenuj� �toky, aby je svedly na sv� politick� protivn�ky. V ka�d� civilizaci, v ka�d� kultu�e, v ka�d� historick� dob� tyrani v�d�li, �e ok�zal� akty n�sil� pomohly d�le upevnit jejich vlastn� moc a vl�du. A je smutn�, �e v pr�b�hu d�jin bylo v�dy p��li� mnoho v�le dovolit, aby do�lo k �tok�m p�edst�rat, �e do�lo k �tok�m nebo dokonce za�to�it na vlastn� obyvatelstvo za ��elem podpo�en� sv�ch politick�ch c�l�. Myslet si, �e takov�to zinscenovan� provokace a �toky pod fale�nou vlajkou se u� ned�j� by bylo stejn� nerealistick�, jako si myslet, �e lidsk� p�irozenost se zm�nila �e mocn� u� neusiluj� o dal�� posilov�n� sv� moci �e u� nen� vliv u��v�n k podv�d�n� a manipulaci �e u� se nel�e z hrabivosti nebo z touhy po ovl�d�n� lid� znamenalo by to v��it, �e na�e spole�nost je imunn� proti t�mto jev�m kter� jsme vid�li v ka�d� jin� spole�nosti ve v�ech epoch�ch Jedn� se zkr�tka o nebezpe�n� sebeklam Lid� znovu zji��uj� s�lu t�to iluze Objevuj� rozsah toho, jak byli obelh�v�ni Znovu studuj� svou historii Rusov� se dozv�daj� jak byla FSB p�isti�ena p�i kladen� bomb v Moskv� v r. 1999 b�hem teroristick� kampan�, kter� vynesla Putina k moci a vmanipulovala ve�ejnost do podpory druh� �e�ensk� v�lky Dozv�daj� se, jak jejich autokratick� exprezident p�i�el k moci v kampani na hrobech t�ch kter� sta�� k�mo�i z FSB zabili Izraelci se dozv�daj� jak byl Mosad znovu a znovu p�isti�en vyd�vaj�c� se za ty sam� muslimsk� teroristy proti nim� tvrdil ze bojuje Dozv�daj� se, jak Izrael u��v� stra�idla teroru k zvy�ov�n� bianko �eku z americk�ch fond� aby doma roz���oval policejn� st�t �est� nejv�t�� jadern� velmoc Pr� ohro�en� mo�nost� �e n�kter� z jej�ch soused� jednoho dne z�sk� n�jakou jadernou zbra� Britov� se dozv�daj�, jak byli d�stojn�ci jejich SIS p�isti�eni jak p�evle�eni za araby s n�kla��kem pln�m munice st��leli na policii, aby vyvolali etnick� nap�t� aby se zajistilo, ze budou v regionu vybudov�ny st�l� z�kladny Dozv�daj� se, jak Harun Aswat pr� hlavn� zosnovatel �tok� ze 7/7 pracoval pro britskou tajnou slu�bu. Dozv�daj� se, jak se britsk� vojensk� tajn� slu�ba pod�lela na bombov�ch �toc�ch IRA Indov� se dozv�daj�, jak s �tokem v Mubaji pom�hal agent americk� tajn� slu�by kter� pak spolupracoval s vy�et�ovateli tak�e nebude �elit vy�et�ov�n� v zahrani�� Kana�ani se dozv�daj� jak p��slu�n�ci jejich vlastn� provin�n� policie p�evle�en� za protestuj�c� v r. 2007 hrozili n�sil�m proti jin�m policist�m aby vyvolali tvrd� z�krok proti pokojn�m protest�m A Ameri�an�. Ameri�an� se dozv�daj�, �e bylo v�cero bomb kter� byly nalezeny, zne�kodn�ny a odvezeny z budovy A.P.Murrah 19. dubna 1995 (�tok v Oklahoma city) Dozv�daj� se, �e Timothy McVeigh napsal dopis sv� sest�e kde tvrdil, �e pracuje pro speci�ln� jednotky americk� arm�dy Dozv�daj� se, �e bombov� �tok byl ��zen inform�tory FBI �pln� stejn� jako bombov� �tok ve WTC v r. 1993 Dozv�daj� se o 11. z��� a incidentu v Tonkinsk�m z�livu a operaci Northwoods a o protipovstaleck�ch manu�lech vlastn� arm�dy kter� u�� d�stojn�ky, jak prov�d�t �toky pod fale�nou vlajkou, kter� maj� b�t svedeny na nep��tele zkr�tka, lid� se dozv�daj� pravdu A nyn� vid�me stejnou situaci sm��uj�c� k �toku pod fale�nou vlajkou, kter� jsme vid�li v roce 1995 V t� dob� m�ly USA korpor�tn� m�dia, zoufale h�zej�c� �p�nu na ka�d�ho kdo ��oural do akc� vl�dy a na druh� stran� vl�du, kter� byla zoufale nepopul�rn� Dnes vid�me ve h�e �pln� stejn� faktory. Pokud n�co, tak je situace dnes hor�� ne� byla p�ed bombov�mi �toky v Oklahoma city s m�dii sp��en�mi tak, �e skupiny anga�ovan�ch ob�an� jako Oath Keepers jsou napad�ny cvi�en�mi patol�zaly zprava i zleva. A te� u� to nen� jen domobrana, kter� je establishmentem d�monizov�na. Jsou to veter�ni a majitel� zbran�, stoupenci jin�ch stran a libertari�ni, protiv�le�n� demonstranti a bojovn�ci za lidsk� pr�va lid�, kte�� jsou na�tvan�, �e vl�da d�v� jejich bili�ny bank�m kter� zavinily sou�asnou finan�n� krizi. Zkr�tka ka�d� je te� potencion�ln� terorista Alespo� podle vl�dn�ch a medi�ln�ch agentur, sna��c�ch se omezovat r�mec p�ijateln�ho n�zoru a vytv��et kontrolovanou opozici. Dokonce i to slovo terorista dnes znamen� v�c ne� v tom roce 1995. �tok pod fale�nou vlajkou v r. 2001, umo�nil protla�en� Patriot Act. �ernoty al-CIAdy daly NSA p��le�itost ozn�mit �e sb�raj� v�echny emaily a telefonn� hovory pot�, co se b�val� ��f Homeland Security (ministerstva vnit�n� bezpe�nosti) u�ekl, �e Bushova vl�da si vym�lela teroristick� hrozby, aby vyd�sila lidi do podpory vl�dy - nyn� u� v�me, co je skute�nou definic� terorismu. Je to stra�en� obyvatelstva aby se p�kn� postavilo do �ady. Ale oproti roku 1995 jsou tak� rozd�ly. Lid� se dozv�daj� tak� n�co jin�ho o terorismu: Lid� nejsou p�ece terorist� proto, �e vystupuj� proti sv� vl�d�. Nejsou terorist�, kdy� cht�j�, aby vl�da p�estala prod�vat jejich d�ti do otroctv� zadlu�en� proto, aby se zaplatily bank���m bonusy. Nejsou terorist�, kdy� upozor�uj�, �e FBI a CIA a Mossad a MI6... stoj� za ka�d�m v�t��m �tokem mezin�rodn�ho terorismu. Lid� nejsou terorist�, kdy� u� necht�j� vid�t v�ce smrti necht�j� u� v�ce destrukce. Prol�v�n� krve jejich spoluob�an� nen� v jejich z�jmu. Smrt a ni�en� v�dy slou�� vl�dn�m, finan�n�m a pr�myslov�m z�jm�m, kter� v�dy z�sk�vaj� v�ce moci a bohatstv� ve spojen� s ka�dou trag�di�. Znovu a znovu lid� plat� sv�mi �ivoty a vl�dy, banky a v�le�n� ma�inerie jen rostou a prosperuj�. Lid� necht�j� terorismus, proto�e z n�j ��dn� prosp�ch nemaj�. Z toho t�� jen existuj�c� struktura moci. A tak tentokr�t, pokud dojde k dal��mu zinscenovan�mu �toku, kter� bude sveden na ty, kter� zrovna nep��tele vl�dy, lid� budou v�d�t, kdo za t�m stoj�. Pro Corbett report v z�padn�m Japonsku James Corbett titulky tumetuestumefaisdubien

Video Details

Duration: 7 minutes and 33 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: mustwatch.eu
Director: http://www.youtube.com/watch?v=TJgv39GtcJ0
Views: 147
Posted by: reformy.cz on Apr 23, 2010

Those who have studied history know that nothing invigorates and empowers an authoritarian regime more than a spectacular act of violence, some sudden and senseless loss of life that allows the autocrat to stand on the smoking rubble and identify himself as the hero. It is at moments like this that the public—still in shock from the horror of the tragedy that has just unfolded before them—can be led into the most ruthless despotism: despotism that now bears the mantle of "security."

Acts of terror and violence never benefit the average man or woman. They only ever benefit those in positions of power.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.