Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Non

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
وقتی هنگام مرگ ما فرا میرسد نگران اینکه چقدر پول داریم و اینکه چقدر قدرت و پرستیژ داریم نخواهیم بود خواهید دید که تمام زندگی یک بازی بود تماما یک توهم بود تنها چیزی که مهم است تاثیریست که بر زندگی دیگران داشته اید ما همگی سفری جداگانه و مختص به خود در طول عمر داریم اما زیباترین چیز در مورد زندگیمان بر روی کره زمین اینست که دیگران هنگام مرگتان راجع به موفقیتهایتان صحبت نمیکنند بلکه راجع به اینکه که بوده اید و اینکه چطور زندگی کردید دیگران را دوست داشتید و تشویقشان کردید صحبت خواهند کرد موفقیت خیلی مهم است اما اما خیلی مهمتر از آن تاثیر شما بر زندگی دیگران است دانستن اینکه بر روی زمین بیهوده زندگی نکرده اید دانستن اینکه زنده بودن شما در این دنیا باعث پیشرفت زندگی دیگران شده است و با زنده بودن خود از دنیا محل بهتری ساخته اید تاثیری که بر زندگی دیگران داشته اید والاترین ثروت است تمام چیزهای که در زندگی بدست آورده اید نابود خواهد شد و از بین خواهد رفت و تمام چیزی که از شما باقی میماند عشق شما نسبت به دیگران است زندگی آیینه ایست که ما را به آرزوهایمان نمی رساند بلکه هدیه زندگی به ما "چیزی که هستیم" است طوری زندگی‌کنید که وقتی که مرگ به سراغ شما آمد تمام دنیا بگرید در حالیکه شما از زندگی و مرگتان لذت برده اید

Video Details

Duration: 1 minute and 36 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 2
Posted by: infoir on Jul 4, 2018

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.