Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

test vi

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Ovo je pri�a o zemlji... ...i njezinim ljudima u godini 1870... ...i o �ovjeku... ...�ije je ime bilo Cochise. Bio je Indijanac... ...poglavica plemena Chiricahua Apache . Bio sam sudionikom te pri�e... ...i to �to �u ispri�ati dogodilo upravo onako kako �ete vidjeti. Jedina izmjena bit �e govor Apacha... ...koji �e govoriti na�im jezikom. Pri�a zauzimna mjesto u dijelu povijesti Arizone... ...a za mene po�inje tada, kada me vidite ja�u�i. Nakon �to sam napustio vojsku krenuo sam u traganje za zlatom i... ...jednog dana saznah da me pukovnik iz Tucsona �eli vidjeti. Pri�a po�inje kada sam ugledao lje�inare koji su kru�ili nebom Lje�inar je mudra ptica. Ne�to... ...ili netko, bio je spreman umrijeti. Mislio sam da je jelen, zec ili zmija. Ni zec... ...ni jelen. Umiralo je ne�to mnogo opasnije od zmije. Bio je to Apache. Deset godina bili smo u divlljem ratu s tim narodom... ...krvavom ratu, bez milosti. Pij. Pij polako. Mogao sam te ve� prije ubiti. Vatra je opasna u zemlji Apacha. Ali njegove su rane bile te�ke i zapao je u groznicu. Imao je osam metaka u le�ima koje sam mu izvadio. Trpio je jake bolove ali nije ispustio ni glas. Nekoliko sljede�ih dana ispirao sam zlato u potoku... ...i pazio na dje�aka. Ve� se po�eo kretati, i bilo mi je drago da se oporavlja. Osje�a� li se danas ja�im? Malo. Jo� uvijek �epa�. Danas moram oti�i. Ne, ja moram i�i. Za tebe je prerano. Za moje noge, da, ali ne i za moju obitelj. Ovo je moje vrijeme ku�nje. Imam 14 godina. U�im postati mu�karcem. I sam putujem. Predugo sam bio odsutan. U vigvamu moja majka pla�e. Mislim da me i otac tra�i. Ja sam im sada jedino dijete. Moj brat i sestra ubijeni su kod Big Creeka. "Moja majka pla�e", rekao je. Nikada nisam pomislio da apa�ke �ene pla�u za svojim sinovima... ...isto kao i druge �ene. "Apaches su divlje zvijeri", svi smo govorili. Moli� li se za ubojice neprijatelja? Niti �ivotvorcu? Onome gore. A, mi imamo drugo ime. Apaches se mole za sve bijele ljude koji umru. Ali sada �u se moliti da te �uva. Ju�er u sumrak, bacio sam pelud u �etiri vjetra za tebe. Hvala, dje�a�e. To je jako mo�no... ...protiv glavobolje i bolesti. Sada je tvoje. Mogli su te ubiti. Makni revolver. Moji nas motre Vide da mi ni�ta nije. Ovo je jasan govor. Ka�e da te jo� uvijek mogu ubiti. Ovaj bjelac je moj prijatelj. Ovaj bjelac je moj prijatelj. Ne smije biti ozlije�en. Kada je moj sin postao pitomi Apache? O�e! On me je vratio u �ivot nakon �to su me vojnici ranili. Gdje si susreo vojnike? Sram me je re�i. Jedan Apache ne bi smio �initi ni�ta �to drugi ne bi mogli znati. Ovaj... ...je bio s njima? Ne. Na�ao me je kasnije. Izlije�io me je. Bilo bi pogre�no nauditi mu. Ti ne izdaje� nara�enja. Govori� li na� jezik? Ne�to malo. Bijeli �ovjek pla�a mnogo dolara za skalp jednog Apacha. Znam. Za�to onda nisi uzeo njegov skalp? Ako i ubijem Apache to nije radi skalpa ili novaca. Za�to ne? moj i tvoj narod se nalaze u ratu To nije moj na�in borbe. To je na�in svih bljedolikih. - To nije moj na�in. Mo�da si ti �ena. Niti Apachi ne skalpiraju. I oni nisu �ene. On ne�to taji. �to radi� o na�im planinama? Tra�im zlato i srebro. Za�to? Za �uto �eljezo. Ti nisi ubio. Ovaj puta ne�emo te ubiti. Samo ovaj puta. Dajte mu njegov revolver. Htjeli su me ubiti, ali su me ipak pustili. Toga sam dana nau�io nekoliko stvari. Apa�ke majke pla�u za svojim sinovima. Apa�i posjeduju osje�aj za po�tenu igru. Zasjeda! Tr�i! Dvojicu su ubili, a za trojicu ranjenih je bilo gore. Ali to je rat, i okrutnosti je bilo na obje strane. Kod jednoga su su na�li torbicu... ...sa tri Apa�ka skalpa. Iskopali su jamu i natrljali mu lice slatkim sokom... ...i prilili me gladati kako dolaze mravi. U�i... ...u�i dobro, to je apa�ka zemlja. Ovdje nema� nikakva prava. Tamo gdje Cochise �ivi, ne mo�e �ivjeti bijeli �ovjek. Uzmi svoje oru�je. Idi! I da te vi�e ne vidimo ovdje! Bok dru�tvo. Bok, Tom. Jesi li na�ao zlatni rudnik? Nisam. Bok, Terry. Samo kavu. Danas imamo dimljenog purana. - Ne, samo kavu, hvala. Po�isti sve... ...i onda �e klicati. Jeffords? - Da, sir. Ja sam pukovnik Bernall. Jeste li dobili moju poruku? Zato sam i do�ao. O �emu se radi? Ja sam novi zapovjednik Fort Granda. �estitam. Imam naredbu o�istiti podru�je Cochisa i njegovih Apa�a. Zahtjevna naredba, sir. Sve ih po�isti. Mesari ih kao svinje, rekoh... ...kao svinje. Ovaj je bio u skupini minera... ...koje su ju�er napali Apache. Gdje je to bilo? Ju�no od nas. Ranili su Cochisa i ubili 12 od 50 Apacha. Nije ih bilo 50 ve� samo petorica, koji nisu bili ni okrznuti. Kako to ti zna�, Jeffords? Vidio sam ih. Vidio ih? Mnogi bi im prisko�ili u pomo�. Bio sam vezan. Apachi su me uhvatilil prije toga. Kako si se izvukao? Pustili su me. Jo� nikada nisam �uo za tako ne�to. Jesi li ti, John? Ne, A ti, Milt? Ne. Nai�ao sam na ranjenog Chiricahua dje�aka. Pomogao sam mu ozdraviti. Misle da sam ih obvezao. Apachi su po�teni? Da. Ne razumijem. Nai�ao si na ranjenog Apacha i nisi ga ubio? Ba� tako. Rado bih znao za�to? �to �elite od mene, pukovni�e? Jeffords... ...Mislim da znam kako �emo zaustaviti Cochisa. Imam 250 ljudi iz Pennsylvanie i New Jerseya. Oni su izvje�bani vojnici. Da, vi�ao sam naokolo. - Imam dobar plan. Od vas �elim podatke sa svim poznatim detaljima. Za �est mjeseci rat �e zavr�iti, a Cochisa �emo objesiti. Ne. Ne�ete pukovni�e. Jeffords, ja sam srtu�njak za rat. Imam trideset... - Cochise ne zna �itati karte... ...ali zna svaku jarugu, i svaku planinu u Arizoni. Njegovi konji i ljudi dvostruko su br�i od va�ih. On ne zna napisati svoje ime... ...ali mu prirodna inteligencija kazuje kada ... ...idete u Fort Grant i koliko vas vojnika prati. Zaustavio je Butterfieldske ko�ije... ...zaustavio je prolazak ameri�ke po�te Po prvi puta ima sve Apache pod jedinstvenom komadom. Ne�ete ga zustaviti za �est mjeseci. Niti za �est godina. Dovi�enja, dru�tvo. Terry. Jeffords! Ho�ete li izvi�ati za mene? Na�ite si nekog drugog. - Mo�da... ...kapetan Jeffords sprijateljio sa Apa�ima. Mo�da ne zna kojoj strani pripada. Polako, gospodo. Ne tra�im nevolje ali ako niste protiv njih... ...tada ste s njima. Morao sam to re�i. Tko to ka�e? Kako se zovete? Ben Slade. Imam ran� na milju od Fort Granta. Pro�li mjesec su mi Apa�i zapalili ku�u. Moja je �ena bila u njoj. Skoro sam i sina izgubio. I bijelac to mora mrziti. To�no. Svatko bi. Za�to se pridru�ite pukovnikovoj ekipi? To je privatan posao, Slade. - Rat nije privatan posao... ...kada oni ubijaju �ene i djecu. Kod Big Creeka mi smo ubijali indijanske �ene i djecu. Cochise je to zapo�eo... Stanite! Razmotrimo �injenice. Cochise nije zapo�eo ovaj rat. Balavi poru�nik s istoka zapo�eo je rat. Odbacio je zastavu primirja i Cochisa nagradio... ...tako da je pod tom zastavom objesio Cochisovog brata... ...i petoricu ostalih. Sva�emu vjerujete. Znate li za�to nisam ubio tog Apa�kog dje�aka? Iz istog razloga zbog kojeg ne bih ubio va�ega dje�aka ili izvi�ao za vojsku. Bolestan sam i umoran od svog tog ubijanja. I tko nas je ovdje uop�e pozvao? Ne znam, Tom. Ne mogu re�i da postupamo ispravno. Alli, mi donosimo civilizaciju. Odje�u, tepihe, �e�ire, �izme, medicinu. Za�to imam vagon natovarenog viskija... ...koji �eka na istoku? �eka, jer ga ne mogu prodati radi Cochisa. To je zasjeda! Tr�i! Juan, do�i. Bok, Tom. - Bok, Milt. Ovo je prvi tovar... ...koji se provukao. Cochise se nije pojavio. Prati li tvoje jaha�e-po�tare, vojska? Ni armija ni mornarica. Ve� sedam tjedana nije ni stigla ni oti�la po�ta. Apa�i pucaju na sve. Mo�da postoji drugi na�in. Nova ruta? Mogu li koristiti tvoj ured nekoliko dana? Za �to? -Juan. Juan, imam posao za tebe. �elim te uposliti za najmenje mjesec dana. �elim da me dobro nau�i� apa�ki jezik. �elim nau�iti sve o njihovim duhovima. �elim nau�iti njihov na�in �ivota. Ni jedan bijelac to ne tra�i. Za�to ti? Htio bih razgovarati s Cochisom. Jesi li poludio, Tom? Milt, umoran sam od toga da sam uvijek u sredini. Umoran sam od ljudi kao Lowrie, Terry, a ti... ...me pita� o razlozima. Voljan sam oti�i u Cochiseov teritorij... ...tra�iti zlato. I ranije sam riskirao. Cochise ne�e govoriti s bijelim ljudima. Bit �e dimnih signala. On ne�e do�i ovamo. Ne, ne�e, ja idem k njemu. U njegovo upori�te? - Upravo tako. Ni jedan bijelac ve� 10 godina nije vidio Cochisa ... ...da bi �iv o tome pri�ao. - Netko mora s njim razgovarati. Ne poku�avaj, Tom. Mravi �e ti pojesti o�i. To se mo�e dogoditi odmah. Kao i neki drugi dan. Juan, ho�e� li me podu�avati? �elim re�i Cochisu da propusti po�tu. Mo�da �emo govoriti �ak i o miru. Da... ...podu�avat �u te, ali potpuno besplatno. Mislim da �e to lo�e zavr�iti. Mislim da �e te Cochis ubiti. Milt, mo�emo li rabiti ovaj ured? Tvoja je odluka. Dovoljno je. Apa�i su brzi. Govore da dolazi� u miru. Sumnjat �e , ali neka se sami uvjere. To dobro govori� na� jezik. Jo� ne razmi�lja� kao Apa�... ...ali si ve� blitu toga. Juan, bio si dobar vodi�. Ako vidim Cochisa... ...i �to �e biti plod na�eg razgovora i tvoja je zasluga. Pro�le sam no�i �uo sovu... ...najlo�iji od svih znakova. Jo� nije prekasno. Vrati se samnom. Ubit �e te. Ja nisam �uo sovu, Juan, ali hvala ti. Zapamti onda: . . ...ako ga vid�... ...ne la�i mu. Ni najmanju stvar. Njegove �e o�i prodrijeti u tvoje srce. On je ve�i od svih drugih. Krenuo sam kanjonom koji zovu Cochisovom zemljom. Nikada se nisam osje�ao tako prestra�eno i usamljeno. Za tri sam se dana popeo na najvi�e vrhove... ...Apa�kog upori�ta. Tre�ega dana... ...bio sam blizu ulaza u upori�te. Juan mi je rekao �to da tra�im. Cochise mi je dao dozvolu za ulazak. Svoje sam ruke dr�ao... ...daleko od svakog oru�ja... ...i trudio se izledati mirno. Poznato je da je poglavica Chiricahua Apa�a... ...najve�i Indijanski vo�a. Do�ao sam s njim razgovarati o dobrobiti njegova naroda. Poznato je da po�tuje istinu... ...kao �to po�tuje i hrabrost. Ho�e� li to pridr�ati za mene? Uzet �u ga na odlasku. Kako zna� da �e� oti�i �iv? Ja sam Cochise. Govori. Kada se Indijanas �eli javiti svojem bratu... ...tada to radi pomo�u dimnih signala. Ovo je signal bijelog �ovjeka. Moja bra�a u daljini, pro�itaju to i znaju �to im poru�ujem. Mi to zovemo po�tom. �ovjek koji nosi po�tu je kao zrak... ...�to nosi dimne signale Apa�a.. Oni ne te�e nevoljama. A tvoji ih ratnici ubijaju. Do�ao sam te zamoliti da pusti� te ljude na miru. Ta po�ta nosi ratne signale protiv nas. Ne, to se radi na drugi na�in. Ratne signale vojska �alje... ...posebnim na�inom. Kako? Spravom koju zovemo telegraf. U drugo vrijeme ljudima poput mene. Jesi li nosio signale protiv nas? Da, kada sam bio izvi�a� u vojsci. Borio si se protiv nas? Da. U bitki kod Apa�kog prijelaza. Do�i samnom. Ti si hrabar �ovjek. Slu�aj me sada. Ja sam vo�a svojeg naroda. Oni me ne�e izdati, a niti �u ja njih izdati. Borimo se za na�u zemlju protiv Amerikanaca koji nam ju �ele oteti. Nisi mi dao razlog za�to da ne ubijam raznosa�e po�te... ...te za�to da ne ubijem tebe. Nismo tra�ili da do�e�. Raznosa�i po�te te ne ugro�avaju. Apa�i koji su rekli da tvoji ljudi ne�e povrijediti - obje�eni su. Me�u njima i moj brat. Moj narod ti je nanio veliku nepravdu. Svima to govorim. Misli� li ako sam Indijanac da sam budala? Misli� me prevariti? Ne bih do�ao k tebi da sam to htio. Budalu vidi� samo danas. Po�tujem tebe i tvoj narod i mislim na sutra. �to sutra? Apa�i su ratnici bez premca. Ali su malobrojni... ...a sutra �e ih biti jo� manje. O tome s tobom ne�u razgovarati. Zar nije mogu�e da oba naroda... ...jednoga dana �ive zajedno kao bra�a? Za bijelog �ovjeka - �udno govori�. Tvoj narod ne �eli mir. Oni su me natjerali na to. Po�ta bi mogla biti prvi korak. Tra�im da razmisli� o tome. Za�to bijeli �ovjek ne poduzme prvi korak? Zar sam bolji od bijelog �ovjeka? Bijeli je �ovjek do�ao k tebi. Misli na svoj narod... ...i na sutra�njicu. Razmi�ljat �u o tome. Ovdje �e� se no�as odmoriti. To je i moja �elja. Pro�e�i samnom da nas moji vide zajedno... ...tako �e� ovdje biti siguran. Koje je zna�enje plesa? Ple�u duhovi Dobra i Zla. Ne mo�e to svatko. Ako se pogrije�i oni gore �e biti ljuti. Ovo je ples koji prethodi ceremoniji za djevojku. Ti zna� o tome? Ne�to malo. Bez rije�i mi se kazuju stvari. Jako sse razlikuje� od drugih bijelaca, Visoki. Nau�io si govoriti na� jezik... ...trudi� se razumijeti na� na�in. Dobro je razumijeti na�in drugih. Ja po�tujem tvoj narod, Cochise. Zna� �to sam mislio? Mo�da �e� jednoga dana ti ubiti mene ili ja tebe... ...ali ne�emo pljuvati jedno po drugome. Tako i ja osje�am. Djevojka u vigvamu je u najsvetijem dobu svoga �ivota. U ta �etiri dana postala je Bijelo Obojena Dama, Majka �ivota. Posjetiti ju zna�i veliku sre�u. �eli� li ju posjetiti? Da. Gdje si bio ranjen? U ruku. Re�i �emo joj. Samo je ove no�i ta djevojka svetija od drugih, mo�da... ...jer je dugo nije bilo s nama. Ona je veoma stara za tu ceremoniju. Jako je posebno. Bijelo Obojena Damo... ...imam stare rane. Da... ...ali svaki o�iljak je znak ljubavi za svoj narod. Put tvog naroda prostrt je daleko iza tebe... ...ima� glavu... ...ima� srce... ...i ima� krv. Ubojica neprijatelja je tvoj otac a ti si njegov sin. Bit �e� dobro. Doveo sam nekoga. Tada je on dobrodo�ao. Ima staru ranu na ruci. Daj mi svoju ruku. Boli li te? Ponekad. Nikada te vi�e ne�e boljeti. Imat �e� dug �ivot. Dobre stvari �e biti tvoje. Sunce �e sjati za tebe. Kako se ona zove? Sonseeahray. To zna�i Jutarnja Zvijezda. Jutarnja Zvijezda. To se zove brijanje. Zna�... ...bijeli ljudi imaju vi�e dlaka na licu od Indijanaca,tako... ...da ih re�u umjesto da ih �upaju. Mo�da �eli� do�i bli�e? Ne boj se, Sonseeahray. Vidi�? Ja se ne bojim. Mislila sam da se guli�. Ne. Boli li to? Ne. Kako si znao da sam ovdje? Vidio sam pomo�u ovoga. Ovo je mnogo bolje nego se ogledati u vodi. I sada vidim tebe. Kakva je to stvar. Zadr�i ga. Dakle... ...ako ga ima� tada �e� vidjeti koliko si lijepa. Za�to odlazi�? Ostani, molim te. Nije pristojno. I... ...moram odmah oti�i. Za�to? Nisam udata. Nije ti dopu�teno razgovarati sa Apa�ima? Samo sa starim ljudima. Nikada s mladi�ima? Samo kod ceremonija ili plesa. Mislio sam da apa�ka mlade� radi �to ho�e. Kako uspjevate ako se nikada ne susre�u? Susre�u se. Postoji na�in. - Kakav na�in? Nalaze se "slu�ajno" kada ih nitko ne vidi. Kao �to bi me majka mogla vidjeti s tobom. Razumijem. Sada moram i�i. Moram sakupljati borovnice. Gdje? Tamo. I ja sam se ba� tamo uputio... ...slu�ajno. Sonseeahray. Do�ao sam jer ne znam kada �u te opet vidjeti. Kada odlazi�? Ne znam. Cochise je rekao da �eli uskoro samnom razgovarati. Ho�e� li se vratiti? - Nadam se. �elim to. Stalo mi je do toga. Za�to? Mogu li govoriti iskreno... ...od srca? To bi bilo u redu. Cijeli sam �ivot bio uglavnom sam. Htio sam tako... ...ali od kada sam te ugledao u �atoru i kada si me dotaknula... ...molila za mene... ...osjetio sam ru�no�u moje samo�e... ...i bilo mi je potrebno vidjeti te prije no �to odem... ...kako bih saznao je li osje�aj isti kao i ju�er. I je li isti? Da. Kada odem... ...�eznut �u za nekim po prvi puta u svom �ivotu. Donio sam odluku glede po�te. Ako propustim jaha�e u sigurnosti, ali nikoga drugoga... ...to mi ne�e biti gubitak. �elim pokazati bijelima �to zna�i mo� Apacha. Smijat �e mi se. Dobar po�etak. Sjeme je malo... ...ali mo�da stablo izraste veliko. Bit �u sretan javiti to svojima. Jel to to�no, kapetane? Vidjeli ste Cochisa osobno? To je to�no. Svaki momak �eli i�i Cochisov tabor sam... ...je lud. Ili bezobrazan la�ljivac! Vjerujem rije�i kap. Jefforda... ...ali ne i rije�i apa�kog ubojice. Cochise je rekao da po�ta mo�e prolaziti sigurno. Vjerujem mu. Dok ste bili s njim tamo gore... ...njegovi su ljudi napali �eljeznicu ovdje u blizini i sve poubijali. Drugi su napali Klinerov ran� i ubili trojicu i dje�aka. Cochise nikada nije rekao da �e rat prestati. Rekao je samo da je po�ta sigurna. Ti se ho�e� kladiti na rije� jednoga Indijanca? Samo reci. Ho�e� li polo�iti 300$... ...da �e petorica oti�i i sigurno do�i. Prihva�am okladu. Po�ta se gomila... ...a sigurnost rute jam�e Tom Jeffords i Cochise. Tri dana jahanja uz dobro pla�u. Tko je prvi? Izgleda da �e� ti po�i, Jeffords. Samo �e to dokazati stvar. I�i �u. To �e ne�to dokazati. Duffield se vratio! To je Duffield. Vratio se. Divno! Jesi li vidio kojega Apa�a? Vidio sam nekoliko dimnih signala, ali ne i Indijance. Bok, Milt. Sve je u redu, Tom. - Za�to ti je tako dugo trebalo? Kada sam sigurno pro�ao, napio sam se. Trebao sam se otrijezniti. Jedan je uspio ali ima ih jo� �etvero. Moja oklada je sigurna. Ho�e� li ju udvostru�iti? Nakon �to se Duffield vratio, poslali smo drugoga jaha�a. Vidio je nekoliko Apa�a, ali ni�ta se nije dogodilo I tre�i jaha� je rekao da je put pro�ao mirno. A kada je i �etvrti pro�ao bio sam ponosan na Cochisa. Dani su mirno prolazili i jednog takvog mirnog dana... ...karavana je napustila Messilla Park za Tucson. Zapovijedao je pukovnik Bernall. Prekrasna zemlja, zar ne, generale? Ne bih ses htio mije�ati u indijanske poslove... ...ali o�ekujemo zasjedu. Apa�i bi se mogli tamo kriti. Ja ne zazivam zasjedu, molim se za nju. Za�to? Poveli ste samo 75 ljudi. Jaha�i na mulama su naoru�ani... ...i imam 50 strijelaca sakrivenih na kolima. Izgleda da starim. Nahilzay! Stani! Napad pi�toljima! Ne gospon, ne! Goklia! Odsjeci ih! Odsjecaju konjicu! Stani! Nahilzay! Pionsenay! Pje�ake! Otmite kola! Pora�eni do nogu... ...50 mrtvih i stotinu ranjenih. Pukovnik Bernall ubijen... ...2500 kila �ita, kola, pu�ke, i mule. Kako je Cochise znao da imamo sakrivene ljude u kolima? On zna sve �to se ovdje doga�a. Tko je �pijun? Objesimo ga. Ja �u ti re�i tko je. Svi znamo. Tko? Je li Duffield ovdje? Aha. �to �eli�? Zadnji jaha�i po�te su stigli �ivi i zdravi. Hvala. Aha... ...gdje je Lowrie? Izgubio si svoju okladu, Lowrie. Ja ne bih platio okladu Tom Jeffordsu. On je osobni prijatelj toga ubojice, Cochisa. Zavjera je sre�ena. Kako je sre�ena? Obje ruke su mi na �anku. -Kako je sre�ena? Ja sam ran�er, a ne revolvera�. Slade. Ovdje ima� prijatelje. �eli� me uvu�i u to. Cochise ne radi usluge badava. Dobio je ne�to. - �to? �to je dobio? Ti nam reci. Jesu li to bile pu�ke ili viski? �eli li me jo� netko nazvati izdajnikom? Ti nisi izdajnik, Jeffords. Svatko tko to ka�e la�e... ...ali za�to je Cochis pristran prema tebi? Kako to da pu�ta jaha�e pro�i... ...a istoga dana napadne karavanu? Zato jer je �astan �ovjek. �astan �ovjek? Ni jedan Indijanac nije �astan. Prvi korak ka miru u deset godina, a vi ni�ta ne vidite. Imat �emo mir kada �e svaki Apa� visjeti! Ovdje je tvojih 300$, Jeffords. Ja pla�am pi�e. Ne pijem s ljubiteljima Indijanaca. Podmukao je kao zmija. Sve �e nas prodati Objesite ga! �to �ekate? Pustite ga. Pustite ga. Zahvalan sam vam, generale. - Ne �elim va�u zahvalnost. I ne�u izvi�ati ni za vas ni ikoga drugoga. Ja to ni ne tra�im. -�to �elite? �elim da me odvedete do Cochisa. Ako to itko mo�e, vi mo�ete. Znam da imate razloga za ljutnju. Ali sjednite i saslu�ajte me. O�igledno ne volite oficire. Imate li isto takve predrasude i prema meni? Ovisi kako shva�ate. Biblija koju �itam, govori o bratstvu. A ako njihova ko�a nije bijela. Jesu li jo� uvijek Bo�ja djeca? Moja Biblija ne spominje boju ko�e. Bio je jedan general slu�io je pod Grantom... ...zvali su ga kr��anskim generalom. Da, tako�er i �ita�-Biblije Howard. Za�to �elite vidjeti Cochisa? Da sklopim s njim mir. Tko vas poslao? Ameri�ki predsjednik. S kojim ovlastima? - Sve ovlasti za po�ten mirovni ugovor. Koji �e se kasnije mijenjati. Ugovor �e opstati. Imam rije� predsjednika. Upozoravam vas,ni�ta ne�u u�initi da izdam Cochisa. Kakva je to promjena u Washingtonu? Predsjednik Grant �eli po�ten mir sa Apa�ima. �to je "po�ten mir"? - Pretpostavljam da �ete mi vi re�i. Jednakost. Apa�i su slobodni. Imaju pravo ostati slobodni... ...na vlastitoj zemlji. -Mislite na cijelom jugozapadu? Ne. Ne. �ak ni Cochise ne bi to tra�io. On je realista. Ali �ista oblast kojom vladaju Apa�i... ...to je ono �to mislim. Bez nazo�nosti vojnika. Da, S time se sla�em. �to jo�? O ostalom se dogovarajte s Cochisom. Ho�ete me odvesti k njemu? -Idete sami? Bez vojnika? Je li to najbolji na�in? - To je jedini na�in. Idem sam. Kre�em sutra do Cochisa. Bit �emo u vezi. I - �itajte Bibliju i za mene. Svi�a mi se na�in na koji ju �itate. �elim ti dobrodo�licu. Tvoji su signali opa�eni i javljeni Cochisu. On je na drugom upori�tu. Moli te da ga sa�eka� i da se ugodno osje�a�. Vratit �e se. Ja �u ga �ekati. Umorio sam se tra�e�i te "slu�ajno". �ekaju�i te, ja... ...ja sam dva puta oprala kosu, a svoju odje�u tri puta. Kako se radi tja sapun? Od korijena yuke. Drobimo ga. Sonseeahray... ...ne�to moram znati. Nije me bilo skoro mjesec dana. Je li se �to promijenilo u tebi? Ne. Kada si oti�ao, ja... ...ja sam bila u strahu. Mislila sa... ...on se ne �eli vratiti... ...a ako se i vrati ... ...uputit �e mi hladan pogled. Ali tada sam... ...se prestala bojati... ...ovdje. Sva se trese�. Valjda me se ne boji�? Ne. Samo ti si unio novi osje�aj u moje srce. Tresem se i iznutra. Da to skrivam? Ne. Tom! On dolazi i ja�i na �elu. Govorit �e se uz logorsku vatru... ...o Cochisovim bitkama. Kako nas je veliki Cochise vodio. Kako je uni�tena velika karavana. Oduzeta njihova kola i konji. �ito za cijelu zimu... ...deke i pu�ke! O bitci koju su oni izgubili. Nekolicina na�ih ljudi oti�la je �ivjeti sa svojim o�evima. Bili su hrabri. Umrli su �asno. I sada posljednji puta, po�ujte njihova imena. Oni �e biti ljuti ako se njihova imena ikada vi�e spomenu. Ponce. Victorio. Pionsenay i njegov sin Machogee. Naratena. Big Chee. Ne, hvala ti. Ako sklopim mir s tim generalom.. ...mo�e li ga neka glave�ina prekr�iti? Ne, on dolazi u ime Glavnoga. Nema ve�ega od njega. Mogu li im vjerovati? - Ho�e li oni tebi vjerovati? Moja rije� je moj �ivot. Ja ju ne�u prekr�iti. To znam ja, ali ne i oni. Ovdje ne mo�e biti mira ako nema volje za to. Poku�aj. Nisu svi Amerikanci kao onaj poru�nik. Ti mi vjeruje�, Cochise. Postoje Amerikanci kojima ja vjerujem. A postoje i Indijanci kojima ja ne vjerujem Ni ja. Obri�i dlanove o svoje ruke. Mast je dobra za ruke. Mi ruke peremo. Kakav gubitak. Prijatelju, cijelu ve�er tvoje o�i tra�e istu djevojku. Mora� razumijeti... ...svaki muskarac mo�e biti ljubazan sa �enom �iji je mu� mrtav... ...ali ne i sa djevicom kao �to je Sonseeahray. Cochise, ja... Ta je djevojka ve� ispro�ena. Mislim da �e se ubrzo udati. Ti si odabran. Bila bi uvreda ne oti�i. Ne smiju nas vidjeti zajedno, Tom. Ako je to istina, za�to si me odabrala za ples? Nisam si mogla pomo�i. Samnom je isto. Govorit �u s tvojim roditeljima. Ne, Tom. To �e prouzro�iti jo� ve�e nevolje. Ne smije�. - Ve� ste u nevolji. Nisi se pona�ao kao da si moj brat. Rekao sam ti da je djevica, a ti si joj ipak pri�ao. �elim ju za svoju �enu. U�init �u sve �to se o�ekuje da suprug u�ini. Jednom sam odbila Nahilzaya. Opet �u ga odbiti. Drago mi je �to ste na pravom putu... ...koji za vas ne�e biti lagan. Ti si Amerikanac. Gdje �ete �ivjeti? Ovdje? Apa�i koji su patili od bijelaca mrzit �e te. Tucson, mo�da? Ne�e li bijelci mrziti tvoju �enu zbog boje ko�e? Da mo�da ode� nekuda daleko... ...na neko novo mjesto... ...ali tvoje �i ne�e ni�ta vidjeti. Uvijek �e gledati unatrag... ...prema svojem domu. A ti, Sonseeahray... ...tebe �e gledati kao stranu �ivotinju... ...i rugat �e ti se. �uj me, Visoki... ...tra�im da razmisli�. Tvoj �e put biti ispunjen gor�inom. Misli... ...nije li bolje da �ivi� sa svojima? Govori� kao moj prijatelj, ali to ne�e ni�ta promijeniti. Ja �u o�eniti Sonseeahray. Ne mora biti tako kako on ka�e. Ti si mlada. Ti ne zna�. Kada sam s njim ne drh�em... ...�ak ni pred tobom. Vi�e nemam �to re�i. Ali ne�e biti lagano. Njezini roditelji. Trebat �e� jakog posrednika. Ho�e� li ti biti moj posrednik? Nitko drugi to ne mo�e. Jo� no�as �u te zagovarati, druga�ije bi bilo jo� gore. Svi ve� o tome znaju. Tvoja je tajna tiha kao grom. Tako�er �u govoriti i sa Nahilzayem. Lo�e je sre�e. To se ve� dogodilo. Ti �ekaj u svojem �atoru. �etaj gore - dolje. To je dobro za zaljubljene. Onda? Nema� sre�e sa �enama. Odbili su. Odvest �u je sa sobom. Ona �e po�i. Nisu odbili. �alio sam se. To je uvijek dobra �ala. Sve je dogovoreno. Tri konja i sedla za roditelje. Nabavit �u ih u Tucsonu. Ne. Dopustit �e� mi da ih ja dam za tebe. Ne. - Ne, ja to �elim. Oni su ionako skoro tvoji. Dolaze od tvojih. �elim to u�initi za tebe. �eni� se sljede�i mjesec. Za�to zako kasno? Njezina je majka to tra�ila. To je njezino rpavo Slu�aj me sada. Idi u Tucson. Pogledaj u srce onoga generala. I dovedi ga ako vjeruje� u njega. Ja �u poslati jaha�e. Apa�i svih plemena �e se ovdje sakupiti Govoriti o miru je velika stvar. Ne mogu sam o tome odlu�iti. Mo�da moji ljudi ne�e �eljeti mir. Ne mogu ni�ta obe�ati. To se niti ne o�ekuje. Dobro spavaj, moj brate. Zapamti, bez obe�anja. �uo sam buku. To nije tvoj no�. To je no� Apa�a. Zabranjeno je napasti nekoga kojem je ovdje zajam�ena sigurnost. U�inio si stra�nu stvar. To se ne�e dopu�tati. Ni�ta se ne mijenja. Idi u Tucson. Vrati se za deset dana. Oprosti mi �to je jedan od mojih prekr�io moju rije�. Nahilzay. U borbi nemam nikoga kao �to si ti. Na�i su se �ivoti �esto ispreplitali. Sada je kraj. Ti si izdao svoj narod Vratio sam se u Tucson i prou�avao generala Howard. Prije na�ega povratka nau�io sam po�tivati generala. Molio sam se da se sklopi dostojanstveni mir. �elio sam to za svoju zemlju... ...za Cochisa i njegov narod... ...a i zato �to sam bio zaljubljen. Re�eno mi je da da mogu u posjetu. Samo na kratko. Moja majka je u �atoru. Sjedni ovdje... ...a ja �u sjediti ovdje... ...i ne smijemo se ni dotaknuti. Ovih sam dana... ...bila veoma zaposlena. Pripremam odje�u za vjen�anje. Moram sagraditi poseban �ator za na� medeni mjesec... ...daleko od sviju. Na� medeni mjesec, Tom! Osim toga moram sagraditi i �ator u kojem �emo �ivjeti. U svemu �e mi pomagati majka i u�iti me... ...a ja �u se truditi... ..u�initi sve kao ona kada je bila djevojka. Nije to mogla bolje u�initi. �to je to? �to to zna�i? Tako mi Amerikanci ka�emo. A to zna�i da te volim i po�tujem tvoje roditelje. Razumije�, Cochise, kako �emo ovo potpisati. Ja �u napisati svoje ime... ...a ti �e� staviti svoj znak. �to je to potpisivanje? To je dokaz o onome �to ste se dogovorili. Kao �to smo se ju�er dogovorili. To �e� objasniti ostalima. Mirovna konferencija trajala je �etiri dana... ...i bili smo zamoljeni da nazo�imo sastanku. Kona�no smo upoznali najva�nije ljude Apa�kih plemena. Oni su stigli iz Arizone i New Mexica... ...i zajedno s Cochisom odlu�it �e o miru. Moj vam bijeli brat �eli ne�to re�i. U ruci dr�im kartu. To je vrsta napisane slike. Pokazuje oblast Apa�a, od 50 000 kvadratnih milja... ...o �emu je postignut sporazum. Ova �e karta u Washington... ...gdje �ivi poglavica svih bijelaca. Ako se sklopi mirovni ugovor... ...ovo �e biti dio toga ugovora. Ako sklopimo mir sa Amerikancima... ...mo�emo li i nadalje plja�kati Meksikance? Ne�e biti niti rata sa Meksikancima. Neka bljedoliki... �ekaj. O tome �emo sami razgovarati. Sada je vrijeme za postavljanje pitanja. �to �e biti ako poglavica bljedolikih umre? Njegova rije� ve�e i narednog poglavicu. Jo� netko �eli govoriti? Ja imam pitanje. Ako neki bljedoliki do�e na na�u zemlju radi zlata. Smijemo li ga ubiti? Takav mora biti uhi�en i predan na�oj policiji. Tada �e mu biti su�eno i bit �e ka�njen. A ako pru�i otpor i pritom ubije nekoga od mojih ljudi? Ako bijelac na va�em podru�ju ubije Indijanca mi �emo ga objesiti. To bi Cochise rado vidio. Jo� netko? Mo�ete i�i. Priop�it �u vam na�u odluku. Ni u �to od ovoga ne vjerujem. Prije �etiri dana stavili smo na�u oblast na komad papira. Danas vi�e ne mo�emo u Mexico. Ameri�ki general je rekao:Ne! I tako jue na�e podru�je postalo manje. Gdje �emo nabavljati konje ako ih ne mo�emo uzeti Meksikancima? Vlasti �e nam dati stoku. Mijenjat �emo se. Tako �ena odgovara. Ja nisam upla�en. Govorim od srca. Dobro govori�. Govori dalje. Apa�i ne uzgajaju stoku. Cochise je boji borbe i speman je na predaju. Ne treba nam la�an mir, mi trebamo novog poglavicu. Ovo �u re�i. Amerikanci dr�e stoku i nisu ni mekani ni slabi. Za�to Apa�i ne bi nau�ili nove na�ine? Promjene su te�ke, ali ponekad nu�ne. Amerikanci su postali ja�i... ...dok smo mi postali slabiji. Ako zapu�e jak vjetar, stablo se mora povinuti... ...ili �e biti is�upano s korijenjem. Napravit �u tromjese�nu ku�nju. Lomim strijelu. Poku�at �u i�i putem mira. Dat �u ve�eras svoju rije� ameri�kom generalu. Onaj koji ostaje samnom mora dr�ati moju rije� Drugi neka odu. Oni nisu vi�e moja bra�a. Ako ih vi�e ode nego ostane... ..tada vi�e ne�u biti va� poglavica. Ja odlazim. Ja odlazim. Ja odlazim. Ja odlazim. Ja odlazim. Ja odlazim. Tko jo� ide? Tko jo� ide? Tko jo�? Uzmite svoje �ene, djecu... ...koje i oru�je. Napustite na� teritorij. Ostavljam vam i svoje ime. Posramljen sam �to sam Chiricahua. Uzet �u ime koje su mi dali meksi�ki neprijatelji. Bljedoliki �e ga pamtiti... ...i vi �ete ga pamtiti. Od sada nadalje... ...ja sam Geronimo! Ako Geronimo sa svojima opet do�e na ovo podru�je... ...neka ponese oru�je. Zabrinut sam. Dugo razgovaraju... ...predugo. I ja sam zabrinuti. Ovo je slasno. �to je to? Poni. U va�u �ast, generale. Poni? Kakva je to vrsta mesa? Poni je mali konj, generale. Isku�at �u ovaj mir. Ali uz vrijeme ku�nje... ...vrijeme za test. Tri mjeseca. �emu to? Bljedoliki nije u pro�losti odr�ao mir. Tri mjeseca primirja. -To je dobra ideja Prvi kamen. Za svaki dan mira dodat �e se novi kamen. Kada pro�u tri mejseca, hrpa �e biti visoka. Tada �emo staviti bijelu zastavu na nju i bit �e mir. Sretan sam, Cochise. Ja jo� nisam. Govoriti o miru nije te�ko. Provesti mir je te�ko. �ekat �u tri mjeseca da budem sretan. Nisu svi bili sretni s ugovorom. Mnogi su dr�ali Cochisa la�ljivcem i ubojicom... ...a mir neprovedivim dok je on �iv. Ali 90 dana primirja je po�elo. Vidio sam stvari koje se nikada nisu doga�ale. U blizini Fort Granta... ...konji�ka je patrola susrela nekolicinu Apa�a. Nisu razgovarali... ...nisu glumili prijateljstvo. Ali nisu ni pucali. Dva dana kasnije iz Tuscona je nakon pet godina krenula ko�ija. Jahao sam uz nju na mojem putu prema upori�tu Gdje je ta voda o kojoj si govorio? Desno dolje. Tamo �u vas napustiti. Vrijeme je za protegnuti se, gospodo. Ne mogu vjerovati da se ovuda me�e jahati... ...bez straha. Aha. Moglo bi se skrasiti i o�eniti. U zaklon! Na �to puca�? Vidio sam da se ne�to mi�e. �tedi municiju! K vragu i ti ti i ubojica Cochise. Sve �e nas poklati. Za�epi! Budite svi u zaklonu! Slu�ajte me. To nije Cochise. To je banda indijanskih odmetnika. Samo nas nekolicima napada. I slabo su naoru�ani. Ono �to �ele su na�e pu�ke. Ovdje su nas priklje�tili. �ekat �e no�. �to �emo u�initi? �ekati no� da nas izmesare? Za�epi! Tko je dobar strijelac? Ja nisam lo�. - Uzmi. Kad zavi�em, ti i ovaj momak po�nite pucati prema brdu. Lonergan, ti pokrivaj obalu. Idem uzvodno. �to �e� u�initi? - Poslati dimne signale. U redu, po�nite pucati! Koliko ti je metaka ostalo? Dva. Jedan. Jeffordsovi signali �e nas puno stajati... ...jako puno. Slu�ajte! Apa�i �tite Amerikance! �ivio sam da to vidim! Sjeti pri�ati o tome kada se vratimo u Tuscon. Dvanaest dana. Dobro ide. Ima mnogo dobrih nagovje�taja. Dvanaest dana je dobro pro�lo. Jo� uvijek �ekam da budem zadovoljan. Ti sada zaboravi na rat i mir. Misli samo na svoju nevjestu. Je li ceremonija dugotrajna? Ne... ...kod nas ceremonija ljubavi ima mjesto ovdje. Ostatak je manje va�an. Dovedite nevjestu. Vrijeme je do�lo. Neka mlado�enja zauzme mjesto uz nju. Tvoju lijevu ruku. Tvoju desnu ruku. Sada kleknite na zemlju. Va�a se krv mije�a. Nema vi�e ki�e za tebe... ...uto�i�te ste jedno drugom. Nema vi�e hladno�e... ...jer �ete grijati jedno drugo. Nema vi�e samo�e... ...od sada pa zauvijek, nema samo�e To su dva tijela u kojima kola jedna krv. Idite sada. Zaja�ite bijelog konja do svojeg skrovitog mjesta. Gledaj. Ve�er je puna i sretna zbog nas. Slu�at �emo poto�i�... ...cijelu no�. I slu�ati zvona. �ini se kao da pjevaju u mojem srcu. �esnaest kamenova. Znam za napad na ko�iju. To je bio Geronimo. Slijedili smo ga dva dana, ali je pobjegao u Mexico. Niste ga slijedili? Htjeli smo, ali nismo to u�inili. Dobro... ...�titit �emo sve koji napu�taju Tucson i Fort Bowie. Tako�er �emo stra�ariti na Apa�kom prijelazu. Neka bijelci prekr�e mir. To ne smiju biti Indijanci... ...�ak niti lo�i Indijanci. Ti si zaspao? -Ne Miran sam jer sam sretan. Bojim se ako otvorim usta, moja �e sre�a... ...pobje�i uz smije�an zvuk kao... ...Yahoo! �to to zna�i? Je li to ameri�ka rije�? Mislim da je to Adam rekao kada je ugledao Evu. Tko su oni bili? Ne zna�? Svijet je tako velik, a ja tako malo znam. Jednom... ..�e� me se zasititi i oti�i natrag svojemu narodu? To je ru�no razmi�ljanje, Sonseeahray. Nemoj to nikada vi�e pomisliti. Ti si moj narod. Ho�e� li mi to �esto govoriti? Svakoga dana na�ega �ivota. Ovi dani �e mi zauvijek ostati u sje�anju. Sje�at �emo ih se zajedno. U ti�ini no�i pri�at �emo o tome. Gledat �emo na�u djecu kako ja�u bijele konje. Ja bih to mogla bolje. Nema veze. S vremenon �e nau�iti. �to je? Na�ao sam ga gore kod kanjona Imao je ovo. Ja znam tog dje�aka, Cochise. Zdravo. Ti si Ben Sladeov de�ko, zar ne? Da, kap Jeffords. Molio sam se da ste tu. Smiri se. Nitko ti ne�e nauditi. Jesi li se izgubio? Zapravo ne. Vi ste onaj koji ka�e da ovi Apa�i �ele mir. Nije miroljubivo, ako oni kradu. �to je ukradeno? Dva mlada grla stoke. Preksino� su ih ukrali Apa�i. Bio sam im na tragu cijeli dan... ...i slijede�i tragove do�ao gore do kanjona. Tragao sam sino� do mraka. Tada me jutros zasko�io ovaj crvenoko�ac. Ni jedan od mojih ga nije napao. Dje�ak la�e. Cochise. Dje�akov otac, to znam, mrzi Apa�e. Poka�imo mu da je u krivu. Mo�da jo� ima� ljudi kao Geronimo koji te izdaju. Mudro govori�. Pogledat �u te konjske tragove. U redu.Idemo vidjeti tragove. Vidi� li ih de�ko? Ovdje unaokolo, kapetane. Zove� tog dje�aka "de�ko". Je li mu to ime? Ne, samo �elim biti ljubazan. Evo ih ovdje, kapetane. Ne pucaj dok se moj sin ne udalji. Cochise, �ele te ubiti. Bje�i! Uhvatite Cochisa! Bje�i! Sonseeahray, bje�i! Onaj veliki je Cochise. Neka mi netko da pu�ku. Pazi se i budi izvan toga, sine. Slade je izvan linije. Mo�emo pucati. On je izvan dometa strijela! Oti�ao je! Propalo je! Cijeli na� plan je propao! Bje�im u Mexico. I vojska �e nas tra�iti. �to �ekate? Do�i. Sonseeahray. Sonsee... Ne! Bo�e! Je li jako ranjena? Ona je mrtva, Cochise. Ovdje je jedan jo� �iv. Daj mi no� i dovedi ga k meni. To n�e biti u�injeno. Dovedi mi ga! -Ne To ne�e biti u�injeno. Neke stvari treba podnijeti. �uje� li me? Taj mir je la�! Oni ne �ele mir! Nije la�. I ne�u ti dati da postane la�. Zar si mislio da �e se tako lako ostvariti? You, who taught me so well. Je li to moj brat koji tra�i da pogazim rije�? Za�to to meni govori�? Reci to njoj! Ako ona �uje - i ja �ujem. Poslu�aj me! Ti �e� to otrpjeti. To nije u�inila vojska. Geronimo je prekr�io mir isto kao i ovi bijelci. Kao �to ja trpim ubojice svojih ratnika, tako i ti trpi... ...ubojstvo svoje �ene. Ja sam Cochise! Ja ne�u izdati svoj narod. Nitko na mojem podru�ju ne�e zapo�eti rat. �ak niti ti. Dao sam svoju dozvolu. �ele te vidjeti. Tom... ...do�li smo izraziti svoju su�ut, Tom. Hvala ti, Milt. Uhavtit �emo sve koji su u tome sudjelovali. Platit �e za to. Jeffords... ...ni�ta ne mo�e nadomjestiti tvoj gubitak. Ali je okupio ljude koji �ele mir. Bez te �elje na�i napori bi bili bezvrijedni. Njegove su mi rije�i malo zna�ile, ali kao je vrijeme odmicalo, ... ..shvatio sam da je smrt Sonseeahray... ...dovela do mira. Od toga dana, kad god bih do�ao u neki grad... ... ili me�u Apa�e, u brdima... ...uvijek sam se sjetio... ...moja je �ena samnom.

Video Details

Duration: 6 minutes and 9 seconds
Language: English
Views: 77
Posted by: havard on Apr 4, 2014

test test

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.