Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Endgame:Blueprint For Global Enslavement

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
. Corectare subtitrare: Paul Dorneanu www.INFOCON.ro Nenum�ra�i oameni vor ur� Noua Ordine Mondial� (NWO) �i vor muri protest�nd �mpotriva ei. H.G. WELLS Noua Ordine Mondial� (1939) Traducerea �n rom�n�: FreeYourMind [email protected] Am ap�rut �n fa�a Comitetului Congresional s� spun ceea ce �tiu despre activit��i care pot duce la o �ncercare de a instaura o dictatur� fascist�. Poten�ialul apari�iei dezastruoase a puterii r�u plasate, exist� �i va persista. Chiar �i numai cuv�ntul "secret" este resping�tor �ntr-o societate liber� �i deschis� �i noi suntem ca �i popor, �n mod inerent �i istoric �mpotriva societ��ilor secrete, jur�mintelor secrete �i ac�iunilor secrete. Pre�edintele Bush a semnat un acord formal care va termina Statele Unite a�a cum le �tim noi �i a f�cut acest pas f�r� aprobarea Congresului SUA sau a poporului din SUA. Organiza�iile secrete ale elitei puterii mondiale nu mai sunt secrete. Este cunoscut ca Grupul Bilderberg. Ar putea fi obiectivul lor dominarea lumii? Sunt Jim Tucker. Am "v�nat" grupul Bilderberg timp de 30 de ani. Nu voi renun�a niciodat� la urm�rire. Planul Bilderberg pentru �ntreaga lume este nici mai mult nici mai pu�in dec�t un Guvern Mondial. Nu m� simt bine deloc cu acest lucru. Cine i-a ales pe ace�ti tipi s� conduc� planeta? Ei sunt eliti�tii. Ei cred c� ar trebui s� conduc� lumea pentru propriile lor interese egoiste. Acum noi putem vedea o nou� lume intr�nd �n vizor. O lume �n care exist� o posibilitate foarte real� a unei Noi Ordini Mondiale. Grupul Bilderberg face mari progrese c�tre un Guvern Mondial �i numai un public educat �i informat �i poate opri din �ncercarea lor. David Rockefeller admite �n propriile sale memorii c� el dore�te s� distrug� SUA. El este un tr�d�tor! M� bucur s� m� �ntorc la Consiliul pentru Rela�ii Externe (CFR) A�a cum a men�ionat Pete, am fost un membru pentru o lung� perioad� de timp. �i am fost, de fapt, director pentru o bun� perioad� de timp. Nu am men�ionat niciodat� asta �n timpul campaniei de realegere acas� �n Wyoming. Haide�i s� nu toler�m niciodat� teoriile revolt�toare ale conspira�iei... Trebuie p�r�si�i proprietatea, v� rog. C�teva focuri de arm� au fost trase... Acolo sunt Bilderbergii, chiar acolo. Coridorul Trans-Texas este o parte vital�, deoarece dac�-l oprim oprim Noua Ordine Mondial� chiar aici �n Texas. Aceast� problem� a �nceput aici �i pentru a salva aceast� �ar�, ucidem aceast� problem� nenorocit� aici. Exist� o posibilitate ca pre�edintele SUA s� duc� la �mplinire o fraz� pe care tat�l s�u a folosit-o, �i aceasta este o Nou� Ordine Mondial�. Noua Ordine Mondial� va c�dea. Umanitatea v� va �nvinge. R�spunsul la 1984 este 1776. Alex Jones prezint�: JOC FINAL (ENDGAME) Planul subjug�rii globale Traducerea �n rom�n�: FreeYourMind [email protected] �n viitorul apropiat, P�m�ntul este dominat de un guvern mondial puternic. Odat� libere, na�iunile sunt sclavele voin�ei unei elite minuscule. �nceputul unei noi ere �ntunecate se afl� asupra omenirii. ��rile apar�in trecutului. Orice form� de independen�� este atacat�, �n care familia, chiar �i individul �nsu�i, este aproape de dispari�ie. Aproape 80% din popula�ia P�m�ntului a fost eliminat�. R�m�i�ele unei, odat� libere, umanit��i sunt for�ate s� locuiasc� �n interiorul unor ora�e super controlate ca ni�te �nchisori compacte. C�l�toriile sunt foarte restric�ionate. Superautostr�zi leag� megaora�ele �i �in popula�ia s� nu p�trund� �n zone neautorizate. Nici o activitate uman� nu este privat�. Supercomputerele Inteligen�ei Artificiale �nregistreaz� �i categorisesc fiecare ac�iune. O planet� �nchisoare dominat� de o ga�c� nemiloas� de maniaci ai controlului a c�ror putere nu poate fi niciodat� contestat�. Aceasta este viziunea elitei globale, �elul lor: Un program al totalei dezumaniz�ri unde �tiin�a tiraniei este legea. O re�ea global� de control proiectat� s� asigure monopolul puterii mai marilor lorzi pentru totdeauna. Specia noastr� va fi condamnat� la acest viitor de co�mar dac� masele nu se de�teapt� s� �n�eleag� planul director al Noii Ordini Mondiale �i s� se mobilizeze s�-l �nfr�ng�. Ridicate de un grup select, Pietrele Ghid din Georgia, sunt un testament al planului elitei pentru o religie mondial�, legi globale, cu o curte (de justi�ie) global� �i o armat� care s� o impun�. �i �nscris �n piatr� este scris ca popula�ia s� nu dep�easc� niciodat� 500 de milioane. �n acest film ve�i afla cum lumea este cu adev�rat guvernat�. Ve�i vedea cum grupuri de la mesele rotunde foarte secrete se �ntrep�trund pentru a forma o re�ea global� de servicii de informa�ii. Acest grup a condus afacerile planetare timp de sute de ani. Acum �n stadiul final, ei se preg�tesc pentru deschiderea guvernului mondial, un �el dup� care tiranii au t�njit de-a lungul istoriei. Dr. Michael Coffman este un ecologist celebru specializat �n Cercet�ri ale Ecosistemului, Ecologia P�durii �i Clasificarea Ecosistemelor. Dr. Coffman a jucat un rol cheie �n a bloca ratificarea Conven�iei asupra Diversit��ii Biologice �n Senatul SUA. Conceptul unei Noi Ordini Mondiale a fost prezent de secole; el a c�p�tat un mare dramatism �n ultima jum�tate a secolului 20. George Bush senior, Pre�edintele George Bush l-a folosit foarte mult �n discursurile sale �i implic� cu adev�rat c� el vrea cu adev�rat s� vad� o Ordine �n care noi avem un tip universal sau global de guvernare �n care fiecare om de pe planeta P�m�nt este �n final responsabil de politicile care sunt formulate la nivel interna�ional. Este o mare idee. O Nou� Ordine Mondial�. Pre�edintele Bush a spus c� Noua Ordine Mondial� era adaptat� �i acesta este scopul muncii lor. ONU este o parte a acelui guvern. Ei lucreaz� chiar acum, foarte substan�ial, pentru o Uniune Nord American�. De aceea sunt o mul�ime de oameni �n Washington c�rora nu le mai pas� prea mult de frontiere. Ei au o credin�� filozofic� c� suveranitatea na�ional� nu este important�. Este de asemenea motivul pentru care am f�cut o sugestie foarte puternic� c� noi nu avem nevoie s� fim �n ONU pentru securitatea na�ional�. Este cu adev�rat, mereu la fel; v� �ntoarce�i �napoi de-a-lungul �ntregii istorii, Imperiul Roman, Uniunea Sovietic�, Hitler �n timpul Nazismului, mereu s-a spus c� se va crea o utopie pentru persoanele obi�nuite, c�nd de fapt, istoria mereu arat� c� se �nt�mpl� exact pe dos. R�d�cinile antice ale globaliz�rii Cucerirea �i imperiul sunt la fel de vechi ca �i civiliza�ia. Babilonul, Egiptul �i Grecia, Toate au construit imperii �n �ncercarea de a st�p�nii lumea. Sistemul Roman �n culmea gloriei sale a dominat lumea cunoscut�. Sisteme guvernamentale complexe au fost dezvoltate pentru a controla diverse popula�ii. �n perioada dintre secolele 15 �i 19 au r�s�rit noi imperii �i din nou, au dus r�zboaie pentru suprema�ie. Nobilimea precum �i clasa negustorilor prosperi au fost finan�ate de o m�n� de b�nci private. Multe dintre marile case de bani �i arbitrau pariurile �i finan�au ambele tabere ale unui r�zboi. Re�ele sofisticate de servicii secrete le-au oferit finan�atorilor un clar avantaj fa�� de guvernele pe care ei, �ncet �ncet, le treceau sub controlul lor. Pe 18 iunie 1815 agen�i ai ramurii britanice a familiei Rothschild �l urm�reau pe pe �mp�ratul Napoleon Bonaparte lupt�nd cu disperare s�-�i salveze armata din �ncle�tarea presant� a atacului britanic cu dubl� �nv�luire. Un agent Rothschild a fost �n stare s� ob�in� �tirea �nfr�ngerii lui Napoleon de c�tre Lordu Wellington, �i i-a dus-o lui Nathan Rothschild cu mai mult de 20 de ore �nainte ca �tirea s� ajung� la Londra. Nathan, capul ramurii britanice a familiei Rothschild, a r�sp�ndit zvonul c�tre Bursa Londonez� c� Napoleon a c�tigat r�zboiul. Ac�iunile au c�zut cu 98% �i Rothschild a fost capabil s� s� cumpere �ntreaga economie Britanic� cu c��iva penny pe o lir�. C�nd �tirile �nfr�ngerii lui Napoleon au ajuns �n sf�r�it, ac�iunile au crescut. Britania era acum liderul de nediscutat al Europei �i Rothschild conducea Anglia. Imperiul Britanic deja dominant a crescut �nc� �i mai agresiv. Trupele �i birocra�ia sa s-au r�sp�ndit de-a lungul planetei. Soarele nu apunea niciodat� �n propriet��ile Britanice. Cartelul bancar a finan�at... de fapt �nc� din, aproape, 1800 ei au finan�at ambele p�r�i ale aproape fiec�rui r�zboi. �i bine�n�eles ei ob�in dob�nda din �mprumuturile pe care le dau guvernelor pentru r�zboaiele pe care ei le-au provocat �i creat. Pe la 1900, Germania era o for�� �n cre�tere �i un lider al revolu�iei industriale. Primul R�zboi Mondial de exemplu, nu a existat absolut nici un motiv pentru primul R�zboi Mondial, �n afar� de faptul c� era o oportunitate ideal� pentru cartelul bancar s� fac� o gr�mad� de bani finan��nd ambele tabere ale acelui r�zboi. Pe 28 iunie 1914, urma�ul la tronul Austro-ungar Arhiducele Franz Ferdinand a fost asasinat �n timp ce c�l�torea �ntr-un cortegiu automobilistic. M�na Neagr�, o Societate Secret� S�rb� care avea conexiuni cu Serviciile secrete franceze �i britanice �i-a asumat crima. A �nceput primul r�zboi mondial. Companiile de armament, finan�ate de b�nci controlate de Rothschild din Germania, Fran�a, Anglia �i Austria, au sponsorizat toate taberele. Cel pu�in 20 de milioane de oameni au fost uci�i �n r�zboi. A fost un conflict at�t de �ngrozitor, �nc�t oamenii au jurat c� nu vor mai lupta niciodat�. L-au numit "R�zboiul care sf�r�ise toate r�zboaiele". �ntrebarea este: "De ce vor ei r�zboi?" Ei bine, �n primul r�nd, este vorba de bani �i putere, dar �n al doilea r�nd, ei au vrut s� creeze Liga Na�iunilor. Ei au avut asta �n planurile lor de la bun �nceput �i ca o consecin��, de �ndat� ce r�zboiul s-a �ncheiat sau era pe cale s� se �ncheie, au �nceput s� formuleze aceast� idee a Ligii Na�iunilor pentru ca a�a ceva s� nu se mai �nt�mple niciodat�. Sute de ani de practic� i-au f�cut pe britanici exper�i �n a ascunde imperiul lor �n spatele guvernelor marionet� �i a consiliilor. �n numele stop�rii tuturor conflictelor viitoare ei au propus ca ��rile s� formeze o Lig� a Na�iunilor. Adev�rata lor inten�ie a fost ca Liga s� serveasc� ca un cadru pentru Guvernul Mondial. Pre�edintele Woodrow Wilson care a ajutat la �nfiin�area sistemului privat de rezerv� federal� �n SUA �n 1913, a sus�inut cu t�rie �nfiin�area Ligii Na�iunilor. Woodrow Wilson a fost un pre�edinte foarte naiv. El a fost �n esen�� un profesor de colegiu care a fost recrutat �n acest �ntreg sistem. Liga a fost convocat� la Paris �n 1919, dar multe na�iuni au v�zut c� este o amenin�are la suveranitatea lor �i au refuzat s� i se al�ture. Frustrate de blocajul Ligii Na�iunilor datorat Congresului SUA, serviciile secrete britanice, cu ajutorul familiei Rockefeller, au �nfiin�at Consiliul pentru Rela�ii Externe (CFR) la New York �n 1921. Consiliul a recrutat pe cei mai buni �i mai str�luci�i ai vie�ii americane pentru a sus�ine cre�terea imperiului anglo-american. Misiunea enun�at� a CFR este de a desfiin�a toate statele na�ionale �n favoarea unui guvern mondial puternic administrat de o mic� elit�. Prin 1930 promotorii Guvernului Mondial s-a �mp�r�it �n dou� tabere interconectate. Sociali�tii fabieni cu centrul �n Londra �i fasci�tii stabili�i �n Italia �i Germania. "Socialismul na�ional vor folosi propria lor revolu�ie pentru a instaura o Nou� Ordine Mondial�." ~ Adolf Hitler Suporterii fasci�tilor din SUA �i Anglia credeau c� armata ar trebui folosit� pentru a transforma rapid lumea �ntr-o Nou� Ordine Mondial�, �n timp ce mult mai sofistica�ii practican�i ai globalismului (socialism) au afirmat c� implementarea �n pa�i mici e calea sigur� c�tre domina�ia global�. C�tig�torul Medaliei de Onoare Congresionale Marele General Smedley Butler a ie�it �n public �n 1934 demasc�nd o �ncercare a baronilor t�lhari de a lansa o r�sturnare militar� a SUA. Eroul de r�zboi a depus m�rturie �n fa�a Comitetului McCormack-Dickstein �n Congres c� unii dintre cei mai puternici oameni din America au �ncercat s�-l recruteze s� conduc� o lovitur� militar� pentru ca astfel ei s� instaureze socialismul na�ional �n SUA. "Planul Secret" al Gen. Butler Bares Am ap�rut �n fa�a Comitetului Congresional cea mai �nalt� reprezentare a poporului American sub jur�m�nt s� spun ceea ce �tiu despre activit��i despre care am crezut c� ar putea duce c�tre o �ncercare de a instaura o dictatur� fascist�. Se presupunea c� voi conduce o organiza�ie de 500.000 de b�rba�i care va fi capabil� s� preia func�iile guvernului. Fasci�tii au f�cut de asemenea incursiuni ad�nci �n Anglia. Edward VIII, Regele Angliei a fost for�at s� abdice tronul din cauza suportului s�u public pentru Hitler. De�i tab�ra german� fascist� a fost puternic� blocada Fabian Socialist� a fost capabil� s� men�in� controlul asupra SUA, Rusia �i Anglia. �n punerea la cale a celui de-al doilea r�zboi mondial �i �n timpul conflictului, bancherii au finan�at din nou, ambele p�r�i exact a�a cum f�cuser� cu Napoleon. Cu ridicarea �i c�derea celui de-al treilea Reich, Europa z�cea �n ruine. �nc� odat� elita sus�inea c� numai o Guvernare Global� ar putea salva umanitatea de la o distrugere sigur� �i de data asta elita mondial� a reu�it �n a-�i f�uri organismul lor mondial. �n Aprilie 1945, la baza naval� Presidio din San Francisco, ONU a fost �nfiin�at� de �nving�torii din cel de-al doilea r�zboi mondial. Complexul ONU a fost mai apoi construit �n ora�ul New York pe un p�m�nt donat de John D. Rockefeller. La pu�in timp dup� ce elita a stabilit ONU ca baz� a lor �n SUA, noul format Consiliu Mondial a �nceput rapid treaba pentru urm�toarea faz� din planul lor: formarea �n pa�i mici a super-statelor continentale. Primul pas �n planul lor trilateral a fost crearea Uniunii Europene. Unificarea Europei a fost �ncercat� de multe ori �i a fost extrem de nepopular�. Acolo unde Napoleon �i Hitler au e�uat s�-�i ating� scopurile folosind for�a, globali�tii vor avea succes f�c�nd-o pe ascuns. Britanicii au ini�iat formarea Consiliului Europei pe 5 mai 1949. Tratatul Londrei afirma c� doar se stabilesc leg�turi comerciale �ntre Na�iunile Europei cum ar fi NAFTA sau GATT �n America de Nord. Adev�rata sa inten�ie a fost formarea unui super-stat european. Vom avea un guvern mondial indiferent dac� v� place sau nu, prin cucerire sau consim��m�nt. ~ James Warburg (17 februarie 1950) �n 1954 elita planetei s-a �ntrunit �n secret �n hotelul Bilderberg din Oosterbeek, Olanda. Grupul Bilderberg va admite mai t�rziu c� misiunea lor era formarea Uniunii Europene. De �ndat� ce UE a fost �nfiin�at� sub pretextul schimburilor comerciale, Uniunea Nord American� �i Uniunea Asiatic� ar fi formate. Cele 3 super-state interconectate formeaz� miezul guvern�rii globale, �n timp ce ONU va servi ca un regulator mondial �i organism de impunere asupra subregiunilor lumii a 3-a. Grupul Bilderberg este constituit din capii tuturor grupurilor meselor rotunde conduc�toare care conduc ��ri individuale. Vizualiza�i structura elitei puterii lumii ca o gigantic� piramid� cu doar elita elitelor �n v�rful v�rfurilor pietrei capac. grupul a fost a�a de secret c� p�n� pe la mijlocul anilor 80 corpora�iile mass-media controlate au negat existen�a lui. Abia pe la sf�r�itul anilor 90 ap�reau doar men�ion�ri de o linie. Odat� cu apari�ia mass-mediei alternative strangularea lor informa�ional� a �nceput s� sl�beasc�. Ast�zi, la marginea Capitolului Na�ional limuzine negre cu geamuri fumurii au convers c�tre un hotel unde g�rzi private de securitate au impus un control la s�nge. Limuzinele au c�rat regalit��i, brokeri cu putere politic� �i titani ai industriei la o �nt�lnire secret� care va dura tot weekendul. Este cunoscut ca Grupul Bilderberg. Poate fi obiectivul lor domina�ia lumii? La fiecare 4 ani, Grupul Bilderberg se �nt�lne�te �n America de Nord �i �n iunie 2006 ne-am decis s� mergem la Ottawa Capitala Canadei: locul Bilderbergilor. �n lunga istorie a Bilderbergilor mul�i reporteri ce au �ncercat s� urm�reasc� grupul, au fost h�r�ui�i, re�inu�i �i chiar �ntemni�a�i. Mi-am reasigurat cameramanul, mai �n glum�, c� pove�tile de groaz� pe care le-am citit erau probabil exagerate. M-am �n�elat. Re�inu�i la aeroport. Cunoa�tem reporteri re�inu�i la aeroport, oamenii nu sunt l�sa�i s� intre. Cunoa�tem oameni trimi�i la �nchisoare pentru 3 sau 4 ore. Se �nt�mpl� de fiecare dat�! Ei bine, i s-a �nt�mplat lui Alex Jones de data asta. Ei au admis c� Bilderbergii... c� au aceast� presiune pe ei din partea guvernului, de a �nt�ri securitatea �i din cauza asta se �nt�mpl� toate astea. Da, mi s-a spus asta de doi oameni diferi�i. Ei ne-au verificat �nregistr�rile ore �n �ir ieri �i ast�zi, �ncerc�nd s� g�seasc� ceva asupra noastr� �i bine�n�eles nu era nimic. A fost pur �i simplu �nfrico��tor, am fost �n toat� lumea �i nu am mai v�zut niciodat� a�a ceva. Au fost ca ni�te ore de umilin�� �i ei au spus: "Pentru ce sunte�i aici?" �i am spus "Ei bine, sunt aici s� fac o acoperire mediatic�... incluz�nd un eveniment politic; sper s� vorbesc cu c��iva membri ai parlamentului". Am r�spuns la toate �ntreb�rile, era clar c� sunt din pres�, era clar c� am venit s� intervievez oameni. Ei m-ar fi respins, ei mi-au spus mai devreme c� probabil voi fi respins, apoi a�i ap�rut voi �i totul s-a schimbat. A�adar, care este planul t�u acum? Planul meu este s� ies �i s� �ncerc s�-i iau un interviu lui Jim Tucker s� merg acolo la Grupul Bilderberg �i poate s� prind c��iva care �nc� mai ajung �i s� �ncerc s� fac un documentar. Deci, �n loc s� fiu aici la 8 diminea�a c�nd participan�ii Grupului Bilderberg �i cele 100 de elite ale planetei �ncepe s�-�i fac� apari�ia suntem aici pe la 15:30 sau ceva de genul �i o s� vedem dac� o s� putem prinde vre-una din elite intr�nd. Hotelul Brookstreet, Ottawa. Canada Ce crezi c� este pe agenda acestei edi�ii a �nt�lnirii anuale Bilderberg? Ei discut� despre atacul asupra Iranului �i cum s�-l elimine pe Hugo Chavez. Ei vorbesc despre cum s� ob�in� Uniunea American� care distruge suveranitatea Canadian�, SUA �i Mexican�. Deci, vorbim despre moartea Canadei, asta este ceea ce se �nt�mpl� acolo acum. Moartea suveranit��ii voastre este ceea ce se �nt�mpl� acolo acum. CNN chiar a reportat c� ace�ti indivizi au impus rapoartele de politic� prin Consiliul Rela�iilor Externe (CFR) care le scrie negru pe alb s� termine SUA, Canada �i Mexic. Aproape 10 au venit. Vin �ncet, �n ma�ini mari, negre, tipice cu ceea ce par a fi geamuri anti-glon�, �i am ob�inut c�teva poze cu unii din ei. Noi suntem �inu�i departe de cl�dire de o mul�ime feroce de oameni de securitate, dar o s� fie �i mai mult� securitate pe m�sur� ce evolueaz� lucrurile. OK, aminte�te-�i doar s� stai �n afara propriet��ii, OK? Da, da. Aceasta este linia. Am verificat �n ora�. Da, a�a ai f�cut! Mul�umesc. Am venit aici din Nordul statului New York. Am rezervat o camer� cu mult �nainte, dar c�nd am ajuns la 10 seara ei mi-au spus c� trebuie s� fiu plecat la 8.30 diminea�a. �i a�a c�, bine�n�eles m-am suspus cu ceea ce au vrut. Nu am fost fericit din cauza asta deoarece eram obosit, am condus chiar un drum lung. Apoi am fost s� merg s� m�n�nc ceva �i tocmai am v�zut o ga�c� de securitate aici �i m-am �ntrebat ce se �nt�mpl� �i am pus �ntreb�ri �i ei au spus c� aveau o nunt� sau c� au un tip de recep�ie a�a c� m-am decis s� pun mai multe �ntreb�ri deoarece m-am g�ndit c� este cam ciudat �i apoi i-am v�zut de la fereastra hotelului, erau �n spatele hotelului cu lanterne uit�ndu-se la copaci, uit�ndu-se prin copaci �i erau de asemenea �n fa�a hotelului scotocind... ar�ta ca �i cum ar fi scotocit hotelul, a�a c� m-am �ntrebat ce se �nt�mpl� �i am plecat. M-am trezit �n diminea�a asta am semnat de ie�ire �i apoi tipul cu care am vorbit, ultimul tip cu care am vorbit mi-a zis: "O s� vezi �n ziar". Ei bine nu a trebuit s� a�tept deoarece era un grup de oameni aici afar� care mi-au spus despre tot ceea ce se �nt�mpl�. Ei nu mai p�c�lesc pe nimeni de acum �ncolo. C�nd ai a�a de mul�i poli�i�ti, �ti�i, �i re�inerea lui Alex Jones la grani��. Ia-l din ambele p�r�i. Daa escrocule! Daa, o s� mergi la �nchisoare ca �i Ken Lay! Oh da! Este unul chiar acolo. Bun�! Hei, noi nu suntem proprietatea voastr�, nu suntem sclavii vo�tri. O s� �nfr�ngem Noua Ordine Mondial�. Noua Ordine Mondial� va fi �nfr�nt�. Realiza�i asta! M� bucur c� o face�i. Mereu s-a �nt�mplat de-a lungul istoriei. Etienne Davignon este Pre�edintele de Onoare al Grupului Bilderberg, �i �n acela�i timp capul comitetului director. Comitetul pe care-l conduce selecteaz� �i invit� �n fiecare an participan�ii. �n ultima decad� lista participan�ilor a fost sc�pat� reporterilor de c�tre informatori din interior. Veteranul reporter ziarist Jim Tucker a urm�rit �nt�lnirile Bilderberg pentru mai mult de 30 de ani �i a fost fizic prezent la mai mult de 20. Ne-am �ntors la hotel s� vedem dac� Jim Tucker a primit lista din 2006. Am auzit pentru prima dat� de Bilderberg �n 1975 �i am zis "Nu cred asta." "Asta nu este posibil", "Cine naiba e Bilderberg?". Am petrecut 20 de ani ferici�i cu ziare metropolitane. Tot timpul exist� un clichet la urechea mea: aia nu se putea �nt�mpla f�r� ca eu s� �tiu despre ea. �i primul lucru care m-a impresionat pe mine cel mai mult a fost cauzat �n 1957 de marele Westbrook Pegler, un columnist sindicalist. El a scris dou� coloane mari despre cum aproximativ 100 de lideri ai finan�elor interna�ionale, �efi de state, oficialit��i publice de rang �nalt, se �nt�lneau �n spatele g�rzilor �narmate, cu u�ile �nchise pe Jekyll Island, izola�i. Ce fac ace�ti puternici industria�i? �i de ce este a�a de secret? De ce au g�rzi �narmate afar�? De ce este a�a ermetic �nchis�? Ziarele ignor� total asta, nici m�car un cuv�nt. T�cere total� �n SUA. De atunci nu m-am oprit niciodat� din a urm�ri grupul Bilderberg �i toat� organiza�ia interna�ional� de gangsteri condus� de Rockefelleri �i Rothschildzi, c�t timp ei manipuleaz� lumea pentru propriile interese egoiste. Jim, tu a�teptai lista. �n mod normal o prime�ti �n prima zi. Nu ai ob�inut-o. Ni s-a spus c� ar putea veni azi. C�t de important� este lista aceea? Este absolut esen�ial�, de�i identificarea oamenilor afar� a�a cum facem noi mereu este important� De asemenea pentru a afla cine nu este pe propria lor list�. �n ultimii ani cineva din Europa a trimis o copie xerox cu �nsemnele de recunoa�tere din cap de pagin� �i a�a mai departe, f�r� s� se identifice P�n� acum nu am auzit de el. Ei bine, Bilderberg �i-au luat acest nume �n 1954 la prima lor �nt�lnire ca Bilderbergi la Hotelul Bilderberg. Este un pic ca �n "Cum v� place?" a lui Shakespeare. Ei l-au �ntrebat pe Shakespeare, "Cum vrei s� intitulezi aceast� carte?" �i el a spus: "A�a cum v� place." �nsemn�nd oricum vrei s� o nume�ti, dar ei au crezut c� era o dictare a�a c� una dintre piesele sale este numit� "Cum v� place", dar titlul nu are nimic de a face cu piesa �n sine. A�a este �i modul cum Bilderbergii au ajuns la numele lor. Acum ei se �nt�lnesc de o jum�tate de secol, clasa plin� de bani s-a �nt�lnit... Dar ei au decis c� trebuie s� se �nt�lneasc� sistematic, �n fiecare an, planific�nd bine totul �n avans, ca o ad�ugare la alte �ntruniri mai mici de-a lungul anului. Facem la dreapta, Jim? Nu. Acesta este Guvernul Global. Ei pun la punct agenda global�. �n�untru chiar acum, ei decid dac� o s� fie sau nu un r�zboi cu Iranul, dac� or s� creasc� sau nu taxele, dac� pre�urile la petrol or s� fie cobor�te sau crescute. Sunt mult mai multe pe agend�, alea le vom afla �n timp dar acelea 3 subiecte sunt cele grele pe lista lor anul �sta. Acesta este Jim Tucker, doamnelor �i domnilor, de 27 de ani urm�rind ace�ti escroci. Domnule Tucker, este o pl�cere s� v� cunosc.. Mass media a spus c� e nebun. C� nu exist�. Acum �i for��m. 120 dintre cei mai puternici oameni din lume: �efi de state din Europa, �nalte oficialit��i din Guvernul SUA, Departamentul de finan�e, Casa Alb�, ap�rare. Ei pun la punct agenda global� acum. Motivul pentru care ei vor secretomanie este pentru c� ei fac r�u. R�ul este f�cut la ad�postul �ntunericului, lucrurile bune se fac �n lumina soarelui. Bun�, ce face�i? Bine. Ie�i�i de pe proprietate, v� rog. Ei bine, Jim are c�teva �ntreb�ri pentru dumneavoastr�. Vreau s� ie�i�i de pe proprietate, v� rog. OK, bine�n�eles. Este o proprietate privat�. Este o cale de acces public�. Oh da, cooper�m. Mul�umesc. Merge�i pe calea de acces. Da, nu este din cauz� c� noi nu cooper�m. Binen�eles. Da. Mul�umesc. Super. Jim are c�teva �ntreb�ri pentru dumneavoastr�. M� repet, vreau s� r�m�ne�i pe calea de acces. Da, noi de fapt am verificat �n ora�. Linia propriet��ii este de fapt aici. De asemenea... Asta e bine. Linia propriet��ii este de fapt aici. Ne afl�m pe marginea unei transform�ri globale. Tot ce avem nevoie este criza major� potrivit� �i na�iunile vor accepta Noua Ordine Mondial�. ~ David Rockefeller L-am v�zut pe David Rockefeller �n spatele cl�dirii hotelului �i nu avea nici un bodyguard. Unul dintre prietenii mei a strigat, "Hei Rockefeller" �i el s-a �ntors �i lui i-a fost... fric�. Numele meu este Rene. Sunt din Manitoba. Am condus aproape 26 de ore ca s� ajung aici, doar c� s�-mi ar�t... s� ar�t c� sunt �mpotriva Bilderbergilor, doar ca s� lupt pentru libert��ile mele, s� lupt pentru drepturile mele, s� m� asigur c� copiii mei pot cre�te �ntr-o �ar� liber�. Numele meu este Daniel Estulin �i am f�cut asta �n ultimii 15 ani. Sunt din Canada. Sunt foarte m�ndru de �ara mea, deoarece dup� cum vede�i sunt o mul�ime de oameni care urm�resc conferin�a Bilderberg. Anul trecut mi-au trebuit 14 ore �i jum�tate s� ajung la Munchen. Am fost scos din avion �n Milan. Am fost scos din avion �n Munchen. M-au interogat 4 ore, �n ambele locuri. Am fost �n stare s�-mi sun un prieten, un jurnalist din Roma, �i ca un rezultat al prezen�ei sale �i al altora care au sunat la Departamentul Ministerului de Externe din Italia, ei s-au retras �i m-au l�sat s� plec. �n esen��, ei mi-au spus c� or s� m� supravegheze 24 din 24. La micu�ul hotel unde st�m noi, Jim �i cu mine, din cele 20 de camere 6 erau ocupate, 3 de CIA �i 3 de Serviciile Secrete Germane. A�a de serio�i sunt tipii �tia. A�a de tare le este fric� de ceea ce am fi noi capabili s� ar�t�m �i ceea ce noi noi de fapt, chiar facem public despre inten�iile Bilderberg. Daniel Estulin a acoperit �nt�lnirile Bilderberg din Europa �i America de Nord pentru mai mult de 15 ani. Cartea sa, Clubul Bilderberg, a fost tradus� �n mai mult de 20 de limbi �i este un bestseller global. Estulin a fotografiat multe din �ntunirile Bilderberg din trecut. Omul din fa�� al lui Rockefeller, Henry Kissinger, este mereu un participant cheie. Aici �l vede�i pe pre�edintele CFR, Richard N. Haas, urmat de vice-pre�edintele Rothschild Europe, Franco Bernabe care vorbe�te cu Henry Kravis, �i �n spatele lor este Richard Holbrooke, fost Ambasador SUA la ONU. �eful Daimler Chrysler, Jurgen Schrempp, vine cu elicopterul. Aici este proprietarul de la Washington Post, Donald Graham, care o �nso�e�te pe Indra Nooyi, �efa Pepsi Co. Regina Beatrix a Olandei, al c�rei tat� Prin�ul Bernhard, a fondat Bilderberg, este o apari�ie conduc�toare a grupului. �i bine�n�eles, globalistul num�rul 1, David Rockefeller, v�zut aici cu bodyguardul s�u James Ford, particip� mereu. Apoi, abia numitul �ef al B�ncii Mondiale, Paul Wolfowitz, este fotografiat la �ntrunirea Bilderberg 2005. S-a spus c� Wolfowitz a participat la �ntruniri anterioare �n timp ce era �nc� Adjunctul Secretarului Ap�r�rii, o violare a Legii Logan. Conform Legii Logan, Este o crim� (jrd.) dac� un membru al guvernului statal sau federal se �nt�lne�te cu membrii unui guvern str�in f�r� autoritatea �i autorizarea Pre�edintelui sau a Congresului. Mai simplu spus, este ilegal pentru membrii guvernului s� se �nt�lneasc� �n secret, �n spatele u�ilor �nchise cu brokeri str�ini datorit� problemelor de corup�ie �i spionaj ce se nasc. Din acest motiv, mul�i politicieni proeminen�i particip� dar numele lor nu apar pe lista oficial�. �n ciuda Legii Logan, Guvernatorul statului New York, George Pataki apare �n list�, iar noi am fost �n stare s�-l prindem pe Guvernator pe caset� merg�nd cu David Rockefeller la Brookstreet. Mai mul�i din personalul hotelului Brookstreet ne-au spus c� Hillary Clinton a participat pentru o jum�tate de zi. C�teva limuzine blindate cu numere diplomatice au venit cu escorte de poli�ie �i �i-au dus pasagerii �n parc�ri subterane, departe de ochii presei. Fostul Pre�edinte al B�ncii Mondiale, James Wolfensohn, se uit� batjocoritor la camerele noastre. Crezi c� sunt sup�ra�i c� sunt expu�i? Ei bine, sunt sigur c� sunt, privi�i geamurile fumurii. Ei nu vor s� fie v�zu�i, ei vor ca nimeni s� nu �tie c� sunt aici. A�a c� sunt sigur c� ei se ascund �i de asta suntem aici, s� �ncerc�m s�-i expunem. Crezi c� sunt furio�i c� apar pe prima pagin� a ziarelor locale azi? Crezi c� ei se afl� acolo citindu-le chiar acum, Jim? Da, nu cred c� sunt bucuro�i de chestia asta. Ei prefer� s� nu se �tie nimic. F�r� publicitate. Ei prefer� secretul absolut. Da, mai bine prive�te �n alt� parte! Noi nu suntem sclavii vo�tri. Nu sunt al t�u! Ai primit o list� a participan�ilor sau ceva? Nu, am cerut una pe o u�oar� varia�ie a numelui meu �i nu �tiu dac� o s� o primesc sau nu. De asemenea, s-ar putea �nt�mpla azi. �n ultimii 3 ani... M-am �ntors la hotel... ... �i exista o copie acolo a�tept�ndu-te. Nu numai c� nu dezv�lui sursa, nici eu nu cunosc sursa. Doar un fax, deoarece ei vor s� fie sigla pe foaie, s� fie o amintire dr�gu��. Alex. Da? Acolo e Chalabi. Crezi c� e Chalabi? Nu, nu cred, eu �tiu. Ar�ta ca Chalabi, �i era un tip gras, Da! �la a fost Ahmed Chalabi? Yeah. Oh Dumnezeule, ei chiar vor ataca Iranul. Hey Chalabi, nu ataca Iranul. �n ultimii ani ei s-au confruntat cu o cantitate de sc�p�ri de informa�ie, a�a c� devine din ce �n ce mai greu, dar repet, asta nu va deveni prea dificil pentru noi datorit� surselor pe care le avem �n interior. Sursa noastr� de top: oameni care chiar lucreaz� pentru ei, Serviciile Secrete, al doilea nivel de oameni din Bilderberg, func�ionarii, biroul administrativ. Ei sunt acolo. Ei sunt ochii �i urechile noastre �i de fiecare dat� c�nd exist� ceva acolo, noi mereu ob�inem informa�ia. Cred c� aia e Regina. O vezi? Ceea ce se �nt�mpl� de obicei, tipii de la Servicii Secrete care �i protejeaz� pe delega�ii Bilderberg, personalul, buc�tarii, �efi de sal�, c�nd, de fapt, c�nd v�d �i aud despre ce vorbesc oamenii perver�i, ei sunt primii care vin c�tre noi, primii care se asigur� c� ob�inem informa�iile de la �ntrunire. M� repet, noi suntem foarte riguro�i cu informa�ia care iese afar�, noi verific�m de dou� ori, de trei ori �i de patru ori sursele confirmate. s� fim siguri c� toate informa�iile se verific�. O mul�ime de chestii, Bilderbergii au plantat informa�ii s� fie siguri c� informa�ia anuleaz� acurate�ea rapoartelor de aceea noi niciodat�, nu public�m primul lucru pe care-l auzim. Sem�n� cu Rockefeller. Deciziile pe care le iau ace�ti oameni nu sunt decizii care s� afecteze comunitatea de afaceri, ele afecteaz� politica, afacerile, mediul, de-a lungul �ntregului spectru, �i aceste decizii sunt luate de un grup foarte elitist de persoane, �n spatele u�ilor �nchise �n acest an la Brookstreet Hotel. Noi nu suntem invita�i la aceste decizii, nu ni se permite s� �tim despre ce vorbesc, doar c� noi, cu siguran��, sim�im consecin�ele acestor decizii datorate urm�toarelor 12 luni, c�nd evenimente aparent �nt�mpl�toare par s� se �nt�mple, de fapt ele sunt planificate chiar aici, �n acest an la Brookstreet Hotel �ntre 8 �i 11 iunie (2006). Ce semnifica�ie are momentul �n care ai 120 dintre cei mai puternici oameni din lume adun�ndu-se laolalt� ca s� aib� �nt�lniri cu oficialit��ile guvernului? Adic� este incredibil! Ei bine, asta este ceea ce vreau s� spun, ei planific� agenda corporatist�, ei nu planific� agenda c�l�toriei umane democratice, �n opinia mea. Mussolini avea o defini�ie: atunci c�nd interesele corpora�iei sunt deasupra celorlalte interese, acesta este fascism. El a spus c� ei ar trebui probabil, s�-l numeasc� Corporatism. Ei bine, spune-i Corporatism, spune-i Fascism, spune-i Neo-liberalism, Neo-conservatorism exist� o �ntreag� varietate de cuvinte politice depinz�nd de pe ce parte a baricadei vii, de unde s� porne�ti, ca s� descrii lucrul. Dar, ceea ce ei descriu este sf�r�itul complet al democra�iei, sf�r�itul a ceea ce conteaz� pentru oameni, sf�r�itul a ceea ce se �nt�mpl� cu cu traseul umanit��ii �i pentru acest motiv eu cred c� asta este revolt�tor. Doamnelor �i domnilor ne afl�m aici �n Canada ast�zi s� ne ridic�m �mpotriva Grupului Bilderberg care �ncearc� s� elimine suveranitatea Statelor Unite. Adev�rul guvern�rii lor globale a fost acum expus. Noi �tim c� sunte�i nemilo�i, noi �tim c� sunte�i malefici. Lui David Rockefeller, reprezenta�ilor Rothschild prezen�i aici, Reginei Olandei, tuturor, v� spunem: "Nu sunte�i Reginele noastre, Nu sunte�i Regii no�tri, Nu sunte�i Dumnezeii no�tri, Noi nu v� apar�inem, noi nu suntem sclavii vo�tri, Noi ne opunem a�a cum s-au opus oamenii liberi de la �nceputurile timpurilor �mpotriva oamenilor puternici, �mpotriva asasinilor, �mpotriva tiranilor. Noi o s� �nfr�ngem guvernul vostru mondial. O s� �nfr�ngem taxarea global�. O s� v� �nfr�ngem re�eaua voastr� de control. Dumnezeu este de partea noastr�. Stau �n fa�a creatorului universului �i �i cer Creatorului, a�a cum p�rin�ii no�tii care ne-au format au f�cut �n 1776, s� ne conduc�, ghideze �i direc�ioneze, �i s� ne dea puterea �i viziunea �i �n�elegerea �i voin�a de a sta �mpotriva �ntregii voastre agende incluz�nd planul vostru final de reducere a popula�iei mondiale cu 80%, pe care Henry Kissinger l-a schi�at �n 1973. De ce pune�i mercur �n vaccinele noastre? Fluorur� de sodiu �i clor �n ap�? De ce? De ce pune�i viru�i cancero�i �n vaccine? De ce a�i folosit uraniu s�r�cit, acum, �n patru na�iuni separate? Sunte�i arogan�i. Ave�i boala pe care elitele au avut-o de-a lungul istoriei �n turnurile lor de filde�, la propriu �i �n c�teva cazuri, la figurat. Voi crede�i c� sunte�i invincibili. Voi ve�i c�dea �i o face�i acum. Noua voastr� Ordine Mondial� va e�ua. Umanitatea v� va �nvinge. R�spunsul la 1984 este 1776. Bilderberg este o organiza�ie de elit� �i modul �n care func�ioneaz�, protocolul �ntrunirilor este: personalul, dup� ce este selec�ionat, li se spune exact cum trebuie s� se comporte, �nsemn�nd c� ei nu se pot adresa niciodat� participan�ilor, ei nu pot vorbi niciodat� cu ei doar dac� li se vorbe�te mai �nt�i, ei niciodat� nu pot s�-i priveasc� �n ochi. Ei trebuie s�-i abordeze din dreapta (dreptacii) �i din partea st�ng� (st�ngacii). Ei niciodat� nu-i pot privi direct din fa��. �i nu mai trebuie s� spunem, toat� informa�ia care este discutat� �n timpul conferin�elor nu le este, sub nici o form�, permis s� divulge. Asta este ceea ce li se spune. Ei sunt amenin�a�i c� nu vor mai fi �n stare alt� slujb� oriunde �n zon� dac� ofer� vreo informa�ie presei. Richard Holbrooke. Ambasadorul Richard Holbrooke a crezut c� "��r�nimea" nu l-ar recunoa�te dac� se plimb� un pic prin zona Brookstreet. Holbrooke a g�g�it c�nd i-am spus c� nu suntem sclavii lui. Holbrooke, noi nu suntem sclavii t�i, Holbrooke. Noi nu suntem sclavii vo�tri. Holbrooke, noi nu v� apar�inem. Noi nu suntem proprietatea voastr�. �ntoarce-te la calea de acces. Noi suntem umanitate liber�. Da, uite cum pleac�. La�ul. Lor le place. Lor le place. OK, o s� mergem s� facem un ocol, aici prin spate tipilor. Salut b�ie�i, ce face�i? Exist� c�teva inele de servicii de securitate. Delega�ia American� la orice �nt�lnire Bilderberg este, de regul�, protejat� de CIA �i de o divizie special� a Armatei SUA. Delega�ia britanic� este protejat� de MI6. Israelienii sunt, de obicei, proteja�i de Mossad. Poli�ia Ottawa, �n acest caz, func�ioneaz� pentru securitate, ei au foarte pu�in�... de fapt ei nu au nici o informa�ie despre ce este �nt�lnirea de fapt, ei nici m�car nu �tiu cine sunt Bilderbergii. Apoi exist� o firm� privat� care protejeaz� perimetrul, f�c�nd toat� munca murdar� cum ar fi gonirea fotografilor �i deranj�nd protestatarii, dar astea sunt nimicuri. Toate chestiile grele sunt f�cute de servicii secrete cum ar fi CIA, MI6. Cu c��iva ani �n urm�, picioarele mele erau un pic mai puternice dec�t sunt acum, �i m-am furi�at peste un gard, la acoperirea �ntunericului, m-am apropiat... poli�i�tii au �nceput s� strige �i s� arate c�tre mine, a�a c� am fugit cu o vitez� de care nu �tiam c� �nc� o mai am �i c�teva focuri de arm� au fost trase, dar au fost mult deasupra capului meu. Adic�, ei erau focuri de intimidare, dar nu �ncercau s� m� ucid� cu adev�rat. Nu c�nd tr�g�torii de elit� trag mult pe deasupra... la 6 metrii deasupra capului. Grupul Bilderberg a fost fondat de David Rockefeller �i de Rothschildzi �n Marea Britanie �i Europa. Ei sunt �nc� puterile principale. Baronul Evelyn de Rothschild, un b�rbat, a �ncercat mul�i ani s�... Rothschild este �nc� reprezentat, o s�-l vede�i pe lista participan�ilor. Cineva reprezint� grupul Rothschild. Ei sunt principalele puteri din spatele grupului Bilderberg. Olandeza Shell este parte a averii reginei; bine�n�eles c� Rockefellerii au avut �ntotdeauna interese �n petrol, asta a fost sursa original� a banilor lor. Jim tocmai a primit lista oficial� cu sigla Bilderberg de la sursa sa din interiorul grupului Bilderberg. Haide�i s� o vedem. A�adar Jim, ai ob�inut lista. Da. Nu l-am indentificat noi pe Wolfowitz ca fiind aici? Deoarece el nu apare pe list�. Nu, noi l-am identificat pozitiv pe Wolfensohn. Da, el este pe list�. Eh, Wolfowitz... Da, acolo este Wolfensohn chiar acolo. James Wolfensohn. Da. Dar nu exist� acolo mereu oameni care nu apar pe list�? Da. De-a lungul anilor am identificat, cam, uneori unul, uneori trei oameni care nu sunt pe lista lor, cu participan�i. Acum, cred c� ceea ce este foarte dificil de �n�eles pentru majoritatea oamenilor este cum un a�a de mic grup de 125 de b�rba�i �i c�teva femei, controleaz� o popula�ie de 6 miliarde. De fapt este mult mai simplu dec�t crede�i. Ace�ti oameni muncesc �n ceea ce eu numesc metodologie sistemic�, �nsemn�nd c� lua�i o pl�cint� de mere, doar imagina�i-v�, �i t�ia�i aceast� pl�cint� de mere �ntr-o mul�ime de p�r�i foarte mici �i pune�i �n fa�a fiec�reia din aceste felii b�rbatul sau femeia voastr� de �ncredere, �i prin controlul acestui individ controlezi o �ntreag� organiza�ie. De exemplu, dac�-l iei pe Paul Wolfowitz care conduce Banca Mondial�, prin el tu po�i conduce �ntreaga organiza�ie. Nu trebuie s� controlezi ceea ce sp�l�torul de vase sau cur���torul de la toalet� g�nde�te, sau face sau �n ceea ce crede el tu trebuie doar s� controlezi ceea ce face �i ceea ce crede el. �i ceea ce face va p�trunde �ntreaga organiza�ie. �i a�a este cum tu controlezi, cu o foarte, foarte mic� baz� de putere, o �ntreag� popula�ie global� de 6 miliarde de oameni. Bilderberg face mari progrese �n direc�ia unui guvern mondial. Ei au creat un super-stat �n Europa numit Uniunea European�. Ei inten�ioneaz� s� creeze o uniune a emisferei vestice numit� Uniunea Nord American�. NAFTA se va extinde �n fiecare �ar� din aceast� emisfer�. Pe m�sur� ce NAFTA se va extinde va prelua controlul �n Uniunea American�. �i numai un public informat �i educat �i poate opri din scopurile lor. Am fost �n centru �n Ottawa �i am vorbit cu localnici s� afl�m dac� ei erau con�tien�i de �ntrunirea elitei din ora�ul lor. Salut prieteni, acorda�i-mi aten�ia voastr� doar pentru o secund�. Vreau doar s� v� spun c� un grup tocmai s-a �ntrunit aici �n Canada, �i ei �ncearc� s� v� ia suveranitatea voastr�, unindu-v� cu SUA �i Mexic. Nu este comic. Sunt serios. �i �tirile voastre nu v� vor spune despre asta. Asta este mortal de serios, a�a c� doar vreau s� �ti�i �i s� v� spun despre asta. A�a cum spun ei, ei sunt tipii care conduc lumea. Ei iau deciziile pentru noi, �i noi doar le ducem la �ndeplinire. Domnule, a�i auzit despre �nt�lnirea Grupului Bilderberg de aici din ora�, cea mai puternic� elit� de 120 de oameni din lume? Nu. Buna, �tia�i c� elitele se �nt�lnesc aici �n ora� chiar acum? A�i auzit de asta? 120 de �efi ai crimei? Nimeni nu a auzit de asta? Nimeni dintre voi nu a auzit de Grupul Bilderberg? Se �nt�lnesc chiar acum. �n ora�, aproximativ 10% din popula�ie erau con�tien�i despre agenda Noii Ordini Mondiale. C�nd am mers la Parlament aproape jum�tate dintre oamenii cu care am vorbit la �nt�mplare erau informa�i. Doamn�, ce spune�i despre Uniunea American�? Eu spun c� �n final se va �nt�mpla. Noi nu o vrem, dar se va �nt�mpla. De ce crede�i asta? Ei bine, deoarece Grupul Bilderberg conduce lumea. Avem Comisia Trilateral� care este De asemenea parte a Bilderberg care este SUA, Europa �i Asia. Dar majoritatea acestor lucruri sunt cunoscute public. Nimeni nu vrea s� cread� c� exist� conspira�ii, c� liderii mondiali sunt deja ale�i �nainte de a fi vota�i. Deci aici noi �tim c� Bernard Lois este parte a cercului exterior. Am fost surprins s� citesc c� [Primul Ministru Canadian] Harper a intrat �ntr-un grup �n 2003, deoarece �n�elegerea mea era c�, nimeni nu intr� �n politic� f�r� s� devin� parte a grupului Bilderberg �i apoi afli c� dup� toate cele c� acesta este cazul, c� ei au... Ei bine, da, ei bine, Bill Clinton a fost acolo �n 1991, George Bush Sr. a participat �n 1985. Tony Blair. Acela�i lucru. Pe cine credem noi c� alegem ca lideri ei au fost deja pre-selecta�i pentru noi, indiferent c� este Liberal sau Conservativ, ei sunt deja parte a grupului. Ei de�in to�i caii din curs�. Ei de�in caii �i am �n�eles c�, de exemplu SUA, este un sistem cu un partid cu 2 fac�iuni de�i crezi c� sunt dou� partide diferite. Da este, da. Este ca �i vacan�ele constante ale lui Bill Clinton cu familia Bush �i ei �l numesc fiul lor. �i ei de fapt au pl�nuit toate cele �n '92 �i tot ceea ce a ie�it. Totul este planificat. Ei nu or s� lase trilioane de dolari s� le scape din m�n�. Ve�tile bune sunt c� oamenii se trezesc totu�i. C�nd cite�ti istoria uman�, c�nd o studiezi, tot ceea ce observi este c� elitele �ncearc� s� domine, s� fac� subterfugii, �njunghieri Machiavelice pe la spate �i cumva, �n ultimii 50 de ani, au convins vesticii c� guvernele sunt OK, c� nu fac r�u, s� avem �ncredere �n ele. Cum s-a �nt�mplat asta? Este u�or s� conduci oile. Adic�, oamenii doar urmeaz�. Ei nu vor s� cread� c� aceste lucruri se vor �nt�mpla. Nici vorb�. Noi doar ne vom conforma. Asta e tot, a�a este mai u�or pentru toat� lumea. Care este punctul t�u de vedere �n ceea ce prive�te pierderea suveranit��ii Canadei? Mi-ar place ca aceast� �ar� s� r�m�n� a�a cum este �i mi-ar pl�cea ca SUA s� fie acolo. �napoi �n Austin, capitala Texasului, publicul a fost teribil de incon�tient de primejdia na�ional�. A�i auzit de Uniunea Nord American� (UNA)? Nu prea, nu. Nu m� uit la TV. Nu, nu am auzit. Interesant. Nu am fost con�tient� de asta. Nu... nu �tiu despre ce vorbe�ti exact... Nu cred c� va exista o unire a na�iunilor libere. Nu, nu am auzit. Eh, nu. Eh, nu, nu am �tiut c� asta se �nt�mpl� a�a c�... Da, am auzit. Nu, nu am auzit. Deci a�i auzit despre asta. Da. Nu. Dup� acea mare �nt�lnire de azi ei nu �tiu de asta? Nu �tiu nimic. Nu, nu am auzit. A�i auzit de Uniunea European�? Am auzit, da. Sunte�i con�tien�� de Uniunea European�? Oh, da, bine�n�eles. A�i auzit de Uniunea European�? Am auzit de ea. �ti�i de Uniunea European�? Nu. Europa? Un grup de 15 membrii? Se extind? O ce? 15 na�iuni ale Europei se unesc �n 2000. A�a o fi. Pentru mai mult de 50 de ani, Grupul Bilderberg a construit Uniunea European� prin t�lh�rie �i sub deghizarea schimbului de m�rfuri. Acum elita folose�te acela�i program secret ca s� duc� la bun sf�r�it Uniunea Nord American�, dar de aceast� dat� integrarea super-statal� se deruleaz� cu repeziciune extrem�. �n�elegeri interna�ionale ca NAFTA, GATT sau APEC au fost doar trepte intermediare �n formarea Uniunii Nord Americane. Uniunea Nord American� s-a n�scut oficial la Universitatea Baylor din Waco Texas pe 23 martie, 2005. Liderii SUA, ai Mexicului �i ai Canadei au spus presei c� ei s-au �nt�lnit doar s� discute afaceri. Cur�nd au r�suflat informa�ii c� o �nt�lnire secret� a fost �inut� �n timpul Summitului Trilateral al Securit��ii �i Prosperit��ii. Cele trei guverne au refuzat s� spun� publicului care a fost �n�elegerea secret�. �n septembrie 2006, opera�iunea lor tr�d�toare a ie�it �n public. Din 12 septembrie p�n� �n 14 septembrie, �n Banff, Canada, sute de ale�i �i desemna�i lideri guvernamentali din Canada, Mexic �i SUA, s-au �nt�lnit �n secret. �n ultima zi a conferin�ei cineva din interiorul secretului Forum al UNA a f�cut sc�pat� agenda. Primele pagini ale ziarelor din Canada au r�sp�ndit povestea. Funda�ia de Observare Judiciar� a �naintat o cerere conform� Legii Libert��ii la Informare ca s� ob�in� �ntreaga agend� �i minutele �ntrunirii secrete. Multe agen�ii federale au refuzat men�ion�nd Securitatea Na�ional�. Funda�ia a avut succes �n final �i chiar a primit mii de pagini de documente. Documentele, marcate "Neclasificat" sunt planurile unui guvern din umbr� care conduce prin decrete birocratice �i executive. Paginile fac o cronologie a unei deja opera�ionale Uniuni Nord Americane. Transporturile, Poli�ia, Agricultura, Reglementarea, B�ncile, Industria, Construc�iile, Educa�ia, Imigra�ia �i chiar �i Armata sunt unite f�r� a a�tepta nici un admisie din partea oamenilor sau a reprezentan�ilor ale�i din Congres �i Parlament. Una dintre primele chestiuni din agenda lor a fost s� sublinieze c�t de important era ca planul lor, citez "s� fie pus �n aplicare �n mod ascuns". Controlorii de asemenea vorbesc despre exploatarea fricilor publice fa�� de schimbarea climatic� pentru a for�a o tax� continental� care s� le finan�eze noul guvern. Unealta globalist�, Robert Pastor, este �ncontinuu etalat pe scena mondial� ca omul din spatele unific�rii Nord Americane. C�nd a m�rturisit �n fa�a Congresului el a for�at ideea unei perimetru de securitate continental� care �terge grani�ele na�ionale �i une�te aparatul securit��ii. Cel mai bun mod de a securiza SUA ast�zi nu este la cele dou� frontiere ale noastre cu Mexic �i Canada, ci la frontierele Americii de Nord ca tot. �n fapt, Centrul de Comand� Nord American cu baza �n Colorado Springs, Colorado, conducea clar �nt�lnirea din Canada. �n ultima decad�, Pentagonul s-a antrenat cu for�ele Mexicane �i Canadiene �i a discutat deschis folosirea lor �n interiorul SUA pentru dezastre �i pentru a �n�bu�i agita�iile interne. Exist� deja peste 100.000 de cet��eni din afara SUA �n For�ele Armate SUA. Pentagonul �i extinde acum centrele sale de recrutare �n Mexic, Filipine �i Europa de Est. Mari departamente de poli�ie or�eneasc� la nivel na�ional fac lobby s� se schimbe legile ca s� poat� recruta non-cet��eni s� se �nroleze �n for�ele de poli�ie. La ceea ce suntem martori este un scenariu Red Don cu �ncetinitorul. Tiranii de-a lungul istoriei s-au folosit de str�ini ca s� suprime propria popula�ia. C�nd lovitura lor mi�eleasc� a fost expus�, cele trei guverne au intrat �n modul de control al pagubelor. Parteneriatul pentru Prosperitate �i Securitate a pus �n scen� un summit ce a avut loc �n Ottawa, Canada, �n februarie 2007. Singura cale prin care noi putem atinge securitatea �i prosperitatea pentru popoarele noastre este prin aceast� cooperare. Noi de fapt ocup�m un singur spa�iu fizic, America de Nord. Noi de asemenea am avut o �ans� ca mini�trii no�tri de externe s� vorbeasc� despre cum noi cooper�m �n regiune �i, bine�n�eles, �n lume. Protestatarii care erau sup�ra�i �n leg�tur� cu pierderea ��rilor lor �i a libert��ilor nu au fost tolera�i. ... f�r� proces democratic... ... oricum, Parteneriatul pentru Securitate �i Prosperitate a fost... ... ca s� pun� un punct la dezbaterea parlamentar�. Publica�iile globaliste au fost deschise �n frustrarea lor c� popula�ia nu s-a l�sat mituit� cu ultima lor campanie de imagine. Pe m�sur� ce integrarea European� �i Uniunea American� se accelereaz�, super-statele �nsele sunt unite. Pe 30 aprilie 2007, un summit a fost �inut la Casa Alb�. Abordarea secretoas� a Parteneriatului pentru Securitate �i Prosperitate a alarmat publicul, a�a c�, de aceast� dat�, Pre�edintele Bush, Cancelarul german Merkel �i Pre�edintele Comisiei Europene, Jose Barrosso, �i-au ascuns �n�el�toria la vedere. �i mul�umesc foarte mult cancelarului �i lui Jose pentru planul Trans-Atlantic de integrare economic�. �i pentru aceasta trebuie s� dezvolt�m o pia�� comun�, standarde comune. A�adar acesta este �ntr-adev�r un acord foarte important �i acest acord aduce cu el un Consiliu Economic Trans-Atlantic pentru a fi un organism permanent cu oameni de top de ambele p�r�i ale Atlanticului, care se vor ocupa de toate aceste probleme �ntr-o manier� concret� �i �n care se va putea merge �nainte. BBC a raportat c� SUA �i UE s-au �n�eles asupra unei pie�e unice. Anun��nd o nou� integrare economic� comunitar� acestea pur �i simplu repetau la o scar� mai mare ce s-a �nt�mplat �n America �i UE Acordul stabilea c� cele dou� blocuri vor �mpinge agresiv reguli �i standarde comune (regulatory convergence) �n mai mult de 35 de zone, de la serviciile financiare, proprietate intelectual�, armat�, educa�ie, fuzion�ri �i achizi�ii. De asemenea s-au �n�eles s� impun� �mpreun� o tax� global� pe emisiile de carbon. Observ�m c� avem o problem� cu gazele cu efect de ser�. Suntem de acord c� exist� o amenin�are global�, o amenin�are serioas�. Suntem de acord c� este nevoie s� stabilim o limit� asupra gazelor cu efect de ser�. Trebuie s� discut�m o posibil� tax� pe CO2, despre cum putem traduce aceast� tax� �ntr-o schem� economic� compatibil�. Ne-am �n�eles s� �nfiin��m un grup de nivel �nalt, un forum. Acest rezultat UE-SUA este transmis la G8, dezb�tut �mpreun� cu ��rile mediu dezvoltate precum China, Africa de Sud, Brazilia �i India. O solu�ie global� la o problem� global�. Dac� Bilderberg reu�e�te, America se pr�bu�e�te. Toate ��rile sacrificate �i pierd suveranitatea. Bilderberg nu este o persoan�, nu este o idee, este un ideal. Un grup foarte puternic de oameni ce lucreaz� �mpreun� �i pentru pozi�iile puterii definitive �i absolute, distrug toate constitu�iile de pe P�m�nt, indiferent de c�t de puternic� este constitu�ia unei na�iuni, asta e ceea ce fac ace�ti oameni. Uniunea African� s-a n�scut din Comunitatea Economic� African� �nfiin�at� �n anii 1980. Uniunea African� este finan�at� de un consor�iu de organisme interna�ionale, guverne �i corpora�ii. Armata Uniunii Africane serve�te ca ca un bra� al impunerii, pentru exploatarea Africii, de c�tre Noua Ordine Mondial�. �n Asia, A.P.E.C. �i A.S.E.A.N. au anun�at planurile de a forma Uniunea Asiatic� ce va cuprinde ��rile din Asia �i Pacific �i va avea mai mult de 3 miliarde de oameni �ntre grani�ele sale. A.P.E.C. va deveni Uniunea Pacific-Asiatic� �i astfel lumea este pe cale s� fie �mp�r�it� �n 3 mari regiuni pentru o administrare avantajoas� de c�tre un Guvern Mondial, �n care ONU se va transforma. Pe m�sur� ce uniunile se formeaz�, acestea sunt simultan unite pentru a forma primul Guvern Planetar. Ei �ncearc� s� distrug� fiecare na�iune de pe P�m�nt care �ncearc� s� promoveze progresul deoarece ace�ti indivizi, pur �i simplu sunt proprietarii terenurilor, ei nu au nevoie de progres pentru c� ei controleaz� terenurile. Dac� �i iei pe cei mai puternici oameni din Londra, pe cei care fac parte din consiliul �i comitetul celor 300 ce apar�ine Bilderbergilor, �i de asemenea, Regalitatea Britanic�, Guelfi, Nobilimea Neagr� a Vene�iei �i Genovei, ace�ti oameni sunt st�p�nii terenurilor Noua Ordine Mondial� este Vechea Ordine, �n care doar aparen�ele �i numele s-au schimbat, dar conceptele au r�mas acelea�i. Planul este s� aduc� oamenii cu for�a �napoi �n evul mediu, �ntr-o er� post-industrial� a ordinii mondiale. Unul din lucrurile foarte �ocante pentru majoritatea americanilor este faptul c� "Evaluarea biodiversit��ii globale a Na�iunilor Unite", care a fost publicat� �n 1995, arat� �n mod clar c� pentru a proteja planeta, trebuie s� ne �ntoarcem la sistemul feudal, lucru pe care chiar l-au precizat �n document. Pentru a crea o societate feudal� modern� globali�tii implementeaz� o Uniune Nord American� standardizat�, cartele de identificare pentru a-�i urm�ri, localiza �i controla sclavii ce c�l�toresc prin cele trei regiuni ale Uniunii Nord Americane. Construind pe deplas�rile masive ale umanit��ii, cauzate de globalizare, Noua Ordine Mondial� construie�te rapid infrastructura fizic� a Uniunii Nord Americane, re�eaua de control cu super-autostr�zi, NAFTA. Eu sunt Arthur Peterson, colonel �n rezerv� �n armata SUA. �i lucrurile pe care le v�d c� se �nt�mpl� ast�zi i-ar face pe prietenii mei care au murit �n cel de-al doilea R�zboi Mondial, s� se r�suceasc� �n morm�nt. S� te g�nde�ti c� oamenii ar putea chiar s� confi�te terenurile fermierilor �i ale cresc�torilor de vite, s� le ia casele pentru a le da unei companii str�ine din Spania ce este controlat� de Don Carlton, socialist notoriu, �i vor �ncasa impozitele pe terenurile Texasului pentru 50 de ani. Coridorul Trans-Texan va fi o �ncreng�tur� de super-autostr�zi �i c�i ferate ce se va �ntinde pe o lungime de 6400 de kilometri de la grani�a cu Mexicul, trec�nd prin Texas, p�n� �n Oklahoma. S-a semnat un act de �nchiriere ce va face autostrada 121 din Texas un drum cu tax�. O companie privat� spaniol� a c�tigat licita�ia pentru a construi �i colecta taxele de drum pentru urm�torii 50 de ani. Aceste afaceri cu companii private sunt negociate �n mare m�sur� �n secret �i mul�i legiuitori sunt �ngrijora�i c� pl�titorii de impozite sunt v�ndu�i pe la spate. Criticii spun c� este o amenin�are la adresa securit��ii na�ionale. Face parte dintr-un plan pentru Integrarea Nord American�, care este condus� de guvernul nostru �i elitele corporatiste f�r� aprobarea electoratului sau a congresului. Am zburat pe deasupra zonei centrale a Texasului pentru a avea o vedere de ansamblu asupra coridorului Trans-Texan, care este �n construc�ie �i care va constitui inima sistemului de super-autostr�zi Trans-NAFTA. Istoria se repet�. Acum 2000 de ani toate drumurile duceau la Roma. Roma a construit �i �ntre�inut mai mult de 16 mii de kilometri de drumuri �n tot imperiul s�u. Drumurile erau folosite pentru desf�urarea for�elor militare romane, pentru a controla comer�ul �i pentru a subjuga oamenii �i na�iunile pe care le st�p�neau. De asemenea, Roma cerea tribut. De la Albion p�n� �n Iudeea, Oamenii erau for�a�i s� pl�teasc� taxe pentru a folosi drumurile. Romanii foloseau apoi banii colecta�i din taxe pentru a-�i domina supu�ii. Ast�zi super- autostr�zile sunt un instrument puternic �n arsenalul globali�tilor. Ele sunt instrumente folosite pentru a distruge grani�ele ��rilor �i pentru a uni ��rile �n confedera�ii �ntinse. Guvernele str�ine �i corpora�iile sechestreaz� �n mod abuziv infrastructura de pe tot cuprinsul Americii de Nord, dar nic�ieri atacul nu a fost mai mare ca �n Texas. Texas este prima linie. Terenuri �i peste 12000 de kilometri de drumuri deja existente sunt �nm�nate companiilor str�ine sus�inute de guvern. Companiile str�ine cump�r� legiuitorii, care apoi le dau �napoi controlul complet acelora�i str�ini ce le finan�eaz� campaniile (nn. politice). Puterea guvernului este apoi transferat� �n mod ilegal administra�iilor regionale cvasi-guvernamentale care p�c�lesc guvernele locale �i voin�a na�iunii. Urm�toarea etap� a planului acestui guvern mondial este s� aib� controlul transporturilor, �i acesta poart� denumirea de super-autostrada NAFTA sau �n Texas, coridorul Trans-Texan. Aceasta a confiscat 584.000 de acrii de p�m�nt ce au fost transfera�i sub controlul unei companii spaniole, care va colecta taxele de drum �n Texas pentru urm�torii 50 de ani, �i nu exist� nici o limit� asupra valorii taxelor ce pot fi colectate. Mai mult de 80 de autostr�zi apar�in�nd statului federal au fost desemnate ca fiind artere interna�ionale. Coridorul NAFTA I-35 �ncepe din ad�ncul Mexicului �i trece prin mijlocul Statelor Unite �i se termin� �n Canada central�. Nave cu containere din Asia �i descarc� m�rfurile pe coasta Pacificului �n Mexic, apoi acestea c�l�toresc scutite de taxe vamale pe calea ferat� p�n� �n noul port din interiorul ora�ului Kansas, acum considerat a fi p�m�nt suveran al Mexicului, �n inima Statelor Unite. Sub �n�elegeri interna�ionale, companiile str�ine, �n mod predominant, plaseaz� taxe pe deja existentele drumuri cu plat�. Documente ale corpora�iilor �i ale Statului Federal arat� c� ace�tia vor folosi ulterior aceste venituri str�nse pentru a construi o infrastructur� pentru transporturi �n Mexic, �i nu �n Statele Unite sau Canada, astfel �nc�t produsele f�cute �n str�in�tate s� se poat� rev�rsa �i mai repede din Mexic. De asemenea veniturile str�nse vor fi folosite pentru a finan�a dezvoltarea Uniunii Nord Americane �i a birocra�iei �n cre�tere a acesteia. Concluzie: ei folosesc banii no�tri pentru a ne �nrobi. �n primul r�nd ace�tia propun un Tribunal Nord American, ce va fi asem�n�tor cu ceea ce avem �n capitolul 11 din acordul NAFTA, care este �mbl�nzit de legea interna�ional�. Curtea Suprem� a Statelor Unite �i Constitu�ia pot fi socotite a fi invalide, �i ceea ce vom avea va fi o nou� lege nord american� de afaceri, care va �mbl�nzii ceea ce avem aici �n Statele Unite. De asemenea este interesant de observat faptul c� sediile NAFTA sunt �n Mexic �i controleaz� comer�ul Statelor Unite �i conduce contra congresului Statelor Unite, iar nimeni nu pare s� conteste acest lucru. Este foarte probabil �i probabil inevitabil ca drepturile noastre asupra portului de arm� s� fie contestate �ntr-o curte Nord American�. Acesta este doar un exemplu a ceea ce se �nt�mpl� �i a ceea ce este propus. Noi vrem s� p�str�m sistemul de judecat� cu jura�i. Vrem s� p�str�m dreptul de a purta arm�. Vrem un sistem �n care s� avem o Curte Suprem� �i nu s� avem un tribunal care va fi superior Cur�ii Supreme. �n 2005, Cintra, o companie de�inut� de statul spaniol, a semnat un acord secret cu Ministerul Transporturilor din Texas, pentru a ridica taxele de drum pentru �oselele actuale �i de a impozita noile drumuri care au fost �n totalitate pl�tite din banii publici. Crede�i sau nu, sunt oameni �n Texas care nu �tiu ce este Coridorul Trans-Texan. A�a este! TTC69, �i noi �nc� mai avem audieri pe problema mediului, �ncep�nd �n aceast� prim�var�, ce trece prin partea mea a statului. �i sunt oameni acolo ce nu au nici o idee despre ce urmeaz� s� vin� prin curtea lor din spate. TxDOT, o agen�ie de stat pretinde c� �n�elegerea cu compania str�in� a fost ascuns� fa�� de legislatorii din Texas. C�nd adev�rul a ie�it la iveal�, ziarele din �ntreg statul au cerut ca s� pice capetele de pe scena politic�. Reac�ia Citra a fost c� subsidiara sa australian� s� fac� prima achizi�ionare a unui ziar american. Fiecare ziar pe care l-au cump�rat a fost de-a lungul ramurilor Coridorului Trans-Texan, ziare ce au criticat planul de taxare a drumurilor. Costul a 40 sau 50 de ziare este un nimic comparativ cu profiturile care vor fi ob�inute. Doar prima faz� a planului de taxare a drumurilor statale este estimat� a se ridica la peste 200 de miliarde de dolari �n doar primii 15 ani, iar Texasul este doar o mic� parte din panorama global�. Un agregat de companii trans-na�ionale consolideaz� �n mod agresiv infrastructura de finan�are public�, �n �ntreaga lume. �i acelea�i interese ridic� un guvern mondial dup� regulile acestora. Un adev�rat paradis al corpora�iilor corupte unde guvernele pur �i simplu ac�ioneaz� ca un aspirator, absorbind averile �i resursele clasei de mijloc �i transfer�ndu-le c�tre conturi bancare din off-shore-uri, l�s�nd �n urm� un pustiu economic �i cultural de sclavi u�or de condus. �ntregul scop al Acordului Comercial Liber Nord American nu este despre "comer�", ci despre control, controlul oamenilor. GATT este chiar mai r�u. Controlul oamenilor. Nu este despre comer�, ci este un comer� finan�at din banii contribuabililor. Acest lucru a �nceput aici �i ca s� salv�m aceast� �ar�, �i vom pune cap�t aici. Da... Dac� oprim acest lucru aici �n Texas, oprim Noua Ordine Mondial� chiar aici �n Texas. Sondajele arat� �n mod consecvent c� peste 90% din oameni sunt �mpotriva sistemului de autostr�zi NAFTA �i a drumurilor cu tax�. Pe m�sur� ce oamenii iau la cuno�tin�� despre pericol, devin furio�i �i iau m�suri. Cresc�toriile noastre de vite fac parte din p�m�ntul cedat de Spania �i mi-ar pl�cea s� nu trebuiasc� s�-l dau �napoi Spaniei. Cei ce se opun super-autostr�zilor propuse au �inut ast�zi un important protest. F�r� TTC! F�r� TTC! F�r� TTC! F�r� TTC! Jos cu Uniunea Nord American�! Majoritatea �inuturilor din Texas au votat �mpotriva planului pentru o Uniune Nord American� �i au ovat pentru a bloca construirea infrastructurii. �i la naiba, �tim deja c�, �ntr-o lege adoptat� de un servil al Congresului Statelor Unite, unde practic nimeni din �ntregul Congres nu s-a ridicat s� zic� "NU", ace�tia deja au adoptat o lege ce spune c� toate permisele de conducere vor avea un cip. Ei bine, eu v� spun chiar �n acest moment, c� nu voi purta la mine nici un fel de permis de conducere care are �n el un cip, pentru ca Big Brother s� poat� vedea peste tot pe unde merg �i s� vad� tot ce fac. Nu! Nu! La naiba nu! Nu la toate astea! Nu! Noi cet��enii de�inem aceast� buc��ic� de p�m�nt. Noi cet��enii de�inem copacii de aici. Noi cet��enii de�inem acest frumos Texas �i nu vom l�sa o ga�c� de escroci �i baroni t�lhari s� ne ia frumosul nostru Texas. La naiba c� nu! V� mul�umesc. La naiba c� nu! Nu! Nu! Nu! Cipurile RFID (identificare prin radio-frecven��) incluse �n autocolantele inspec�iei de stat �i �n etichetele de taxare sunt deja folosite pentru a urm�ri popula�ia. Noul sistem este de asemenea presupus a controla cre�terea �i dezvoltarea, sau a�a-numita "cre�tere inteligent�". Cre�terea inteligent� nu este nimic mai mult dec�t un efort de a aduce controlul �n ora�e. Avem re-s�lb�ticirea americii �n Proiectul Wildlands, Conven�ia pentru Diversitatea Biologic�, ce este f�cut� pentru a controla �i a conduce popula�ia. Drumurile cu tax� sau autostr�zile interstatale din �ntreaga �ar� izoleaz� rampele de ie�ire c�tre ora�ele mici �i comunit��ile rurale �i creeaz� astfel inten�ionat ora�e fantom�. Aceast� tendin�� se accelereaz� prin sistemul de autostr�zi NAFTA �i este destinat� s� re-s�lb�ticeasc� mai mult de jum�tate din �ar�. Toate aceste lucruri sunt proiectate s� aduc� un control �i mai mare birocra�iilor dec�t individului independent, individului suveran al acestei ��ri. Ceea ce m-a adus pe mine �n toat� aceast� discu�ie a fost faptul c� �n timp ce f�ceam aceast� cercetare de milioane de dolari �n anii 1980 �i �nceputul anilor 1990, am devenit con�tient de existen�a unui plan ce presupunea izolarea a jum�tate din Statele Unite �n s�lb�ticie, coridoare �i rezerva�ii. A fost numit Proiectul Wildlands, dar a fost de asemenea o piatr� de temelie a conven�iei pentru Diversitatea Biologic� a Statelor Unite. �n timpul acelui studiu am realizat c� aceasta nu era o �ncercare de a proteja mediul, ci o �ncercare de a ne controla, pe noi to�i. Ace�tia �mp�r�eau Statele Unite �n mici compartimente, �n care desfiin�au drumurile, �n care desfiin�au comunit��i �ntregi �i le puneau �napoi �n s�lb�ticie. Sistemul federal de autostr�zi a fost proiectat de strategii de r�zboi de la Pentagon �n anii 1950 pentru a servi ca o conduct� de desf�urare pentru deplasarea for�elor terestre pentru ap�rarea Statelor Unite �n timpul unei invazii. Comandamentul Nordic neconstitu�ional folose�te acum sistemul de autostr�zi ca o matrice de proiectare a for�elor, pentru a st�p�nii popula�ia pe tot teritoriul Statelor Unite. Prin intermediul Centrelor de Comand� de Urgen�� fondate din banii federali administra�iile �inutelor �i ora�elor sunt federalizate discret �n �ntreaga �ar�. Miliarde de dolari sunt cheltuite �n fiecare ora� pentru instalarea a milioane de camere de supraveghere. Fiecare ora� �i s�tuc, oric�t de mic �i �ndep�rtat este supravegheat. Programele de calculator pentru citirea pl�cu�elor de �nmatriculare urm�resc mi�c�rile americanilor indiferent unde merg ace�tia. Noi sisteme sunt instalate pentru scanarea fe�elor, citirea buzelor �i analizarea mersului. Sub Legea tr�d�toare a Comisiilor Militare, cet��enii americani pot fi aresta�i �n secret, deposeda�i de cet��enie �i transporta�i pe calea aerului �n tabere de tortur� din afara ��rii �i executa�i �n secret. Sub sec�iunea 802 a Actului Patriotic, toate infrac�iunile sunt considerate ca fiind terorism. Echipajele Poli�iei Federale numite echipe VIPER oblig� �n mod aleatoriu americanii s� se alinieze si s�-�i prezinte actele. De la trotuarele din Miami, la pasajele subterane din New York, la str�zile din Houston, Texas, cet��enii sunt perchezi�iona�i de brig�zi de poli�ie paramilitar� puternic armate. New York / Septembrie 2006. Unde este vehiculul? Trebuia s�... Haide�i b�ie�i, veni�i aici. Tu, tu, po�i s� iei camera aia de pe noi, domnule? Domnule, po�i s�... Este primul amendament al Statelor Unite. Po�i s� iei camera... Am zis s� iei camera aia din fa�a mea. Asta spun. Nu, nu, e�ti pe str�zile din New York. Domnule, ce �nseamn� asta, am spus s� iei camera aia din fa�a mea, asta spun. Nu! Nu! Este o �ar� liber�. Ce naiba este cu voi, omule. Este o �ar� liber�. Ia naibii camera asta din fa�a mea. Ei bine aici nu este Germania Nazist�, nu este nici o camer� �n fa�a ta. Hei, mut�-te �n Rusia, OK? Sergent, sergent. Putem avea camere pe str�zi. Uite, am spus s� o iei din fa�a mea. Voi a�i �nceput s� �ipa�i la noi... Am spus s� o iei din fa�a mea, asta am spus. Nu a fost niciodat� �n fa�a ta. Tu... Cu mult �nainte de 11 septembrie, Pentagonul a �nc�lcat �n mod agresiv legea federal� care interzicea armatei s� fac� pe poli�ia cu cet��enii americani. De pe o cost� pe alta, de mai mult de dou� decenii, echipe de solda�i ap�reau de nic�ieri �i opreau la �nt�mplare ma�ini �i perchezi�ionau pietonii. Aclama�iile erau accelerate cu armate regulare ce c�utau prin gen�i la meciurile de Super-Bowl �i la derbiul Kentucky, la fel ca �i la alte evenimente de profil �nalt. Apoi pre�edintele Bush a semnat un act a autoriz�rii de ap�rare ce m�rea �n mod radical fondurile pentru deja �mbuibatul guvern din umbr�. �n legea respectiv�, departamentul executiv, a anun�at oficial c� se preg�tea pentru o insurec�ie intern�, �i a decis s�-i deposedeze preventiv de putere pe Guvernatorii �i Legislatorii Statali. Guvernul federal anun�� �n mod public c� el este unica autoritate, �i trateaz� astfel cet��enii �i statele ca fiind inamici. Pe 9 mai 2007, pre�edintele Bush �i-a acordat �n mod ilegal puteri noi, �i preziden�ia a devenit �n mod oficial un ordin dictatorial. �n trecut, continuitatea guvernului, a fost reprezentat� de �mp�r�irea guvernului �n Legislativ, Juridic �i Executiv. Acum toat� puterea, se afl� �n m�inile pre�edintelui. �i pentru cele mai ne�nsemnate motive incluse �n propriile documente: orice incident din lume indiferent de loca�ie care afecteaz� popula�ia, infrastructura, mediul, economia sau func�iile guvernului, pre�edintele poate declara dup� voin�a proprie legea mar�ial�. Este important de ad�ugat c� pre�edintele este doar o marionet� a sindicatului criminal global �i s-ar putea s� nu fac� uz de noile puteri, ci doar s� le dea mai departe viitoarelor administra�ii marionet�. Trebuie s� �nve�i poporul s�-�i iubeasc� conduc�torul. Acesta este cel mai important lucru. De ce nu �nv���m din gre�elile str�mo�ilor no�tri? De ce afl� omenirea prins� �ntr-un ciclu de v�rs�ri de s�nge �i sclavie? Elitele pr�d�toare �i-au justificat �ntotdeauna asupririle lor pretinz�nd c� sunt superiori �i c� au un drept divin s� conduc�, dar ace�tia erau �n realitate doar un c�rd de psihopa�i f�r� mil�, ce se hr�neau ca un parazit din popula�ia gazd� p�n� c�nd mi�c�rile lor canceroase provocau colapsul gazdei. Au existat mii de guverne tiranice �n istorie �i mai pu�in de zece pot fi numite cu adev�rat libere. Doar �n secolul 20, peste 150 de milioane de oameni au fost omor��i de m�inile statului. �n Rusia, Teroarea Ro�ie a consumat vie�ile a mai mult de 60 de milioane de b�rba�i, femei �i copii. R�zboiul lui Hitler a omor�t 22 de milioane. Doar �n timpul regimului lui Mao Tse Tung mai mult de 60 de milioane de ��rani fermieri au fost uci�i, �i lista poate continua. 300.000 de civili nevinova�i au fost uci�i �n Guatemala. Mai mult de 2 milioane de suflete au fost omor�te �n mod brutal de guvernul Cambogiei. 1.500.000 omor��i �n Turcia. 300.000 �n Uganda. 800.000 �i ceva b�tu�i p�n� la moarte �n Rwanda. Este trist, dar sunt prea multe exemple de familii nevinovate ce au fost exterminate de guvernele lor, la scar� industrial�, pentru a le numi pe toate. Este un fapt istoric c� Statele Unite reprezint� cauza num�rul unu pentru decesele nenaturale. Dac� iei cele 150 de milioane de oameni omor��i de guvernul �nnebunit de putere din ultimul secol �i le �mpar�i la 100.000, num�rul de suflete pierdute ar umple cel mai mare stadion �n�esat cu 100.000 de suporteri, de 1500 de ori pe at�ta. Sunt 1500 de stadioane arhipline fiecare av�nd 100.000 de oameni - toate exterminate. Pentru aceia care cred c� nu se poate �nt�mpla aici sau nu li se va �nt�mpla lor - a�i fost avertiza�i. M�celul care a avut loc �n ultimii 100 de ani a fost doar faza preparatorie pentru planul principal al Noii Ordini Mondiale. Crimele lui Hitler �i Stalin fac acum parte din istorie, dar sistemul diabolic comunist chinez nu este mul�umit cu cel mai mare num�r de crime din istorie. Crimele �n mas� �i sclavia �nc� au loc �i ast�zi �i se bucur� de suportul deplin �i aprobarea Noii Ordini Mondiale. China comunist� serve�te ca laborator global, un teren de testare, unde 1,4 miliarde de oameni �i tr�iesc via�a ca ni�te porci de guineea servind ca subiec�i de test pentru formare noii lumi m�re�e. For�ele armate britanice �i americane au lucrat �mpreun� cu Mao Tse Tung �n timpul celui de-al doilea R�zboi Mondial �i la sf�r�itul r�zboiului l-au sus�inut �n secret pe Mao pentru al �ndep�rta pe Chiang Kai-shek, na�ionalistul, pe O.S.S. �i apoi CIA a crezut c� Mao va avea un efect stabilizator. Mentorul lui Bill Clinton �i profesor la Universitatea de �tiin�e Politice din Georgetown, Carroll Quigley explica �n cartea sa, "Tragedie �i Speran��", cum grupurile mesei rotunde anglo-americane au sus�inut fiecare tip de autoritarianism, de la comunism p�n� la fascism, pentru a se asigura c� un guvern centralizat st�p�ne�te popula�ia, �i economia este planificat�. Elita monopolizeaz� oamenii. Ace�tia caut� s� creeze monopoluri �i s� st�p�neasc� popula�ia prin �eava pu�tii. �n c�r�ile lor, conduc�torii Noii Ordini Mondiale au adus �n mod repetat laude modelului corupt al Chinei comuniste. �n august 1973, �ntr-un articol scris de David Rockefeller pentru New York Times, acesta aproba �i l�uda �n mod direct ac�iunile lui Mao Tse Tung �n timp ce s�rb�torea sistemul lor de control �i comand�. Indiferent de pre�ul pe care l-a avut Revolu�ia Chinez� acesta cu siguran�� a reu�it nu numai s� produc� administra�ii mai eficiente �i specializate, dar de asemenea a nutrit o �nalt� moralitate �i o comuniune a scopurilor. Experimentul social din China sub conducerea pre�edintelui Mao este unul din cele mai importante �i de succes din istorie. David Rockefeller, New York Times, 10 august 1973. China comunist� este modelul planificat pentru societate a Noii Ordini Mondiale. China a primit mai multe decern�ri din partea ONU pentru politicile sale �i forma sa de guvernare dec�t orice alt� �ar�. �n ochii proiectan�ilor globali�ti, China autoritar� este viitorul. China a adoptat temuta politic� "un copil" sub influen�a unui consor�iu de organiza�ii de eugenice, printre care se afl� �i: Maternitatea Planificat� �i ONU. Cuplurile care au mai mult de un copil pot primi amenzi mari �i pot ajunge �n �nchisoare. Practica avortului for�at �n China, �mpreun� cu dorin�a cultural� de a avea un b�iat, a aruncat China �ntr-o criz� ad�nc� unde sunt 30 de milioane mai mul�i b�rba�i dec�t femei. Poli�ia din China a zdrobit f�r� mil� orice form� de disiden��. Bisericile subterane, practican�ii de Falun Gong, muncitorii grevi�ti din fabrici, au fost trimi�i cu to�ii �n lag�re de munc� for�at�. Tipul s�ngelui �i �esutului sunt catalogate �n vederea recolt�rii de organe. Guvernul chinez vinde apoi organele prizonierilor la cel care oferteaz� mai mult pe pia�a mondial�. Dac� un pacient s�n�tos alege s� zboare �n China, prizonierul este ucis �i organele sunt implantate. Dac� organele sunt expediate afar� din �ar�, organele sunt extrase �ntr-o furgonet� mobil� �n drum spre aeronav�. Inginerii sociali din China au eutanasiat �n mod agresiv v�rstnicii �i pe cei cu handicap. China urmeaz� pur �i simplu planul de globalizare al lumii. Acela�i sistem de dezumanizare total� este pus �n aplicare �n �ntreaga lume. "Depopularea ar trebui s� fie prioritatea principal� a politicii externe fa�� de ��rile lumii a treia." ~ Henry Kissinger, 1974 Acum, este nevoie de o Nou� Ordine Mondial�, dar aceasta are caracteristici diferite �n diferite p�r�i ale lumii. Acum, nimic din toate astea s-ar putea s� nu reu�easc� de data asta. Dar pentru mine este un fel de schem� dup� care �ntr-o bun� zi, �n urm�torii ani, o solu�ie va ap�rea. De unde vine acest mod de g�ndire? De ce elitele omoar� mase de oameni unde nimeni nu le opune rezisten�� �i c�nd deja au ob�inut controlul total? Ce ideologie m�n� elita psihopat�? De pe timpul lui Plato, cu 2400 de ani �n urm�, proiectan�ii de state au declarat �n mod public dorin�a lor de a controla fiecare detaliu din via�a omului de r�nd. De la programe de �nmul�ire la exterminarea masiv� a celor nedori�i, visurile �ntunecate au continuat milenii la r�nd. Eugenia "este studiul factorilor sub control social, care �mbun�t��esc sau sl�besc calit��ile rasiale ale viitoarelor genera�ii fie c� sunt fizice sau mentale." ~ Sir Francis Galton Ra�iunea �tiin�ific� pentru tiranie a fost mereu atractiv� elitelor deoarece creeaz� o scuz� convenabil� pentru a trata fra�ii lor umani mai r�u ca animalele. Robert Thomas Malthus, faimos deoarece a spus c� un colaps al produc�iei �n mas� a hranei ar fi de ajutor deoarece ar cur��a lumea de s�raci. Scenariul s�u fictiv va fi numit mai t�rziu o Catastrof� Malthusian�. Malthus este important deoarece ideile sale au dus c�tre apari�ia unui nou domeniu �tiin�ific care va domina cursul istoriei umane pentru urm�torii 200 �i ceva de ani. Charles Darwin, un admirator al Modelului Catastrofic Malthusian, a dezvoltat teoria evolu�iei, av�nd ca idee primordial� supravie�uirea celui mai adaptat. Cu ajutorul lui T.H. Huxley, cunoscut ca buldogul lui Darwin pentru sus�inerea sa puternic� a teoriilor lui Darwin. Teoriile lui Darwin au fost propulsate �n acceptarea la scar� larg� printre cercuri �tiin�ifice cheie de pe tot parcursul Angliei �i apoi �n lume. V�rul lui Darwin, Francis Galton, socotit ca fiind tat�l Eugeniei, a v�zut o oportunitate de a face omenirea s� progreseze prin luarea regnurilor din Teoria Evolu�iei A Lui Darwin �i le-a aplicat principii sociale ca s� dezvolte Darwinismul Social. Familiile Darwin, Galton, Huxley �i Wedgwood au fost a�a de obsedate cu noua lor teorie de schem� social� c� �i-au f�g�duit solemn: familiile lor nu se vor �nmul�ii dec�t �ntre ele. Ei au prezis �n mod fals c� �n decursul a doar c�teva genera�ii Ei ar produce super-oameni. Apari�ia pseudo�tiin�ei a fost doar codificarea practicii de �ncruci�are selectiv� deja popular� �n interiorul elitelor de milenii. Experimentul celor 4 familii a fost un dezastru. Doar pe parcursul a dou� genera�ii de procreare selectiv�, aproape 90% dintre progeniturile lor ori au murit la na�tere ori au fost handicapa�i �n mod serios, din punct de vedere fizic sau mental. Selectele clase ale planetei �i �n mod particular familiile regale ale lumii erau deja obsedate cu originile de ras� �i pline de un dezgust de pr�d�tor fa�� de clasele inferioare, au pus m�na pe noua �tiin�� �i au �nceput s� impun� �n mod agresiv, scopurile acesteia, la scar� global�. Biometria pare a fi o nou� �tiin��, dar a fost de fapt dezvoltat� de Galton �napoi �n anii 1870 ca o modalitate de a urm�ri tr�s�turile rasiale �i istoria genetic� �i ca o modalitate de a decide cine are dreptul la procreere. �n 1904, facilitatea de Cercetarea Portuar� Cold Spring a fost ini�iat� �n SUA de eugenicul Charles Davenport cu finan�area unor baroni t�lhari proeminen�i Carnegie, Rockefeller �i Harriman. �n 1907 primele legi ale steriliz�rii au fost trecute �n SUA. Cet��enii cu u�oare diformit��i sau cu scoruri sc�zute la testele lor din cardurile de raportare au fost aresta�i �i steriliza�i cu for�a. Ai 17 ani, nu-i a�a Alice? Da, dar ce a�i f�cut cu ai mei? Noi �ncerc�m s�-i ajut�m, Alice �i pe tine de asemenea. Au fost du�i la spital �n aceast� dup� amiaz�. Spital? Nici unul nu era bolnav �n diminea�a asta. Noi am crezut c� este necesar s� prezent�m cazul familiei tale c�tre Comisia Medical� Statal� �i dup� o examinare ei au decis c� exista doar un singur lucru de f�cut �i anume sterilizarea �ntregii tale familii. Ei bine, ce este asta? Nu �n�eleg despre ce vorbi�i! Ei bine, �n SUA noi avem o lege pentru astfel de oameni; s� li se fac� o opera�ie astfel �nc�t s� nu mai aib� copii. �n�eleg. Acum, ��i vom lua fra�ii la institut unde vor fi �ngriji�i �n mod optim. �i tu te vei putea �ntoarce la slujba ta de asemenea. Am aranjat s� �in� postul deschis pentru tine. Dar �mi p�strez slujba! Nu merg nic�ieri. Acum vei merge la spital �i tu, Alice. �i vre�i s� spune�i c� m� vor opri din a avea copii pentru totdeauna? Exact. Eu sunt �n regul�, v� spun eu. Nu voi merge la nici un spital. Noi nu vrem nici o problem� cu tine, domni�oar�. Dac� refuzi s� te duci, poli�istul de aici te va lua cu for�a. �n 1910, Oficiul de �nregistr�ri Eugenice din SUA a fost instalat. P�n� atunci, britanicii creaser� prima re�ea de lucr�tori sociali s� serveasc� �n mod expres ca spioni �i impun�tori ai Cultului Rasial Eugenic care a preluat controlul rapid asupra societ��ii Vestice. Lucr�torii sociali ar decide cui i se va lua copii cine va fi sterilizat �i �n unele cazuri, cine va fi omor�t �n lini�te. �n 1911, familia Rockefeller export� Eugenia �n Germania prin rul�ri de bani c�tre Institutul Kaiser Wilhelm care mai t�rziu va fi st�lp central al celui de-al treilea Reich. La Conferin�a Interna�ional� A Eugeniei din 1912 din Londra, Eugenia devine o nebunie interna�ional� �i c�tig� statutul de superstar. Futurologul �i autorul SF de succes, H.G. Wells a studiat biologia �ndrumat de eugenicii de top �i a r�sp�ndit noua credin�� la nivel planetar. In 1916, iubita lui H.G. Wells, Margaret Sanger, a �nceput promovarea eugeniei �n SUA. �n 1923, Sanger prime�te fonduri masive din partea familiei Rockefeller. Sanger a scris fratelui eugenic Clarence J. Gamble c� liderii negrii ar trebui recruta�i ca deschiz�tori de drum �n programele de sterilizare direc�ionate �mpotriva comunit��ilor de negrii. �n 1924, Hitler scrie "Mein Kampf" (sau "Lupta Mea") �i a creditat eugenicii americani ca fiind sursa lui de inspira�ie. Hitler chiar a scris o scrisoare de fan eugenicului american �i conservator, Madison Grant, numind cartea lui bazat� pe ras�, "Trecerea marii rase", Biblia sa. Hitler �i-a dezvoltat planurile pentru exterminarea �n mas� a evreilor �i ceea ce el numea alte sub rase c�t �i cele handicapate, de la [Madison] Grant. Prin 1927, Eugenia a atins apogeul. A�a zisa �tiin�� a fost �n mod agresiv implementat� prin concursuri �n �coli, biserici �i iarmaroace. Bisericile au participat la concursuri cu mari premii �n bani ca s� vad� cine poate implementa mai bine Eugenia �n predicile lor. Mari confesiuni spun mai apoi americanilor c� Iisus este pentru Eugenie. �n acela�i an �n SUA mai mult de 25 de state au trecut legi "pro sterilizare" �i Curtea Suprem� a votat pentru planuri de sterilizare brutal�. C�nd Hitler vine la putere �n 1933, unul dintre primele sale acte a fost s� treac� legea eugeniei na�ionale copiat� dup� legi din SUA. 27 DE STATE PUN LEGIILE DE STERILIZARE UMAN� �N PRACTIC�! Filmul din 1934, "Copii de m�ine", a adus agenda eugenic� pe marile ecrane �n SUA. �n cazul doamnei Mason, Nu v�d nici un motiv pentru opera�ia care a fost recomandat�. Fata este perfect normal�. Ea munce�te din greu �i are o bun� reputa�ie. �ti�i ceva despre trecutul familiei sale? Ei bine, da, da Onorat� instan��. �tiu. Exist� c��iva al�i copii, nu-i a�a? Da. Care este situa�ia lor? Unul este infirm, al�i doi pot fi clasifica�i ca fiind slabi de minte. Nu este fiul cel mai mare �n �nchisoare? Ei bine, da. Cred c� da. �i �tiind toate astea, tu �nc� pretinzi c� aceast� fat� ar trebui s� i se permit� s� aduc� mai mul�i oameni a�a �n lume? Ea este s�n�toas�, Onorat� Instan��. Ea nu este deloc ca restul. �n mod sigur ar trebui dat� o �ans� ca ea s� poat� munci la propria salvare. Nu pot fi de acord cu tine, doctore. S� presupunem c� ea e normal�, �ansele sunt ca plozii ei s� mo�teneasc� depravarea familial�, nu e asta posibil? Dar Onorat� Instan�� eu... �mi pare r�u doctore. Trei genera�ii de nepotrivire sunt suficiente. Peti�ia nu se accept�. Prin 1936, Germania a devenit liderul mondial �n eugenie prin luarea unor ac�iuni efective s� sterilizeze �i eutanasieze sute de mii de victime. Marea triad� a eugenicii americane, Davenport, Laughlin �i Goethe a fost trimis� de Rockefelleri �n Germania unde ei au sf�tuit Nazi�tii �n acordarea fin� a sistemului lor de exterminare. Cu un mare suport al SUA �i Angliei, Germania a dep�it orice limit� �i zeci de milioane au pl�tit cu vie�ile lor. La sf�r�itul r�zboiului, alia�ii au protejat de persecutare chiar acei oameni de �tiin�� Nazi�ti care au torturat mii de oameni p�n� la moarte. Ramura nazist� a eugeniei au f�cut de r�s elita, dar ei nu au avut nici o inten�ie s� stopeze planurile lor. Alia�ii sau luptat la propriu unii cu al�ii asupra a cine va ob�ine eugenicii de top nazi�ti. Nu a contat c� doctorii S.S. au torturat zeci de mii p�n� la moarte, ei erau liberi s� plece. �ngerul mor�ii, Josef Mengele �i �eful s�u Otmar Von Verschuer nu au fost persecuta�i �i von Verschuer chiar a continuat munca sa �n Germania dup� r�zboi. Eugenicii erau furio�i c� marea lor munc� a fost expus�. Apoi ei s-au luptat s�-�i camufleze agenda. Publica�ia trimestrial� Eugenia a devenit Biologia Social�. Liga Controlului Na�terii Americane a devenit Paternitate Planificat�. Noi termeni ca Transumanism, Controlul Popula�iei, Durabilitate, Conservare �i Ecologie au �nlocuit Igiena Rasial� �i Darwinismul Social. Mul�i eugenici din perioada precedent� s-au angrenat �n ceea ce ei numeau cripto-eugenie. Duc�nd �n mod inten�ionat credin�ele lor eugenice �n subteran, ei au devenit foarte respecta�i antropologi, biologi �i geneticieni �n lumea de dup� r�zboi. Alia�ii au introdus pe furi�, mii de oameni de �tiin�� nazi�ti din Germania �i i-au plasat �n pozi�ii �tiin�ifice cheie variind �ntre arme biologice la �tiin�a rachetelor de-a lungul Complexului Militar Industrial. Fondatorul IBM a fost un devotat adept al lui Hitler. Thomas J. Watson a aprovizionat computerele sale pe baz� de cartele perforate �i a oferit tehnicieni IBM nazi�tilor pentru a fi folosi�i �n lag�rele mor�ii. Tatuajele de pe victimele lag�relor erau numere de identificare umane IBM care intrau �n computere. IBM a folosit sisteme de cartele perforate similare chiar �n 1928 �ntr-un Studiu pe Combin�ri de Ras� Jamaican. Primele computere adev�rate au fost, la propriu, inventate de un eugenic pentru eugenie. Liderul ONU �i nespoveditul eugenic Julian Huxley, a argumentat c� din moment ce liderii eugeniei au fondat mi�c�rile ecologiste �i de conservare, atunci acestea ar trebui folosite ca instrumente pentru formarea unui guvern mondial. Exact a�a cum a prev�zut H.G. Wells acest guvern ar fi controlat de o dictatur� �tiin�ific� �i ar fi ghidat� de principii ale Eugeniei. Huxley a creat Fondul Vie�ii S�lbatice Mondiale cu fondatorul Bilderberg �i fost Ofi�er SS Prin�ul Bernard al Olandei �i Prin�ul Philip al Angliei. �n cazul �n care m� voi re�ncarna a� vrea s� m� �ntorc ca un virus mortal, pentru a contribui cu ceva la rezolvarea suprapopul�rii. ~ Prin�ul Philip Raportat de Deutsche Press Agentur (DPA) (Agen�ia de Pres� German�). August 1988 Aldous Huxley, autorul c�r�ii "M�rea�a Lume Nou�" �i fratele lui Julian Huxley, a �inut un discurs la Berkley �n 1962 cu pu�in timp �nainte de moartea sa. El a admis ca foarte v�nduta sa carte, "M�rea�a Lume Nou�", scris� �n 1932, s-a bazat nu pe fic�iune ci pe ceea ce elita planifica s� implementeze. �i aici mi-ar place s� compar pe scurt, parabola "M�rea�a Lume Nou�" cu o alt� parabol� care a ie�it mai recent �n cartea lui George Orwell "1984". �nclin s� cred c� dictatura �tiin�ific� a viitorului, �i cred c� vor fi dictaturi �tiin�ifice �n multe p�r�i ale lumii, va fi probabil o bun� afacere mai apropiat� de tiparul "M�rea�a Lume Nou�" dec�t de �ablonul "1984". Va exista o afacere bun� mai apropiat� nu din cauza unei remu�c�ri umanitariste �n dictatorii �tiin�ifici ci pur �i simplu pentru c� �ablonul "M�rea�a Lume Nou�" este probabil, o bun� afacere mult mai eficient� dec�t altele. Dar dac� po�i ob�ine consim��m�ntul oamenilor la starea de fapt �n care ei tr�iesc, starea de sclavie, starea de a fi, ei bine, mi se pare mie c� natura revolu�iei ultime cu care ne confrunt�m acum este exact aceasta: c� ne afl�m �ntr-un proces al dezvolt�rii unei �ntregi serii de tehnologii care �i vor permite oligarhiei controlatoare, care mereu a existat �i probabil c� va exista mereu, s� fac� oamenii chiar s�-�i iubeasc� sclavia. Oameni pot fi f�cu�i s� se bucure de o stare de fapt care, dup� orice standarde de decen��, ei ar trebui s� nu se bucure �i aceste metode, eu cred, sunt o real� rafinare ale altor metode mai vechi ale terorii deoarece ele combin� metode ale terorii cu metode ale accept�rii. Ei bine, apoi exist� alte metode variate la care cineva s-ar putea g�ndi, exist� de exemplu metoda farmaceutic�, aceasta a fost una dintre chestiunile despre care am vorbit �n "M�rea�a Lume Nou�" �i rezultatul ar fi acela c�... v� pute�i imagina un d�t�tor de euforie care ar face oamenii perfect ferici�i, chiar �i �n cele mai abominabile circumstan�e. Adic�, aceste lucruri chiar sunt posibile. Elita a l�sat un val uria� de distrugere �n spatele ei �n timp ce plin� de s�nge rece, experimenteaz� pe popula�ia civil� ca �i cum am fi cobai. O �nl�n�uire de investiga�ii congresionale a descoperit mai mult de 20.000 de teste secrete care au fost �ndeplinite �mpotriva poporului American �ntre 1910 �i 2000. Unul dintre studiile binecunoscute din eugenie, proiectul sifilis Tuskegee, a ucis sute de negrii �i trecu�i de 40 de ani p�n� c�nd oamenii din interior au expus-o �n 1972. Din 1943 p�n� �n prezent britanicii au testat un gas chimic mortal pe propriul lor personal pe sol, aer �i mare Mul�i au murit instantaneu. Al�ii au murit �n timp, �n c��iva ani. Guvernul federal a sus�inut experimente secrete radioactive pe mii de pacien�i care nu �i-au dat acordul �n sute de spitale din SUA; au injectat b�rba�i, femei �i copii s�n�to�i cu Uraniu �i Plutoniu cu nivele de dozaj aflate �ntre non terapeutice spre mortale omor�nd mul�i dintre subiec�ii testa�i. Femeilor �ns�rcinate ale militarilor li s-a dat vitamine din partea doctorilor bazelor militare care de fapt constau din Uraniu 239 �i Plutoniu 241 foarte radioactiv rezult�nd �n avorturi violente �i la moartea mamelor. Solda�i, marinari �i pu�ca�i marini au fost folosi�i ca porcu�ori de Guineea �n sutele de teste ale bombelor atomice �i cele cu hidrogen. Patrio�i americani au fost radia�i, la fel ca animalele de laborator. Pilo�ii au fost for�a�i s� zboare prin nori de radia�ie �n form� de ciuperc�, distrug�tori ai ADN-ului. Din 1951 p�n� �n 1961, armata SUA a pl�tit Ministerul S�n�t��ii din Israel 3 milioane de lire s� fac� teste radioactive pe copii evrei sefardici care au imigrat �n Israel. �colile publice guvernamentale ar fi spus copiilor c� ei vor merge s� li se fac� o verificare medical� �i c� o s� fie scana�i cu raze X. Pentagonul deja radiase mai mult de 4000 de copii institu�ionaliza�i �n SUA... mul�i dintre care au �i murit. Mai mult de 110.000 de evrei cu piele �nchis� la culoare au primit doze de raze X de 35.000 ori mai mari dec�t maximul admis, la cap, �n mod repetat. Mul�i dintre copii au murit �n interval de c�teva luni. To�i �i-au pierdut p�rul. C��iva dintre ei �nc� tr�iesc �i ast�zi �i suport� probleme de s�n�tate chinuitoare. Testarea sub acoperire, a agen�ilor chimici, biologici �i radiologici pe popula�ia care nu suspecteaz� nimic, continu� la scar� global� ast�zi. Din 1940 p�n� �n 1979 majoritatea popula�iei britanice a fost pulverizat� de avioane de mai mult de 2000 de ori cu chimicale mortale �i micro-organisme f�r� s� li se spun� niciodat� nimic. �n 1968, Pentagonul a testat o arm� biologic� mortal� �n Metroul din New York �i au plasat personal la spitalele locale ca s� monitorizeze efectele. Sterilizarea agresiv� a b�rba�ilor �i femeilor a continuat �n multe state p�n� la mijlocul anilor 1980. SUA �i Anglia testeaz� actualmente pesticide �i medicamente experimentale foarte toxice pe zeci de mii de copii afla�i �n grija statului, s�n�to�i, din care mul�i au murit ca urmare a experimentelor. �nchisori de pe tot cuprinsul patriei au for�at de�inu�ii s� participe �n experimente cenu�ii care se �ntind de la studii de pesticide la a lua tablete de dioxin� cusute pe spatele lor. "�n mod gradat, prin reproducere selectiv�, diferen�ele congenitale dintre conduc�tori �i condu�i vor cre�te p�n� c�nd vor deveni specii aproape diferite. O revolt� a plebei ar deveni la fel de neg�ndit� ca �i o insurec�ie organizat� a oilor �mpotriva practicii de a m�nca carne de oaie." ~ Bertrand Russel H.G. Wells, Aldous Huxley, Bertrand Russel �i sute de al�ii eugenicii se l�udau constant despre cum conduc�torii se consider� o specie separat� �i mai evoluat� dec�t omul obi�nuit. Eugenicii de top au fost suficient de tupei�ti s� admit� c� �elul lor adev�rat nu a fost s� �mbun�t��easc� ereditatea oamenilor obi�nui�i ci s�-i �ndobitoceasc� �i mai mult astfel �nc�t s� fie mai u�or controlabili. C�tig�torul premiului Nobel, Russel, a scris pe larg despre cum vaccin�rile pline de mercur �i alte componente nocive creierului ar induce lobotomii chimice par�iale �i ar dezvolta o popula�ie zombi servil�. "Dieta, injec�iile �i interdic�iile se vor combina, de la v�rst� foarte timpurie s� produc� acel tip de caracter �i tip de credin�e pe care autorit��ile �l consider� dezirabil �i orice critic� serioas� a puterii va deveni imposibil� psihologic." ~ Bertrand Russel Impactul �tiin�ei �n Societate Cu peste 100 de ani �n urm� planificatorii sociali eugenici au spus c� ar folosi medicamente care altereaz� mintea pentru a controla popula�ia. P�n� �n 2007, mai mult de 20% din popula�ia SUA erau pe un fel de prescrip�ie de anti-depresive. Dar �n cazul copiilor afla�i �n �ngrijirea statului un sector unde statul are control absolut, cel pu�in dou� treimi sunt for�a�i s� ia un cocktail f�cut din, �n medie, 7 medicamente psiho-tropice. Pre�edintele Societ��ii Medicilor Psihiatrii, Joe Burkett, a m�rturisit �n audierea din fa�a Comitetului Select Al Casei Statale folosirea medicamentelor psiho-tropice �n cazul copiilor ocroti�i de stat �i a �ocat opinia public� c�nd a spus c� dou� treimi dintre copiii ocroti�i de stat din Texas au au fost pu�i pe medicamente psihiatrice deoarece ei erau foarte, foarte bolnavi din cauza unei baze genetice proaste. O mul�ime din ace�ti copii vin din baze genetice proaste. Ei nu au p�rin�i stabili care s� ia decizii bune. �n afar� de predispozi�ia genetic� ei au fost traumatiza�i prin abuz, neglijen�� �i probleme, �i au fost traumatiza�i din cauza separ�rii �i toate acele lucruri predispun la o boal� mental�. Lumea occidental� implementeaz� acum metode pre-crim� eugenice. Fetu�ii sunt acum prefiltra�i �n func�ie de istoria criminal� a familiei, din Portland, Oregon la Londra, Anglia, servicii de protec�ie a copilului �nroleaz� copii noi n�scu�i �n baze de date criminale la na�tere �i for��ndu-i s� participe la audieri de prob� la v�rsta de doi ani. Mai marii lorzi ai dictaturii �tiin�ifice continu� f�r� mil� un r�zboi �mpotriva celor mai neajutora�i dintre noi. �n decembrie 1974, guvernul SUA a f�cut din reducerea popula�iei lumii a 3-a o problem� central� a securit��ii na�ionale. Planul de opera�iune intitulat: Memorandum de Studiu al Securit��ii Na�ionale 200, a fost pur �i simplu o regurgita�ie a Comisiei Britanice a Popula�iei creat� de Regele George al VI-lea al Angliei �n 1944, care �n mod deschis a afirmat c� popula�ia na�iunilor lumii a treia reprezint� o amenin�are la adresa monopolului puterii globale al elitei interna�ionale. Planul SUA autorizat de Kissinger a �intit 13 ��ri cheie unde erau necesare reduceri masive de popula�ie. Kissinger a recomandat ca �mprumuturile FMI �i de la Banca Mondial� s� fie date pe condi�ia ca na�iunile s� ini�ieze programe agresive de control al popula�iei cum ar fi sterilizarea. Kissinger a recomandat de asemenea ca m�ncarea s� fie folosit� ca o arm� �i c� instigarea r�zboaielor era de asemenea un instrument ajut�tor �n reducerea popula�iei. �n 1972, Casa Alb� a lui Nixon a implementat de asemenea tactici eugenice care au fost conduse de George Herbert Walker Bush, �i apoi de Ambasadorul SUA la ONU. Bush a sf�tuit China �n formularea planului lor de ac�iune "un copil" �i a direc�ionat guvernul federal s� sterilizeze cu for�a mai mult de 40% din femeile americane native (indieni nativi) din rezerva�ii. Dominat de Bilderberg, Clubul de la Roma a pledat pentru protec�ia mediului ca fiind cel mai bun front de implementare a reducerii popula�iei. Popula�ia occidental� ar fi acceptat calea dac� ar fi fost ambalat� ca �i cum ar fi salvat P�m�ntul. Industrializarea Africii, Asiei �i Americii Latine ar putea fi stopat�. Cet��enii ar renun�a cu mai mult� u�urin�� la Suveranitatea lor Na�ional� dac� le este v�ndut� ca o metod� de a ajuta planeta. Aceast� institu�ie (Clubul de la Roma) a fabricat �i �n�el�toria pre�ului ridicat al petrolului ca o metod� de a crea o s�r�cie artificial� �i acest Club de la Roma preseaz� �n mod agresiv implementarea unei Taxe Globale pe Carbon ca o modalitate de a-�i finan�a guvernul lor planetar. �n schema copiat� a Evalu�rii Biodiversit��ii Globale de la ONU se spune, foarte clar, c� noi trebuie s� reducem popula�ia uman� de la nivelul curent de 6 miliarde p�n� la nivelul de 1 miliard. �n anii 70, Africa de Sud a dezvoltat arme biologice specifice pentru o anumit� ras� ca s� �inteasc� negrii �i asiaticii �i apoi, respectiv, au v�ndut tehnologia Israelului la mijlocul anilor 80. �n septembrie 2000, Proiectul pentru un Nou Secol American (PNAC) a publicat un document �n care Dick Cheney a descris arme biologice cu specific de ras� ca "instrumente politice folositoare". �i cineva a men�ionat, "ei bine, de ce ar dori ei s� reduc� popula�ia uman� c�nd asta ar �nsemna mai pu�ini bani pentru ei." Majoritatea oamenilor nu au nici o idee. Pe ei nu-i intereseaz� banii. Ei au to�i bani de care au nevoie. Ei sunt �n c�utarea puterii. Asta e afrodiziacul lor. Mai marii lorzi ai Noii Ordini Mondiale preseaz� acum �n mod agresiv pentru implementarea proiectului "un copil" la scar� planetar�. Proiectul chinezesc "un copil" a fost introdus gradual. �n anii 60 c�nd a pornit, trebuia doar s� pl�te�ti o tax� de penalizare. Doar mai t�rziu te �ntemni�au dac� aveai mai mult de un singur copil. Acum, exact acelea�i propuneri de a penaliza cuplurile care au mai mult de un copil sunt f�cute �n SUA, Anglia �i Europa. �n c�utarea de a reduce �nc�lzirea Global�, copii, conform unora, sunt noii vinova�i. O institu�ie puternic� din UK spune "prea mul�i copii este ceea ce face aceast� planet� mai rea, spun�nd c� familiile mari oricare are peste 2 copii ar trebui s� ne �ncrunte spr�ncenele ca un fel de Nu-Nu de mediu, �nrudit cu nereutilizarea pungilor voastre de plastic, conducerea uneia din acele ma�ini mari consumatoare de benzin�, f�c�nd c�l�tori lungi peste m�ri. Marea Britanie are de fapt natalitate negativ�. Cred c� �i Canada la fel. Totu�i familiile din ��rile noastre bogate nu ar trebui s� aib� mai mult de doi copii. �n 1998, Ted Turner a f�g�duit solemn c� va da mai mult de 1 miliard pentru ONU ca s� fie cheltui�i �n implementarea planurilor de reducere a popula�iei la scar� planetar�. "O popula�ie total� de 250-300 de milioane de oameni o reducere de 95% din prezentul nivel, ar fi ideal." ~ Ted Turner Interviu �n Audubon Magazine �n 1999, Funda�ia Bill �i Melinda Gates a oferit 2,2 Miliarde de dolari c�tre Planificarea Paternal�, Fondul Popula�iei de la ONU �i alte grupuri de reducere a popula�iei. P�n� �n 2007 Gates a dat mai mult de 30 de miliarde de dolari aproape �n exclusivitate c�tre Grupurile de Control al Popula�iei. Presa corporatist� controlat� a raportat plin� de cinism c� Gates a oferit banii s� ajute copii lumii a treia. Bill �i Melinda Gates au fost detrona�i ca fiind cei mai genero�i filantropi c�nd prietenul lor �i un individ entuziast al reducerii popula�iei Warren Buffet, a oferit 37 de miliarde ca s� finan�eze o armat� de Grupuri de Control ale Popula�iei. "�i cred de fapt c� lumii i-ar fi mult mai bine c�nd sunt doar 10 sau 20 la sut� dintre noi r�ma�i." ~ Dr. Eric Pianka Proeminentul Biolog al Universit��ii din Texas, Dr. Eric Pianka, �n timp ce primea un premiu al Academiei de �tiin�e din Texas a spus c� pandemia global� SIDA a fost, citez: "nu prea bun�, este prea �nceat�". �i a mers s� laude virtu�ile ebolei deoarece va ucide 90% din popula�ia mondial�, repede. C�nd afirma�iile sale au erupt �ntr-o controvers� na�ional� studen�ii s�i care absolviser� l-au ap�rat spun�nd c� Pianka a fost prea conservator, �i c� to�i oamenii ar trebui uci�i. Dar cel mai �nfrico��tor a fost faptul c� �ntr-o mul�ime de peste 1000 de oameni de �tiin�� proeminen�i, ziarele locale au raportat c� 95% din participan�i i-au oferit lui Pianka ova�ii �ndelungate de fiecare dat� c�nd el elogia virtu�iile select�rii microbilor �i a distrugerii omului. "China a fost �n stare s� �ntoarc� pagina �i s� devin� cea mai mare putere mondial� deoarece ei au o poli�ie statal� �i sunt capabili s� for�eze oamenii s� �nceteze reproducerea." ~ Dr. Eric R. Pianka Mi�carea eugenic� �i-a scuturat mult din bagajul ei Nazist, �i se folose�te de �ngrijor�rile legitime ale popula�iei legate de mediu ca o masc� pentru a ascunde agenda lor real�. Toat� lumea vrea s� respire aer curat �i s� aib� ap� bun�, dar controlorii mi�c�rii ecologiste nu au f�cut nimic dec�t s� str�ng� �ngrijor�rile oamenilor �i s� promit� suportul unor metodologii �i planuri globale care destabilizeaz� �i mai departe lumea a treia �i creeaz� o mizerie de nedescris. Pretinse grupuri de mediu �i conservare sunt acum cele mai mari proprietare de p�m�nt din lume. Ei fac lobby la guvern ca s� deposedeze de proprietate popula�ia local� doar ca s� o poat� dezvolta ei �n�i�i mai t�rziu. C�nd Armata SUA arunc� milioane de galoane de gaz toxic pe coasta de Est a SUA, ei nu spun nimic. Mii de companii creeaz� hibrizi din �ncruci��ri de specii transgenetice combin�nd plante, animale �i insecte �i eliber�nd noile organisme �n biosfera global�, vandaliz�nd chiar codul genetic al planetei. �i mari organiza�ii de mediu nu fac nimic. Elita corporatist� �i-a intensificat presiunea pentru un sistem de taxare global� cu o construire pe termen de un an pentru isteria P�m�ntul Viu, �inut� pe 7 iulie 2007 pe �apte continente. Liderii mondiali au anun�at c� salvarea P�m�ntului este noul principiu organizator al umanit��ii �i a salutat-o ca pe o nou� religie planetar�. Ei sus�in c� CO2 (dioxidul de carbon), pe care plantele �l respir�, ucide P�m�ntul �i de aceea noi trebuie s� reducem num�rul copiilor pe care-i avem pentru a reduce producerea de carbon. ��rile de pe �ntreg mapamondul marcheaz� ziua prin �nfiin�area unor noi scheme de taxe pe carbon �i m�rind taxele la benzin�, la gaz natural �i electricitate. Este un fapt �tiin�ific c� soarele este motorul principal al climatului planetar �i m�sur�torile sunt clare. Soarele devine mai cald �i mai luminos. El �i-a crescut �ncet, �ncet, emisia de c�ldur� �n ultimele sute de ani cauz�nd �nc�lzirea, nu numai pe P�m�nt, ci �n �ntreg sistemul Solar. Dar datele �tiin�ifice �i chiar �i ordinea planetelor nu au contat pentru unul dintre �efii organizatori ai "P�m�ntului Viu" David Mayer de Rothschild, mo�tenitor al ramurii britanice a averii Rothschild �i noi am vorbit cu el. C�nd i-am spus lui Rothschild despre ordinea planetelor el doar a r�s g�ndindu-se c� audien�a nu se prinde. El a continuat s� se bazeze pe ignoran�a popula�iei �i a sus�inut c� lobby-ul �nc�lzirii globale nu are nimic de a face cu taxele pe carbon. Ghicesc c� el nu a vorbit cu bunul s�u prieten personal, Al Gore. �nc�lzirea Global�, vremea dezbaterilor s-a terminat. Eu cred c� ceea ce trebuie s� realiza�i este c� fiind sensibili la mediul �nconjur�tor �i producerea banilor nu se exclud reciproc. Se pot face o mul�ime de bani din exprimarea acestei probleme... Dar voi tipilor �nghi�i�i toate �ngrijor�rile lumii pentru a v� umple buzunarele �i s�-i face�i pe copii s� v� citeasc� c�r�ile �n �coli �i face�i toate astea ca pe o afacere exact cum spui tu Rothschild. Nu este o afacere, crezi c� eu fac bani din chestia asta? Este acela�i lucru pe care str�, str�, str�... str�mo�ii t�i schimb�tori de bani au f�cut acolo �n Germania Scut Ro�u (Red Sheild) �i te chem la iveal�, Scut Ro�u, noi �tim c� este o �n�el�torie. Un sistem de taxe bazat pe poluare, �n special CO2. Noi o cauz�m, �n principal, mare parte a ei. Consecin�ele sunt rele �i or s� fie catastrofice doar dac� noi nu ac�ion�m... Calotele polare ale lui Marte au... s-au redus c�teva mile pe an, mult mai rapid dec�t ale noastre �i c� lunile lui Saturn �i Jupiter se topesc de fapt, c�teva luni erau ghea�� �i acum sunt m�ri lichide. Acum, cum cauzeaz� SUV-urile asta David Rothschild? Deoarece acele planete sunt mai aproape de Soare prietenul meu. Nu Jupiter �i Saturn nu sunt mai aproape de Soare, nici Marte. Da domnule. Cred c� vei g�si... exact, c� simpla chestiune legat� de ceea ce vreau s� spun �i �sta este ultima mea declara�ie, pentru a pune �n scen� sistemul de taxe, deoarece, de fapt, nu este taxare... Pune�i un pre� pe carbon. O tax� este cea mai bun� modalitate. Taxa pe emisii poate s� fac� asta de asemenea. Dac� ar exista o tax� pe carbon, ar mai fi necesar� un sistem global de limitare prin cote de poluare ce pot fi comercializate? Ele nu sunt �i/sau. Noi le putem face pe ambele. Eu sunt pentru ambele. Arhitec�ii Noii Ordini Mondiale sunt �ntr-o curs� de a termina structura guvernului mondial �i astfel s� poat� suprima dezvoltarea independent� a tehnologiei care le amenin�� monopolul puterii, �i �n acela�i timp ei produc noi dezvolt�ri �n direc�ia pe care arhitec�ii o traseaz� pentru umanitate. Tehnocra�ii �i numesc sistemul de guvernare revolu�ia final� deoarece �n trecut, imperiile au fost impuse militar. Acum impunerea este �n mod principal psihologic� �i economic�. �i societatea �ns�i este o construc�ie a elitei care opereaz� �n afara paradigmei controlate �i controleaz� civiliza�ia din interior. A�a cum un copil men�ine mediul �nconjur�tor dintr-un acvariu noi suntem ca �oarecii de laborator tr�indu-ne �ntreaga existen�� nepun�nd la �ndoial� niciodat� limitele cu�tii sau oamenii de �tiin�� care experimenteaz� pe noi. Ingineri Noi Ordini Mondiale au deturnat destinul uman. Controlorii s�i au studiat �ndeaproape comportamentul uman pentru mai mult de 100 de ani �i acum ne direc�ioneaz� cu un control expert folosindu-se de instinctele primare �i dorin�e ca p�rghii. Ei �i-au dezvoltat sistemele lor de control al min�ii p�n� �n punctul �n care sunt capabili s� controleze persoana obi�nuit� incon�tient� ca pe o ma�in�. "P�n� �n 2020 o s� existe un guvern mondial unic." ~ Ray Kurzweil Eugenia a dominat secolul 20. Spiritul ei nemilos s-a metastazat acum �n c�mpul geneticii, al nanotehnologicilor �i roboticii, dar asta nu este surprinz�tor. �nc� de la concepere, toate cele trei discipline au fost dominate de eugenici. Fundatorul miliardar al Sun Microsystems, Bill Joy, s-a dus plin de curaj �n public �n 2000 s� avertizeze de un consens canceros �n mijlocul elitei tehnocratice, c� �n cel mai bun caz umanitatea ar fi complet �nrobit� �n jurul anului 2030, �i �n cel mai r�u caz, ar avea loc exterminarea �n mas� a tuturor, �n afara elitei. Un grup al elitei tehno sunt membrii a ceea ce este cunoscut ca fiind mi�carea trans-umanist� sau post-umanist�. Mul�i din sus�in�torii ei v�d doar aspectele benefice al cre�terii exponen�iale a tehnologiei, cum ar fi redarea vederii orbilor, a auzului surzilor �i o via�� mai lung� tuturor. Dar ceea ce mul�i dintre ei nu �tiu este c� maestrul eugenic Julian Huxley, a fondat trans-umanismul �i controlorii societ��ii admit pe fa��, c� noul sistem este f�cut s� progreseze c�tre o tiranie absolut�. Conduc�torul trans-umanist, Ray Kurzweil, se laud� c� avansurile tehnologice le va permite celor care-�i permit, s� tr�iasc� pentru totdeauna, dar admite c� majoritatea nu vor fi capabili s� �in� pasul cu noua ras� st�p�n�. Drumul c�tre guvernul mondial este acum �n totalitate despre cine va controla �i va avea acces la sisteme radicale de prelungire a vie�ii. "Evolu�ia biologic� este prea �nceat� pentru specia uman�. �n urm�toarele c�teva decade va fi l�sat� �n mizerie." ~ Ray Kurzweil Trans-umani�tii cred c� vor ob�ine f�nt�na tinere�ii prin contopirea cu tehnologia. Acum ar putea s� le fie mai �ndeaproape. Cu zeci de ani �n urm�, trans-umani�tii au spus c� dac� nu accepta�i ad�ug�rile sau �mbun�t��irile nu ve�i mai fi capabili s� v� lua�i slujbe �i acum se �nt�mpl� ast�zi. Microcipuri implantate �n oficialii mexicani. Grupuri din SUA implanteaz� etichete electronice �n muncitori "Elita care ocup� v�rfurile de comand� a realit��ii digitale sunt nihili�ti sinuciga�i. Sinuciga�ii nihili�ti �tiu c� nu mai este nici un scop substan�ial la dispozi�ia lor. Dar ei ar prefera �ntotdeauna s� fie dispu�i s� o fac� dec�t s� nu ac�ioneze deloc. Ei pot s� se alieze foarte bucuro�i no�iunii de holocaust nuclear sau exterminare perfect�." ~ Arthur Kroker Tehnologia a devenit a�a de puternic� �n capacitatea sa de distrugere cu iluzii ale grandorii, s� repete gre�elile anteriorilor lor deoarece este foarte probabil ca de aceast� dat� ei s� distrug� totul, incluz�ndu-se pe ei �n�i�i �n nebuneasca lor curs� c�tre divin. �n acest film am trecut �ntr-o cronic� orgia s�ngeroas� a lorzilor supremi a experimentelor care deja au cerut vie�ile a peste 150 de milioane de oameni �n secolul 20. �i acum ei promit s� ne ofere o tiranie invincibil� care le va mic�ora fostele lor exploat�ri. �n zilele celui de-al doilea R�zboi Mondial au existat na�iuni suverane �i armate care s� �nfrunte solu�ia final� a lui Hitler. Odat� ce guvernul mondial se va instaura nimeni nu va fi capabil s� opreasc� planul Noii Ordini Mondiale pentru reducerea popula�iei globale. Pentru aceia imuni la programarea psihologic� sute de tabere FEMA au fost deja construite pe tot cuprinsul SUA �n misiunea lor pentru reducerea popula�iei. Nici o metod� nu este omis�. Ace�ti constructori �ntuneca�i inten�ioneaz� s� elibereze o succesiune de boli ca arme biologice f�cute de om fiecare mai rea dec�t ultima �i �n acela�i timp extinderea Poli�iei Statale care s� for�eze o exterminare sistematic� a popula�iei - totul �n numele luptei �mpotriva terori�tilor invizibili. �i Pietrele �ndrum�toare din Georgia stau ca un testament rece al misiunii sacre a elitei, de a avea un sistem cu dou� clase unde subclasa este for�at� s� tr�iasc� ca sclav� �n micu�e ora�e �nchise, �n timp ce elita se va bucura de p�m�ntul planetei evolueaz� �n super-oameni cu ajutorul tehnologiilor implantate tr�iesc vie�i eterne �i c�l�toresc �n �ntreg cosmosul. Aceasta este promisiunea dat� membrilor din interiorul Noii Ordini Mondiale �i agenda Grupului Bilderberg. �n 2007, Jim Tucker �i-a continuat cercetarea sa de 30 de ani de a expune globali�tii c�l�torind la Istanbul, Turcia, locul �ntrunirii Bilderberg �n 2007. Jim Tucker, mul�umesc c� ai venit, prietene Este �ntotdeauna pl�cerea mea. Jim, spune-ne ce ai v�zut ast�zi c�nd ai fost afar� la Ritz Hotel. Am fost la Ritz-Carlton. Ar�ta ca un scenariu tipic Bilderberg cu g�rzi �narmate la greu peste tot, ei aveau grupuri de poli�i�ti �n forma�ie a�tept�nd s� fie repartiza�i. Ei de asemenea aveau poli�i�ti pe tot drumul din jurul cl�dirii, �i to�i aveau acele chestii de �nalt� tehnologie prin care fiecare membru poate s� aud� orice se vorbe�te �n orice limb� tradus instantaneu �n limba sa proprie �in�nd astfel pasul cu ce se �nt�mpl�. Este deschis hotelul? Haide�i s�-l �ntreb�m direct. Este o �ntrunire Bilderberg �n acest weekend? Pute�i merge pe acest drum. Am avut cei doi poli�i�ti personali care m-au urm�rit azi. Nu am fost con�tient deoarece nasul meu era mereu lipit de o camer� �i f�lcile mele at�rn� mereu, dar echipa TV a spus acei tipi or s� v� urm�reasc�. �i ma�ina lor ne-a urm�rit p�n� la hotel �i echipa TV i-a identificat pe cei doi poli�i�ti �n haine obi�nuite, nu costume de afaceri, ci c�m�i sport �i a�a mai departe. Aia e ma�ina care ne-a urm�rit. Vrea cineva s�-i fac� o poz�? O s�-i faci, nu-i a�a? Ei bine, e foarte posibil s� fie B�ie�ii Bilderberg. John Elkann, proprietarul FIAT �i un prieten Bilderberg s-a g�ndit c� ar putea s� fac� o plimbare f�r� s� fie v�zut de popula�ia de r�nd. M� g�ndeam la asta. Acest participant Bilderberg a r�njit la camera noastr�. Aceast� ma�in� plin� de regi de paie au aruncat mediei o privire criminal� �i par �oca�i c� au �ndr�znit s� �ndrepte o camer� �nspre ei. �n 2007, grupul Bilderberg a primit cea mai puternic� acoperire global� din istoria sa. Jim Tucker a fost martorul unor conferin�e de pres� sus�inute de sute de membri mass media �i de o nou� genera�ie de lupt�tori ai informa�iei cum ar fi Paul Dorneanu din Rom�nia, care urm�resc elita oriunde s-ar ascunde. Expunem acest grup Bilderberg. Acum, Jim, guvernatorul meu, Rick Perry, este pe prima pagin� din revista Dallas Morning News, titlul spune, citez: "Guvernatorul Texan Rick Perry particip� la Bilderberg." Ce �nseamn� s� ai guvernatorul statului Texas �n Dallas Morning News, care pur �i simplu s� afirme c� se va duce la grupul Bilderberg? Asta �nseamn� c� el este un poten�ial Pre�edinte. La fel de obscur ca �i Guvernatorul din Arkansas, Bill Clinton �i-a pierdut "virginitatea" la �ntrunirea Bilderberg din Baden-Baden �n Germania �n 1991 �i a fost ales pre�edinte �n anul urm�tor. Acum, dac� el nu merge nic�ieri, atunci �n fuga pentru Casa Alb� �n anii ce vor urma, ei �l vor arunca ca pe un pantof vechi, ei fac asta adesea. Dar oficial, Bilderberg �l consider� pe Perry un poten�ial Pre�edinte al SUA. Da, este o violare a Legii Logan pentru care Casa Alb� a lui Bill Clinton a sub�iat bugetul cu 300.000 $ ceea ce �nseamn� c� pl�titorii de taxe au pl�tit. C�nd Perry s-a �ntors �n Texas din Istanbul, eram determina�i s�-l acuz�m pentru ac�iunile sale tr�d�toare. Vila guvernatorului / Austin, Texas. Noi nu vrem ca drumurile noastre, apa noastr�, sistemele noastre energetice �ntreaga noastr� infrastructur� s� fie date Noii Ordini Mondiale. �i v� spunem acum, poporul se r�scoal� �i �nva�� ce face�i voi �i sunt furio�i �i sunt s�tui de asta. �nceta�i s� ne �nrobi�i. �nceta�i cu instalarea tiraniei. �nceta�i cu ducerea la �ndeplinire a planului Noii Ordini Mondiale dac� mai ai vre-o f�r�m� de suflet r�mas�, Rick Perry. Primul Amendament �nc� exist�, Perry, �i ne vom �napoi aici, �n seara asta, s�-�i spunem c� nu ne vom opri din asta. �ndelung tr�iasc� Republica! Noi vom �nvinge! Moarte Noii Ordini Mondiale! Traducerea �n limba rom�n�: FreeYourMind [email protected] Corectare subtitrare: Paul Dorneanu www.INFOCON.ro

Video Details

Duration: 1 hour, 13 minutes and 2 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Producer: Alex Jones
Director: Alex Jones
Views: 181
Posted by: infoboj on Sep 24, 2009

Alex Jones chronicles the history of the global elite's bloody rise to power and reveals how they have funded dictators and financed the bloodiest wars ? creating order out of chaos to pave the way for the first true world empire.

* Watch as Jones and his team track the elusive Bilderberg Group to Ottawa and Istanbul to document their secret summits, allowing you to witness global kingpins setting the world's agenda and instigating World War III.

* Learn about the formation of the North America transportation control grid, which will end U.S. sovereignty forever.

* Discover how the practitioners of the pseudo-science eugenics have taken control of governments worldwide as a means to carry out depopulation.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.