Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

You Still Can If You Believe! - Persian/Farsi

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
به زمانی فکر کنید که کودک بودید به این فکر کنید که وقتی کوچک بودید همه چیز ممکن بود پتویی را بر پشتتان قرار می دادید و تبدیل به سوپرمن می شدید یا جاروی مادرتان را می گرفتید و روی آن سوار می شدید و تبدیل به یک جادوگر می شدید از درختی بالا می رفتید بدون اینکه بدانید شاید بیافتید به سادگی انجامش دادید فقط یک ایده داشتید و آنرا ممکن ساختید زیرا که باور داشتید پس خلاق بودید با باوری قوی وقتی که بالغ شدید به نظر می رسد که تفاوت هایی وجود دارد وقتی که در امتحان تان مردود شدید فکر کردید که هرگز موفق نمی شوم وقتی که پیشنهاد ازدواج بسیارعالی دارید فکر میکنید که شاید زمان مناسبی نباشد وقتی که میخواهید کسب و کاری را شروع کنید فکر میکنید که شاید به همین راحتی ها هم نباشد شاید شما هم اکنون در کسب و کاری باشید می شنوید که می گویند نباید ریسک کنید سپس زمانی که یک ایده ناب دارید می توانید مشاغل بیشتر برای ملت های فقیر ایجاد کنید می توانید زندگی بهتر برای مردمان بیشتر فراهم کنید می توانیم باعث افتخار ملت مان شویم می توانیم به رشد همگانی کمک کنیم و سرانجام می توانیم دنیایی بهتر بسازیم و شما گفتید که مطمئن نیستم شما هنوز خلاق هستید ولی با شک بیشتر سپس سال ها بعد می شنوید که کسی ایده ای مثل شما داشت چه فرقی بود میان شما و آن شخص؟ عمل اش.آن شخص ایده اش را به واقعیت تبدیل کرد او هم اکنون متهد ترین کارآفرین جوان سال است عمل او باعث موفقیت او شد و فکر میکنید که ای کاش سال ها پیش دست به کار میشدید به زمانی که کودک بودید فکر کنید اگر همان ایده در زمانی که کودک بودید می آمد می توانستید آنرا عملی کنید ؟ برگردید و ببینید که شما قویا باور داشتید هرگز دیر نیست.فقط به یک ایده نیاز دارید تا آنرا عملی کنید هنوز هم می توانید.اگر به آن باور داشته باشید خلاقیت از یک باور شروع می شود مترجم : مبین رنجبر گروه استارتاپ ایران fb.com/groups/startupir

Video Details

Duration: 3 minutes and 35 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: ADCOM JCL Animation
Director: ADCOM JCL Animation
Views: 216
Posted by: mobinranjbar on Jul 29, 2013

This is an inspirational video from ADCOM JCL Animation titled "You Still Can If You Believe!".It's the best motivational video for startups and entrepreneurs.I'm Mobin Ranjbar and I translated it into Persian/Farsi. www.mobinranjbar.com

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.