Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Creole Interviews with Flowfest guests

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Mesi anpil deske ou te bay manje a gratis. Mwe ou bay bon griyo, bon diri kole. Tout moun kontan. Gade moun yo k' ap manje la-a. Pale'm de ou. Ban mwen non ou. Ki pwofesyon ou. Epi eksplike mwen kijan ou te vin enplike na pwoje sa yo: pwoje "Flowfest", "KozeAyiti" avek lot pwoje ke ou genyen. Pale nou de yo. Bonswa! M'tre, tre kontan. Non mwen se Romelito Charles. Nou avek Fritay Restoran. Fritay Restoran toujou ap ede, depi se bagay [communautaire]. Sitou nan mouvman pou Ayiti sa-a, nou tre, tre aktif nan kominote a. E non selman sa anko, nou di [Merci a] KozeAyiti [et a] University of Miami ki te panse a nou pou ban nou opotinite pou nou pote griyo pou moun yo diri kole la-a, anpil [chicken]. E....reyelman, se yon tre bel pwogram. Nou tre kontan pou nou patisipe. Di mwen non: konbyen pwoje ke w'ap ede. Nan konbyen pwoje ke w'ap patisipe kounye a? Eske ou kapab ban mwen non yo? [Pour le moment], mwen avek oganization: "Konbit For Haiti". Pale nou de "Konbit pou Ayiti" / "Konbit For Haiti". "Konbit For Haiti" se tankou se yon parapli. Se yon [umbrella] kote ke tout oganizasyon twouve mwayen (pou yo kapab fonksyone). Gen yon gwo koneksyon ant oganizasyon an Ayiti avek oganizasyon ozetazini Kote ke [nou fe sur] nan rebatisman Ayiti a, [nou fe sur] ke nou patisipe, mete tout moun sou pwen e patisipe avek tout moun. Yanick Landess: [A part] Konbit pou Ayiti, ki lot pwoje ke w'ap ede? Romelito Charles: Mwen [involved] avek KozeAyiti. KozeAyiti se yon gwo mouvman tou ki ap kenbe moun yo [en alerte] de tout sa k'ap pase preske an Ayiti avek University of Miami kote ke yo gen anpil gwo mouvman la-a. M'we y'ap antreprann avek Tod la-a (Tod Landess) ansanm avek anpil lot moun. Gen anpil pwoje la-a nan University of Miami ke nou tre, tre kontan. E depi se bagay ki pozitif e ki pou Ayiti, nou deside pou nou patisipe. M'ansanm avek "Fritay Foundation" tou. Fritay Foundation se yon Fondasyon ki bati [a partir de] Fritay Restoran Kote ke nou bay timoun nan North Miami, nou bay yo [scholarship] ki vle di bous d'etid. Le 12 jen la-a, nou genyen yon gwo [diner] la-a kote ke nou pral fe yon [fundraising], kote ke nou pral bay [scholarship] a timoun nan kominote a. Nou sipote edikasyon, (la sante tou). Ou kapab we mayo m' make: "I sponsor a nurse". Kote ke nou te voye [quelques nurse] an Ayiti (sa vle di yo te voye kek enfimye Ayiti) pou ede nan tan tranbleman de te a. E nou gen anpil lot mouvman. Nou ansanm avek [maire] nan O Kap Ayisyen. k'ap antrepran mouvman pou kapab (ede moun yo) an ka ke genyen siklon, [hurricane] nan [hurricane season] nan ki pral rive la-a. Gen anpil mouvman, y'ap prepare. Ki vle di, nou [involved] anpil. Se konsa Se pou pep la, pou kominote a. Yanick Landess: [Merci beaucoup et toutes mes felicitations]. (Mesi bokou epi anpil felisitasyon). Romelito Charles: Merci/Mesi. Yanick Landess: Maeva, Creole or English? Which one are you more comfortable with? (Eske ou vle pale Kreyol ou byen Angle? Nan ki lang ou pi alez? Maeva Renaud: Both (tou de). Yanick: OK. She is going to mix it up, Honey. Yanick di Tod: Cheri, Maeva pral melanje tou de lang yo. Maeva Renaud: I speak Crenglish! (a mix of Creole and English). Tod Landess' voice (Vwa Tod di): OK. Bonswa! Ban mwen non ou. Di mwen ki pwofesyon ou. Epi kijan ou te fe enplike nan nan oganizasyon sa-a a swe a: Flowfest, epi kijan ou te enplike nan oganizasyon ofelina pou timoun yo? OK. Mwen rele Maeva Renaud. [My name is Maeva Renaud]. Mwen te patisipe nan "Flowfest" kom [an artist]. I participated in Flowfest as an artist. Oganizasyon ki fe [event] sa-a, yo te envite mwen pou'm ka pale de sa m'ap fe an Ayiti pake nou gen yon ofelina O Kap, epi oganizasyon an mennen nou isi an pou n' ka, pou di [raise funds] pou ofelina-a. [They asked us to come here to be able to let people know about]. Yo mande nou pou nou vini la-a pou nou pale moun yo de pwoje ofelina sa-a. [this orphanage pwoject and how they can help and how they can support] Fe yo konnen kijan yo ke ede, kijan yo ka sipote ofelina-a. [Though, it was a priviledge to be a part of Flowfest]. Men se te yon privilej pou mwen pou'm te patisipe nan Flowfest. [And I know that they were talking about water]. E m'konnen ke yo te pale de dlo. [They were trying to create awareness about drinking clean water] Yo t'ap eseye fe moun yo pran konsyans de enpotans sa genyenpou yo bwe dlo pwop [and keeping water clean. It was a great experience]. epi kenbe dlo pwop. Se te yon bel eksperyans pou mwen. [Even seeing the work of the young people who took pictures of what they thought water was in their community.] Nou te we bel foto timoun yo te pran de sa yo te panse de dlo e kijan moun yo itilize dlo nan kominote yo a. [and how water is used in their community]. [And just being able to share some of my own peotry] Epi mwen te gen opotinite pou'm te pataje yon pati nan pwezi mwen yo [and listen to other artists who are all about change] epi koute lot atist ki vle chanjman tou te touche'm anpil.[was very impactful]. Mwen renmen le m' we atist k'ap pale de chanjman. Nou bezwen chanjman nan kominote nou. [And] se s'ak pase jodi an e'm renmen sa. Yanick Landess: Me wi! Pale nou de ofelina-a. Kijan ti moun yo ye? Pale nou de vwayaj ou tou, m'sonje ou te ale an Ayiti denyeman. M'te ale an Ayiti [en janvier et en mars] / Mwa janvie epi mwa mas. Premye fwa m'te ale an Ayiti, m'te al' Port-au-Prince / Potoprens. Epi m'te we fanmi mwen. M'te we sitiyasyon an, kijan'l te ye. Li pa yon bon sitiyasyon. M'te retounen anko [en mars] nan mwa mas. M'te ale O Kap. Epi, sa m' genyen O Kap? Te gen yon moun ki ban nou yon kay. Sa nou fe a kay la? Nou fome yon ofelina avel. Kounyea, nou gen ven timoun k'ap rete nan kay lan. Timoun sa yo, se timoun ki te pedi paran yo pandan [earthquake] lan / nan tranbleman te a. Avek timoun ki te pedi paran yo le te gen siklon yo tou. [l'annee derniere] ane pase. Epi, tout timoun yo, laj yo ant twa zan e nef an (3 a 9), bel timoun yo ye. Yo toujou... Premye jou yo antre an, yo pa t'ap pale ditou. Mean pandan nou komanse jwe avek yo, bayo lanmou, bayo manje, ou we yo komanse vin jwe. Ou konprann? Epi, sa te fe ke m' kontan. Se pou tet sa, mwen menm, m'panse se sa'm gen pou'm fe a vi mwen. Epi, m'ap retounen an Ayiti an jen. Yanick Landess: Kisa ou ta swete? Maeva Renaud: M'ta swete ke moun pa bliye sa'k te pase an Ayiti. M'ta swete ke tout moun nan diaspora-a, ka sonje ke Ayiti se peyi yo. Ayiti se peyi yo. Epi, menm si se isit yo ye, fo yo ta retounen pou ede peyi an gen chanjman. Yanick: Mesi Maeva. Maeva: Thank you.

Video Details

Duration: 6 minutes and 15 seconds
Year: 2010
Country: United States
Language: English
Producer: KozeAyiti.org
Director: Tod Landess, Head of Production
Views: 94
Posted by: koze on Jun 23, 2010

Yanick Landess interviewing Flowfest guests: Romelito Charles with Fritay Foundation, a restaurant that provides scholarships and Maeva Renaud, Founder of Shalom Village, a children orphanage in Cap Haitian.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.