Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Alex Georges on Haiti Trauma and Future (OLD)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Tod Landess k'ap entèvyouvé Alex Georges nan Konférans sou "Avni Ayiti" Miyami, 17 Mas. - Kijan ou santi ou? - Prémièman, mwen santi mwen twomatizé. Chak fwa mwen gen enpresyon ke bilding nan ap sekwe, m'santi la pérèz nan kè mwen. Mwen gen sansasyon vibrasyon avèk mwen lè mwen andedan yon kay. Jiska prézan, m'santi sé kòmsi tè a ap sekwé avèk mwen. M' vini nan Miyami dépi dé jou pou'm patisipé nan konférans sa a. Sé prémye fwa mwen kité Ayiti aprè tranbléman tè a. Mwen santi mwen ront lè mwen ta pralé vwayagé. Mwen santi mwen pa ta dwé alé. (Msié souri) M' ka maché nan yon lari ki nòmal. M'ka al manjé nan restoran. M' ka dòmi nan yon kabann nòmal. M'ap panse a tout moun m'kité dèyè. M'ap réfléchi. M'ap pozé tèt mwen keksyon: Eské sé plas mwen sa? Epi'm komansé pansé. M'sonjé m'gen yon rézon ki fè'm la a. Mwen vle rébati péyi mwen. Réelman vré, sitiyasyon an afecté mwen nan yon nivo ki byen fon. Sak pase a chanjé mwen. Konye a, mwen konnen lapenn, la pérèz. Mwen konnen kisa yon moun santi lè li pralé nan lagè. S'ak pasé a fè ou santi ou an dangé epi ou paka fè anyen pou chanjé sa, ou santi ou san espwa. Mwen maché pandan 20 a 30 minit pou'm te rivé lakay mwen, pou'm ale jwen fanmi mwen. Lè m gadé m wè katyé koté m viv la té détwi, mwen pansé ké sété pa m nan sèlman. Mwen eséyé rélé lòt moun nan téléfòn. Mwen pa jwenn siyal. Mwen kòmansé ap paniké. M'ap pansé "madanm mwen ak pitit mwen ka mouri". Sé sak fè mwen maché sou dé pyé m pou m'alé lakay mwen. Lè m'ap maché, mwen wè anpil déga: moun blésé, moun mouri, mòso kò moun, Sé té kankou yon gwo larivyè moun t'ap desann nan lari a. Se ekspéryans mwen pa ta swété menm pou yon ennmi. Epi mwen sézi pou jan mwen wè tout moun, preské tout moun rekòmansé ak lavi yo. Menm si se pa yon vi ki finn nòmal nèt, men tout moun réprann yo. Tout moun ap pozé tèt yo keksyon. Tout moun ap mandé ki sa nou ka fè. Nou pa chita sèlman ap kriyé, ap pran pitye youn pou lòt poutèt sa ki rivé a, nou vlé pasé a laksyon. Sé s'ak fè nou tounen nan lari a apré. Nou kòmansé poté moun yo sékou tou swit. Nou komansé moun yo jwen koté pou yo dòmi, koté pou yo jwenn manjé, médikaman, lopital, etc... Nou finn fè sa déja. Kounye n'ap réfléchi kijan pou nou mété sou pyé ékonomi péyi nou an ki krazé. Nou aprann ké tè a gen pou li tranble pi fò toujou lè tou lè dé plak tektonik yo rivé touché fon tè a. Nou pansé ké gen yon lè k'ap vini, Ayiti p ap egzisté ankò. Yo p ap kapab kontinye ap bay moun yo manjé pou tout tan gen tan. Nou té genyen (70%) swasanndi pousan moun ki pa t ap travay avan katatwòf la. Kounye a se pi grav. Tout biznis yo kraze. Epi, pi gwo tranbléman gen pou li rivé. Men nou p ap dekourajé. Nou pral rébati péyi nou. Nou pral rémété ékonomi an so pyé ankò. Nou pa dwé sèlman pansé a yon rékonstriksyon fizik. Fòk nou pansé a yon rékonstriksyon sosyal tou. Nou dwe sézi okazyon sa a pou nou viré dézas sa a épi fè'l tounen you opòtinité pou péyi d'Ayiti. Nou pa gen lòt chwa. Fòk nou pran opòtinité sa a pou péyi nou démaré, pa sèlman pou nou santi pityé, pou n'ap kriyé. W ap sézi pou wè kijan ayisen gen fòs. Yo viv anpil sitiyasyon difisil. Mwen té gen anpil chans. Mwen te gentan kouri soti déyò. Men kay mwen pa krazé. Mwen gen zanmi ki gen kay tonbe so yo. Nou ralé soti anba débri. Yo sòti byen lontan apré. Yo pasé anpil tan anba kay la. Yo twomatizé anpil, plis pasé m. Kounye a, nou tout, fanmi, zanmi, n' ap réyini. N'a pozé tèt nou keksyon: Ki sa n'ap fè? Ki sa pou n fè? Ki sa nou ka fè pou nou rann lavi nou miyò? Nou vle konnen kijan pou moun yo fè pasé lidé yo. Kija pou moun yo kontribye nan rékonstriksyon péyi yo. Kounye a, moun yo vlé bati yon pi bon Ayiti, yon pi bon sosyete. Se atitid sa a ke moun you genyen kounye a apré sak pasé a. Sa montré kapasité nou. Se pa ké nou espesyal. Nou se kankou tout moun sou latè. Moun an général, nou gen kapasité anndan nou pou nou siviv anpil sitiyasyon difisil. Nou Ayisyen, nou fò nan sa. (unable to transcribe the rest of the tape. Stop/mwen pa ka tande rès konvèsasyon an. Kanpe.) Yanick Landess, English/Creole Translator.

Video Details

Duration: 8 minutes and 45 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: Tod Landess
Views: 107
Posted by: koze on Apr 3, 2010

Haitian businessman participating at the Sustainable Haiti Conference discusses his experience immediately after the earthquake

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.