Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Whiteboard_ Keeping Social and Emotional Learning at the Center of Teaching and Learning

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Социално и емоционално учене в центъра на преподаването и учебния процес (Надпис: Умения, които учениците използват в училище) Учениците използват най-различни компетенции, за да се справят с предизвикателствата в училище. Образователните експерти са съгласни, че учениците се нуждаят както от умения за учене, така и от социални и емоционални компетенции, за да са щастливи и продуктивни. Учителите и учениците могат да развият социални и емоционални компетенции в процес, наречен социално и емоционално учене, съкр. СЕУ. Американската организация за академично, социално и емоционално учене определя пет ключови социални и емоционални компетенции: себепознание, самоуправление, социални умения, умения за създаване на връзки и приятелства и отговорно взимане на решения. За да разберем какво се случва, когато дадено училище развива СЕУ, ще проследим ежедневието на Оливия - ентусиазирана осмокласничка. Оливия обича приятелите си, играе футбол, загрижена е за околната среда и някой ден иска да стане инженер. (Надпис: Себепознание) По време на първия час учителят на Оливия задава групов проект - предизвикателството с пускане на яйце. Учениците си правят самооценка за уменията, необходими в работата по проекта. Опознавайки уменията на групата, могат да работят заедно по поставената задача. В междучасието една от учителките на Оливия я моли да присъства на извънредна среща на клуба по опазване на околната среда след училище. Това изнервя Оливия, защото след училище трябва да се срещне с групата си по проекта за яйцето. Благодарение на заучените стратегии за запазване на самообладание, Оливия не губи фокус и обяснява, че не може да присъства на срещата на клуба заради друга важна екипна среща след училище. (Надпис: Спри - помисли - действай; Самоуправление) По-късно Оливия отива на въпросната екипна среща. Двама души от групата спорят кой пръв да пусне яйцето. За щастие, Оливия знае как да постъпи, защото като лидер на група има опит в разрешаването на конфликти. (Надпис: Социални умения) Първо, разглежда гледните точки на съучениците си. След това търси начини да разреши конфликта, така че всеки в групата да е щастлив, за да могат да продължат напред. Връщайки се към самооценката, която са направили като екип, Оливия си спомня силните страни на съотборниците си и предлага щом всеки има различни качества, всеки да изпробва теорията си и след това да гласуват. (Надпис: Умения за създаване на връзки и приятелства) Идеята ѝ дава резултат! И на следващия ден Оливия е доволна от напредъка в работата по предизвикателството. Вървейки по коридора в училище, Оливия дочува разговора на друга група, в който се обсъжда, че вече са изпълнили предизвикателството успешно. Надпис: Влез в ролята си на учен и реши предизвикателството сама. Продължи да подслушваш, за да разбереш верния отговор. Надпис: Отговорно взимане на решения Ако продължи да подслушва, Оливия може да чуе целия им план, но знае, че ще се разочарова от себе си, ако измами по този начин. Затова взима отговорното решение да продължи и да ги подмине. Дотук Оливия упражни себепознание, самоуправление, социални умения, умения за създаване на връзки и приятелства и отговорно взимане на решения, за да помогне да екипа си да работят добре заедно и да изпълнят предизвикателството успешно. Когато учениците развият социални и емоционални компетенции, така както Оливия, тези компетенции им помагат да постигат лични и екипни цели. СЕУ е от съществено значение за опита, който децата си взимат от училище и им помага да приложат знанията си на практика, за да са успешни в училище, на работа и в живота (Надпис: Защо социално и емоционално учене?). Изследванията показват, че училищата могат да предприемат конкретни стъпки, за да създадат учебна среда, която подпомага развитието на социални и емоционални компетенции, изгражда устойчивост на характера и понижава проявите на проблемно поведение. Образователните експерти могат да подкрепят учителите в прилагането на СЕУ чрез сесии за професионално развитие, като предоставят на учебни стандарти и очаквания на училищата и чрез овластяването на семейства и общности в подкрепа на учениците извън училище. Всички ние можем да помогнем на учениците да са здрави и щастливи като запазим мястото на социалното и емоционално учене в центъра на преподаването и учебния процес. За повече информация пишете на [email protected]

Video Details

Duration: 3 minutes and 38 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 2
Posted by: andremutafov on Jun 12, 2019

I do not own this video, American Institutes for Research does. This is only for the purpose of adding subtitles

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.