Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

The Vision

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
ယခုအခါ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းနဲ႔ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္မရွိတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ ျပႆနာပါပဲ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့၊ အဓိပၸာယ္မဲ့ေနတဲ့ လူငယ္ေတြေပါ့။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုျခင္း လူငယ္ေတြက ဘံုေကာင္းက်ဳိးတစ္ခုအတြက္ သူတို႔သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အတူတူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ သူတုိ႔ထက္ ပိုမိုႀကီးမားတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ ပါဝင္ခ်င္ၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ဆက္သြယ္မႈရွိတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ သူတို႔အရည္အခ်င္းေတြ တိုးတက္လာေစမယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြ သူတို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔အလုပ္၊ အလုပ္ခြင္ဘဝနဲ႔ ပညာသင္ၾကားမႈအတြက္ သူတို႔စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ သူတို႔က ဦးေဆာင္မႈေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရခ်င္ၾကတယ္။ သူတို႔က အနာဂတ္ရဲ႕ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အတြက္သာ မဟုတ္ပါ။ ဒီကေန႔ရဲ႕ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အတြက္ဆိုလည္း မွန္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြမွာ သူတို႔ဘဝကို ေပးဆပ္ထိုက္တဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေျပာင္းအလဲမွာ ပါဝင္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ကို စိတ္အားထက္ေစတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ဳိး သူတို႔လိုအပ္တယ္။ လူႀကီးမင္းတို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအတြက္ ေမးစရာကေတာ့ သူတို႔ဘဝကို ေပးဆပ္ထုိက္တဲ့ အဲဒီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို သူတို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေပးေနပါသလား။ သူတို႔ဘဝကို ေပးဆပ္ထုိက္တဲ့ အဲဒီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို သူတို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေပးေနပါသလား။ Alongsiders International မွ တင္ဆက္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ကြၽန္ေတာ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂ဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကမၻာတစ္ဝန္းက ဆင္းရဲသားေတြၾကားမွာ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ကြၽန္ေတာ့္ႏွလံုးသားဆီ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလိုက္တာ တစ္ခုကေတာ့ ဆင္ေျခဖံုးက ကြၽန္ေတာ့္အိမ္နီးခ်င္းေတြ ျဖစ္တဲ့ – ကေလးငယ္ေတြပါပဲ။ ကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေလလြင့္ေနတယ္။ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ပစ္ပယ္ခံထားရတယ္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တာေတာင္ ခံရတယ္။ ဘယ္သူမွ သူတို႔နားမွာ အတူမရွိဘူး။ သူတို႔နဲ႔အတူတကြ မေလွ်ာက္လွမ္းဘူး။ ကြၽန္ေတာ္က ကေလး ၁ဝ ေယာက္ဆီ၊ ဒါမွမဟုတ္ကြၽန္ေတာ္က အလြန္ကိုင္း႐ိႈင္းတဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ဆိုရင္ ကေလး အေယာက္ ၂ဝ ေလာက္ဆီ ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ႏုိင္မယ္လို႔ သေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွာ ကေလးငယ္ သန္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနပါတယ္။ သူတို႔မွာ ဒီလိုမ်ဳိး ေမတၱာတရား၊ သြန္သင္မႈနဲ႔ အားေပးမႈေတြ လိုအပ္ေနတယ္။ အဲဒီကေလးေတြကို သြန္သင္မႈ၊ ေမတၱာတရားနဲ႔ အားေပးမႈေတြ ရေစခ်င္တဲ့ဆႏၵကေန ဘုရားသခင္က ကြၽန္တာ္တို႔ကို ေပးသနားတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကမၻာတစ္ဝန္းက လူငယ္ေတြ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ လူငယ္ေတြက ထိခိုက္လြယ္တဲ့ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ပါပဲ။ တစ္ေယာက္ကို ကေလးတစ္ေယာက္စီ ညီငယ္၊ ညီမငယ္အေနနဲ႔ သေဘာထားဖို႔ပါ။ အခြင့္အေရး ကမၻာတစ္ဝန္းမွာ လူငယ္ဦးေရ မ်ားလွပါတယ္။ သင့္ႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ထက္ဝက္ကေန သံုးပံုႏွစ္ပံုအထိဟာ အသက္ ၃ဝ ေအာက္ေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒါကိုျပႆနာ တစ္ခုလိုျမင္ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Alongsiders အဖြဲ႕ေတာ့ ဒါကို အခြင့္အေရးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ လူငယ္ေတြဟာ အေျပာင္းအလဲ လႈပ္ရွားမႈတုိင္းမွာ ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္ခဲ့ၾကလို႔ပါပဲ။ အခုအခါ သမိုင္းမွာပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အင္တာနက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ခါမွမရခဲ့တဲ့ ဆက္သြယ္မႈမ်ဳိးေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္လာႏုိင္ၿပီ။ အြန္လိုင္းကေန သင္တန္းေတြေပးႏိုင္ၿပီ။ ရင္းျမစ္ေတြ ရလာပါၿပီ။ အင္တာနက္ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းမွာဆက္သြယ္မႈ နည္းလမ္းသစ္ေတြ ရလာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အက်ဳိးရွိတာတစ္ခုခုအတြက္ သူတို႔ကို အလုပ္ႀကိဳးစားရက်ဳိးနပ္ေအာင္ အင္တာနက္ကိုသံုးၿပီး သူတို႔ကို ဘယ္လိုစုေဆာင္းၿပီး ေခၚယူၾကမလဲ။ သူတို႔ကို သင္တန္းေပးဖို႔နဲ႔ သူတို႔ဆီကို ရင္းျမစ္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္မႈေတြ ပို႔ေပးဖို႔ အင္တာနက္ကို သင္ဘယ္လိုသံုးမွာလဲ။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ သင့္အတြက္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ သင့္ဆီက လူငယ္ေတြမွာ ဘုရားသခင္ကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုၿပီး ရပ္ရြာပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆက္သြယ္ခ်င္တဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခု ရွိေနရင္ ဘာလုပ္မလဲ။ သူတို႔က Alongsiders International အဖြဲ႕ဆီက သင္တန္းေတြ၊ အကူအညီေတြ ရယူၿပီး သင္ၾကားေပးသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေအာင္နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ေတြ တိုးတက္လာေအာင္ အတူတကြေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုေနမလဲ။ ဘုရားသခင္က သူတို႔ကို ျဖစ္ေစခ်င္သလို သူတို႔ကို ပံုသြင္းထားတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုေနမလဲ။ ဒါက ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတစ္ခုက လူငယ္ေတြေလာက္နဲ႔တင္ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ေျမာက္ျမားစြာမွာ ပံုမွန္ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အားေပးတာ၊ သင့္ႏုိင္ငံအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး ရွိေစမယ့္ အင္အားတစ္ခု ျဖစ္လာတာ ဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုေနမလဲ။ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္အတြက္ သူတို႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က သင္တန္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ကေလးတစ္ေယာက္ဆီနဲ႔ စတင္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း သင္ၾကားေပးပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကလည္း ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္ပါတယ္။ မ႐ိုးသားမႈေတြ၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ၊ မုဒိန္းမႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး လူကုန္ကူးမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။ ေျပာရရင္ အမ်ားႀကီးပါ။ လူငယ္မ်ဳိးဆက္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ သင့္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတြနဲ႔ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းေတြမွာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏုိင္ေျခက အမ်ားႀကီးပါပဲ။ လူငယ္မ်ဳိးဆက္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ သင့္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတြနဲ႔ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းေတြမွာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏုိင္ေျခက အမ်ားႀကီးပါပဲ။ သူတို႔ကို ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း စတင္ႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းတစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေပးပါမယ္။ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေရြးခ်ယ္ခုိင္းပါမယ္။ ကေလးငယ္ေလး တစ္ေယာက္နဲ႔ စတင္ဖို႔ ဘုရားသခင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ညႊန္ျပထားပါတယ္။ စကားပံု။ ။ "အဲဒီကေလးရဲ႕ ဘဝမွာ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳးစားမယ္။" ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ သင့္ဆီက လူငယ္ေတြက အေရးႀကီးတဲ့၊ သူတို႔ရဲ႕ အခ်ိန္၊ အားထုတ္မႈနဲ႔ ေပးဆပ္မႈေတြအတြက္လည္း ထုိက္တန္တဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို ခံုမင္လာမယ္။ သူတို႔က သူတို႔ထက္ ပိုႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါမယ္။ သူတို႔က ဆက္သြယ္မႈရွိေနသလို၊ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ တူအလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ေရွ႕ေလွ်ာက္ဘဝမွာ အက်ဳိးရွိလာမယ့္ အရည္အခ်င္းေတြကို သင္ယူပါလိမ့္မယ္။ အတားအဆီးမ်ား သင္ကေမးႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ဘယ္လို စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေပးမလဲ။ သူတို႔က ပ်င္းတယ္။ တစိုက္မတ္မတ္ မေဆာင္ရြက္ၾကဘူး။ သူတို႔ပိုက္ဆံမရရင္ မလုပ္ခ်င္ၾကဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူတို႔အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေပးမယ့္ အုပ္စုလိုက္ အတူတကြ ဆက္သြယ္ျခင္း အားျဖင့္ စတင္ပါတယ္။ အျပဳသေဘာ အခ်င္းခ်င္း ဖိအားေပးတာေပါ့။ သူတို႔စိတ္ဝင္စားမယ့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေပးပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ သင္ယူႏုိင္မယ့္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြ သူတို႔ကို ေပးပါမယ္။ သင္ကေျပာမယ္။ မိသားစုေတြက သံသယ မျဖစ္ဘူးလား။ သူတို႔ကေလးေတြကို သင္ၾကားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ခြင့္ျပဳပါ့မလား။ သူတို႔က ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းေတြနဲ႔ စတင္ရပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိၿပီးသား ကေလးေတြ၊ မိသားစုေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ဒါက သင့္ဆီက လူငယ္ေတြအတြက္ ယံုၾကည္မႈ ပထမအဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္က သင့္ဆီကလူငယ္ေတြကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္အဝ ရွိေစခ်င္တယ္။ သူတို႔ကို ယံုၾကည္မႈ ေျခလွမ္းေလးတစ္ခု စလွမ္းခုိင္းပါ။ သူတို႔ကို ဘုရားသခင္ဆီ 'အို၊ ဘုရားသခင္ အကြၽႏု္ပ္အား မည္သူ႔ကို ေပးသနားပါမည္လဲ။ ကိုယ္ေတာ္က အကြၽႏု္ပ္အား မည္သူ႔ကို ညီငယ္၊ ညီမငယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ပါမည္လဲ။ အကြၽႏု္ပ္အား ျပသေတာ္မူပါ။ မ်က္စိအလင္း ဖြင့္ေပးေတာ္မူပါ' လို႔ ဆုေတာင္းခုိင္းပါ။ ဒါက သူတို႔ကို ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။ သင့္ကို ေမးပါရေစ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔လူေတြကို သူတို႔ ငယ္ရြယ္တုန္းမွာ သင္ၾကားေပးတတ္ေအာင္ မသင္ေပးရင္ သူတို႔ အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါ သင္ၾကားေပးပါဦးမလား။ ဘယ္သင္ပါ့မလဲ။ သင္ၾကားေပးတယ္ဆိုတာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္အတြက္ တကယ့္ဗဟိုခ်က္ေပါ့။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူေတြက မသိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတြ ဘယ္လို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာႏုိင္ပါမလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လူငယ္ေတြကို အမ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္ဖို႔ မသင္ေပးဘူးဆိုရင္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းက အသက္မဲ့သြားပါမယ္။ သင္ၾကားမႈ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ဘဝနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ား ဒါေတြအားလံုးက Alongsider အဖြဲ႕ဝင္ သင္ၾကားေပးသူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ လူငယ္ေတြက သင္ယူႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြေပါ့။ ဒါဟာ ဒီေန႔ေခတ္ ကမၻာတစ္ဝန္း ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတြဆီက လူငယ္ေတြ ျမင္ေတြ႕ေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္တစ္ပင္ဟာ အပင္ႏုတုန္းမွာ ေကြးညႊတ္ရတာ ပိုလြယ္တယ္မဟုတ္လား။ လူေတြလဲ ဒီအတုိင္းပါပဲ။ အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမွ် စိတ္ကူးသစ္ေတြ၊ အေျပာင္းအလဲေတြကို သိပ္လက္မခံခ်င္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ေရွးေဟာင္းစကားပံုတစ္ခုမွာ "ပင့္ကူအိမ္ကို ပင့္ကူပဲ ျပင္ႏိုင္တယ္" လို႔ဆိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၿပိဳကြဲမႈကို ေျဖရွင္းဖို႔အေျဖဟာ အဲဒီႏုိင္ငံထဲမွာ၊ ျပည္သူေတြဆီမွာ၊ သင့္ဆီက လူေတြဆီမွာပဲ ရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သင့္ဆီက လူငယ္ေတြဆီမွာေပါ့။ ရလဒ္မ်ား တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ညီငယ္၊ ညီမငယ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ပထမဆံုး ကေလးငယ္ အမ်ားအျပားက သူတို႔ကိုယ္တုိင္ Alongsider အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းနဲ႔ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္လာတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္ဆိုတာ သင္သိပါသလား။ ဒါဟာ ဒုတိယ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ဘုရားေက်ာင္းမွာ Alongsider အဖြဲ႕ဝင္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚလာရင္ ဘယ္လိုရလဒ္ေတြ သင္ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္မလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ လူငယ္ ၃ဝဝ ေက်ာ္ရဲ႕ဘဝမွာ Alongsider အဖြဲ႕ဝင္ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကို တုိင္းတာဖို႔ ျပင္ပသုေတသနအဖြဲ႕ကို ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုတည္းမွာ Alongsider ရွိတဲ့ကေလးေတြကို Alongsider မရွိတဲ့ကေလးေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါတယ္။ ညီငယ္၊ ညီမငယ္ ၉၄% ဟာ အဲဒီေဒသက ဘုရားေက်ာင္းဆီ ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါက ကေလးေတြကို ေရတြက္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး သူတို႔မိသားစုဝင္ ဘယ္ေလာက္ ေရာက္လာတယ္ဆိုတာ မေရတြက္ပါဘူး။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို သင္ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ သူ႔မိသားစုကို ေကာင္းခ်ီးေပးပါ။ လူႀကီးေတြ၊ မိခင္ ဖခင္ေတြကို သင္ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ သူတို႔ကေလးေတြကို ေကာင္းခ်ီးေပး၊ ေမတၱာထား၊ ႀကိဳဆိုေပးပါ။ ဒီထက္ပိုၿပီး သူတို႔ကို လႊမ္းမိုးႏုိင္တာ မရွိပါဘူး။ အိမ္နီးခ်င္းေတြကို ဒခင္ဗ်ားတို႔ သားသမီးကို ကြၽန္ေတာ္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါမယ္ဒ လို႔ ေျပာၿပီး ဆက္သြယ္တာထက္ ပိုေကာင္းတဲ့နည္းလမ္း ရွိပါဦးမလား။ ဒါေၾကာင့္ #၁ – ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အေရအတြက္ မ်ားလာတာ ေတြ႕ေနရပါၿပီ။ #၂ ကေလးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေမးခြန္း႐ိုး႐ိုးေလးတစ္ခု ေမးတယ္။ အနာဂတ္ကို မင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိရဲ႕လား။ မင္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိလား လို႔ေမးတယ္။ Alongsider မရွိတဲ့ကေလးငယ္ ထက္ဝက္ေလာက္ကပဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္လို႔ ခံစားရၿပီး၊ Alongsider ရွိတဲ့ ကေလးငယ္ ၉၉% ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အျပည့္ပါပဲ။ သင့္ႏုိင္ငံမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွင္သန္ႀကီးထြားေစခ်င္ရင္ သူတို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ေပးလုိက္ပါ။ နံပါတ္ #၃ ကေလးေတြ ေက်ာင္းမွာ စာပိုေတာ္လာတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕လာရတယ္။ Alongsider မရွိတဲ့ကေလးငယ္ ၅၅% က ေက်ာင္းဆက္တက္ႏုိင္ၿပီး Alongsider ရွိတဲ့ကေလးငယ္ ၉၉% က ေက်ာင္းဆက္တက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သင့္အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေက်ာ္လႊားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ပံုပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီနည္းနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ယူေဆာင္လာပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီနည္းနဲ႔ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ျပန္လည္အားျဖည့္ေပးပါမယ္။ ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ားလဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ ရွိမွာလား။ စတင္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား။ ဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ခ်င္ပါသလား။ သင့္ဆီက လူငယ္ေတြဟာ သူတို႔ဘဝအတြက္ ေပးဆပ္ဖို႔ ထုိက္တန္တာတစ္ခုခုအတြက္ ပါဝင္ဖို႔ရာ ေတာင့္တေနၾကပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္တည္း ေလွ်ာက္လွမ္းသူေတြနဲ႔ အတူတကြေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Video Details

Duration: 11 minutes and 9 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 13
Posted by: alongsiders on Nov 17, 2015

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.