Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Julian Assange: Why the world needs WikiLeaks in Armenian

Last Modified By Time Content
jrvezh 00:00
00:02

Քրիս Անդերսոն. Ջուլիան, բարի գալուստ։

jrvezh 00:02
00:04

Զեկուցվել է, որ ՎիքիԼիքսը, քո փոքրիկը,

jrvezh 00:04
00:06

անցյալ մի քանի տարիներում

jrvezh 00:06
00:09

ավելի շատ դասակարգված փաստաթղթեր է հրապարակել

g0har 00:09
00:11

քան աշխարհի մնացած լրատվամիջոցները միասին։

g0har 00:11
00:13

Կարո՞ղ է դա ճիշտ լինել։

g0har 00:13
00:15

Ջուլիան Ասանժ. Այո, կարո՞ղ է դա ճիշտ լինել։

g0har 00:15
00:18

Մտահոգիչ է չէ՞, որ աշխարհի մնացած լրատվամիջոցները

jrvezh 00:18
00:20

այնքան վատ են կատարում իրենց գործը,

jrvezh 00:20
00:22

որ ակտիվիստների մի փոքր խումբ

g0har 00:22
00:24

կարողանում է ավելի շատ այդ տեսակի

g0har 00:24
00:26

տեղեկություններ հրապարակել

jrvezh 00:26
00:28

քան աշխարհի մնացած մամուլը միասին։

jrvezh 00:28
00:30

ՔԱ. Դա ինչպե՞ս է աշխատում։

g0har 00:30
00:33

Մարդիկ ինչպե՞ս են արձակում փաստաթղթերը։

g0har 00:33
00:36

Եվ ինչպե՞ս եք դուք ապահովում իրենց գաղտնիությունը։

jrvezh 00:36
00:38

ՋԱ. Ուրեմն սրանք, ինչքանով որ կարող ենք ասել,

jrvezh 00:38
00:40

դասական բացահայտողներ են։

g0har 00:40
00:42

Եվ մենք իրենց համար մի շարք ճանապարհներ ունենք,

g0har 00:42
00:44

որով կարող են տեղեկությունները մեզ հասցնել։

jrvezh 00:44
00:46

Եվ մենք միայն ամենաբարձրակարգ գաղտնագրությունն ենք օգտագործում

g0har 00:46
00:48

համացանցում շուրջ բոլորն նյութեր ուղարկելու, հետքեր թաքցնելու,

g0har 00:48
00:50

տարբեր իրավասություններով անցկացնելու համար,

jrvezh 00:50
00:53

ինչպիսին են Շվեդիան և Բելգիան,

g0har 00:53
00:56

որպեսզի օգտվենք իրավական պաշտպանությունից։

jrvezh 00:57
00:59

Մենք տեղեկություն ենք ստանում փոստում,

jrvezh 00:59
01:02

հասարակ փոստում,

jrvezh 01:02
01:04

գաղտագրված կամ ոչ,

jrvezh 01:04
01:07

այն հասարակ լրատվական կազմակերպության նման ստուգում և հաստատում ենք, ֆորմատավորում ենք,

jrvezh 01:07
01:10

որը երբեմն շատ դժվար գործ է,

jrvezh 01:10
01:12

երբ խոսում ես

g0har 01:12
01:14

տեղեկությունների հսկա բազաների մասին՝

g0har 01:14
01:16

այն հրապարակում ենք հանրությանը

g0har 01:16
01:18

և ապա պաշտպանում մեզ

g0har 01:18
01:21

անխուսափելի իրավական և քաղաքական հարձակումներից։

jrvezh 01:21
01:23

ՔԱ. Ուրեմն դուք փորձում ես վստահանալ,

jrvezh 01:23
01:25

որ փաստաթղթերը հավաստի են։

jrvezh 01:25
01:27

Բայց իրականում

jrvezh 01:27
01:30

աղբյուրի ինքնությունը գրեթե երբեք չգիտեք։

g0har 01:30
01:33

ՋԱ. Ճիշտ է, այո։ Շատ հազվադեպ ենք այն երբևէ իմանում։

g0har 01:34
01:37

Եվ եթե որևէ փուլում այն բացահայտում ենք,

jrvezh 01:37
01:40

ապա այդ տեղեկությունը հնարավորինս շուտ ոչնչացնում ենք։

jrvezh 01:40
01:42

(Հեռախոսի զանգ) Գրողը տանի։

jrvezh 01:42
01:46

(Ծիծաղ)

jrvezh 01:46
01:48

ՔԱ. Կարծում եմ դա ԿՀՎ-ն է, հարցնում է, թե որն է

g0har 01:48
01:50

ԹԵԴ-ի անդամակցության կոդը։

jrvezh 01:50
01:53

(Ծիծաղ)

g0har 01:53
01:55

Եկեք մի օրինակ տեսնենք։

jrvezh 01:55
01:57

Սա այն է,

g0har 01:57
01:59

ինչ արտահոսվեց մի քանի տարի առաջ ձեր կողմից։

jrvezh 01:59
02:01

Եթե կարողանանք այս փաստաթուղթը տեսնել...

jrvezh 02:01
02:03

Ուրեմն սա մի քանի տարի առաջվա պատմություն է Քենիայում։

g0har 02:03
02:06

Կարող ես մեզ ասել ի՞նչ արտահոսվեց և ի՞նչ պատահեց։

jrvezh 02:06
02:08

ՋԱ. Ուրեմն սա Քրոլ զեկույցն է։

jrvezh 02:08
02:11

Սա մի գաղտնի հետախուզական զեկույց էր,

jrvezh 02:11
02:13

պատվիրված Քենիայի կառավարության կողմից

g0har 02:13
02:16

2004 թվականի ընտրությունից հետո։

jrvezh 02:16
02:18

Նախքան 2004, Քենիան ղեկավարվում էր

g0har 02:18
02:20

Դանիել արափ Մոյի կողմից,

jrvezh 02:20
02:22

մոտ 18 տարի։

jrvezh 02:22
02:25

Նա Քենիայի փափուկ դիկտատոր էր։

g0har 02:25
02:27

Եվ երբ Քիբակին իշխանության անցավ,

jrvezh 02:27
02:29

մի շարք կոալիցիոն ուժերի շնորհիվ, որոնք փորձում էին

jrvezh 02:29
02:31

Քենիան մաքրել կոռուպցիայից,

jrvezh 02:31
02:33

նրանք պատվիրեցին այս զեկույցը,

jrvezh 02:33
02:35

մոտ երկու միլիոն ֆունտ ծախսեցին

g0har 02:35
02:37

այդ և ուղեկցող մի զեկույցի վրա։

jrvezh 02:37
02:40

Եվ հետո կառավարությունը այն պահեց

jrvezh 02:40
02:42

և որպես քաղաքական լծակ օգտագործեց Մոյի դեմ,

jrvezh 02:42
02:44

ով ամենահարուստ մարդն էր,

g0har 02:44
02:47

և մինչ այժմ ամենահարուստ մարդն է Քենիայում։

jrvezh 02:47
02:50

Սա քենիական լրագրության վերջնական նպատակակետն է։

g0har 02:50
02:53

Այդպիսով, ես 2007 թ․-ին գնացի այնտեղ

jrvezh 02:53
02:55

և մեզ հաջողեց այն ձեռք բերել

jrvezh 02:55
02:57

ճիշտ նախքան ընտրությունները՝

jrvezh 02:57
03:00

ազգային ընտրությունները, դեկտեմբերի 28-ին։

jrvezh 03:02
03:05

Երբ մենք այդ զեկույցը հրապարակեցինք,

jrvezh 03:05
03:08

այն հրապարակեցինք երեք օր այն բանից հետո, որ նոր նախագահ՝ Քիբակին

jrvezh 03:08
03:10

որոշել էր մտերմանալ

jrvezh 03:10
03:12

այն մարդու հետ, որ ինքն եկել էր դուրս հանելու`

jrvezh 03:12
03:14

Դանիել արափ Մոյի հետ։

jrvezh 03:14
03:17

Եվ այս զեկույցը

g0har 03:17
03:19

խոչընդոտ հանդիսացավ

g0har 03:19
03:22

նախագահ Քիբակիի համար։

g0har 03:23
03:26

ԳԱ. Եվ կարճ ասած,

jrvezh 03:26
03:29

զեկույցի մասին խոսքը Քենիա արտահոսեց

jrvezh 03:29
03:32

ոչ թե պաշտոնական լրատվությամբ՝ այլ անուղղակիորեն։

g0har 03:32
03:35

Եվ ձեր կարծիքով, դա իրոք ազդեց ընտրության արդյունքների վրա։

g0har 03:35
03:38

ՋԱ. Հա։ Եվ սա Գարդիանի գլխավոր էջին հայտնվեց

jrvezh 03:38
03:41

և հետո տպագրվեց Քենիայի շրջակա բոլոր երկրներում՝

jrvezh 03:41
03:44

Տանզանիայի և Հարավային Աֆրիկայի մամուլում։

g0har 03:44
03:46

Եվ այդպիսով այն դրսից արտահոսեց։

g0har 03:46
03:48

Եվ դա, մի երկու օրից,

g0har 03:48
03:50

պատճառ դարձավ, որ Քենիայի մամուլը դրա մասին հանգիստ խոսի։

g0har 03:50
03:53

Այն 20 օր շարունակ հեռարձակվեց քենիական հեռուստատեսությամբ,

g0har 03:53
03:56

քվեարկությունը 10 տոկոսով փոխեց

jrvezh 03:56
03:58

ըստ մի քենիական հետախուզական զեկույցի,

g0har 03:58
04:00

ինչը և փոփոխեց ընտրության արդյունքը։

g0har 04:00
04:02

ՔԱ. Պա՜հ, ուրեմն ձեր կողմից արտահոսած տեղեկատվությունը

jrvezh 04:02
04:04

իրո՞ք էականորեն փոխեց աշխարհը։

jrvezh 04:04
04:06

ՋԱ. Ըհը։

g0har 04:06
04:10

(Ծափահարություններ)

g0har 04:10
04:12

ՔԱ. Հիմա մենք ուղղակի ցույց ենք տալու

jrvezh 04:12
04:15

մի կարճ տեսահոլովակ

jrvezh 04:15
04:17

Բաղդադի օդային հարձակման տեսագրությունից։

jrvezh 04:17
04:19

Տեսագրությունն ինքն ավելի երկար է։

jrvezh 04:19
04:21

Բայց ահա և կարճ տեսահոլովակը։

jrvezh 04:21
04:24

Սա.. սա ուժեղ նյութ է, պետք է ձեզ նախազգուշացնեմ։

jrvezh 04:24
04:27

Ռադիո. ... գրողը տանի, հենց որ դրանց տենաս՝ ծակծկի՛։

jrvezh 04:27
04:31

Տենում եմ քո օբյեկտը, ըմ, մոտ չորս համվի ջիպ ունեն, ըմ, ընդեղ ...

jrvezh 04:31
04:34

Դեմդ ազատ է։ Դե լավ։ Կրակել։

jrvezh 04:34
04:37

Ինձ ասա երբ իրենց խփես։ Կրակե՛նք։

jrvezh 04:37
04:39

Սաղին վառի՛։

jrvezh 04:39
04:41

Դե ե՛կ, կրակի՛։

jrvezh 04:41
04:44

(Գնդացիրի կրակոց)

jrvezh 04:44
04:47

Շարունակի՛ կրակել։ Շարունակի՛ կրակել։

jrvezh 04:47
04:50

(Գնդացիրի կրակոց)

jrvezh 04:50
04:53

Շարունակի՛ կրակել։

jrvezh 04:53
04:55

Հյուրանոց ... Բուշմաստեր Երկու-Վեց, Բուշմաստեր Երկու-Վեց,

jrvezh 04:55
04:57

պիտի շարժվենք, հիմա՛։

jrvezh 04:57
05:00

Դե լավ, մենք սաղ ութին էլ նեգրավվեցինք։

jrvezh 05:00
05:03

Հա, մենք երկու թռչուն [ուղղաթիռ] ենք տեսնում, և դեռ կրակում ենք։

jrvezh 05:03
05:05

Ռոջեր։ Խփեցի իրենց։

jrvezh 05:05
05:07

Երկու-Վեց, սա Երկու-Վեցն է, մենք շարժվում ենք։

jrvezh 05:07
05:09

Վայ, կներեք։ Ի՞նչ էր կատարվում։

jrvezh 05:09
05:11

Գրողը տանի, Քայլ։ Դե լավ, հահահա։ Ես իրենց խփեցի։

jrvezh 05:14
05:17

ՔԱ. Ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ դա։

jrvezh 05:17
05:20

ՋԱ. Այդ մարդկանց վրա, ովքեր դրա վրա աշխատում էին,

jrvezh 05:20
05:22

ազդեցությունը ահռելի էր։

g0har 05:22
05:24

Վերջ ի վերջո մենք երկու հոգու ուղարկեցինք Բաղդադ՝

g0har 05:24
05:26

այդ պատմությունն ավելի մանրամասն ուսումնասիրելու։

g0har 05:26
05:29

Սա երեք հարձակումից միայն առաջինն է,

jrvezh 05:29
05:31

որ այդ վայրում տեղի ունեցավ։

g0har 05:31
05:33

ՔԱ. Եվ, ուզում եմ ասել, որ 11 հոգի մահացան այդ հարձակման մեջ, այո՞,

g0har 05:33
05:35

այդ թվում նաև երկու Ռոյթերսի աշխատակից։

jrvezh 05:35
05:37

ՋԱ. Հա։ Երկու Ռոյթերսի աշխատակից,

jrvezh 05:37
05:40

երկու փոքր երեխա վնասվեցին։

g0har 05:40
05:43

Մոտ 18-ից 26 հոգի սպանվեց։

jrvezh 05:43
05:45

ՔԱ. Եվ սրա հրապարակումը

g0har 05:45
05:47

լայնատարած զայրույթի պատճառ դարձավ։

g0har 05:47
05:49

Ո՞րն էր, ըստ ձեզ,

g0har 05:49
05:52

զայրույթի իրական պատճառը։

jrvezh 05:52
05:54

ՋԱ. Չգիտեմ, կարծում եմ մարդիկ կարող են

jrvezh 05:54
05:57

ուժի մեծ անհամաչափությունը տեսնել։

jrvezh 05:57
05:59

Այստեղ տեսնում եք տղաներ, որոնք հանգիստ քայլում են փողոցով,

jrvezh 05:59
06:02

ապա օդում մեկ կիլոմետրի վրա գտնվող մի Ապաչի ուղղաթիռ

jrvezh 06:02
06:04

30 միլիմետրանոց թնդանոթային արկեր է պարպում

jrvezh 06:04
06:06

բոլորի վրա,

g0har 06:06
06:09

ամեն տեսակի պատրվակ գտնելով դա անելու համար,

jrvezh 06:09
06:11

և սպանելով վիրավորներին փրկող մարդկանց։

jrvezh 06:11
06:14

Եվ այդտեղ կային երկու լրագրող, որ պարզ է, որ ըմբոստ չէին,

jrvezh 06:14
06:16

որովհետև դա իրենց լիաժամ աշխատանքն է։

jrvezh 06:18
06:21

ՔԱ. Ուզում եմ ասել, որ ԱՄՆ-ի հետախուզական վերլուծաբանը,

jrvezh 06:21
06:23

Բրադլի Մանինգը, ով ձերբակալվել է։

jrvezh 06:23
06:26

Եվ պնդվում է, որ զրուցարանում խոստովանել է

g0har 06:26
06:29

այս տեսագրությունը,

jrvezh 06:29
06:31

ինչպես նաև 280,000

g0har 06:31
06:33

դասակարգված ԱՄՆ-ի դեսպանատնական հեռագրեր ձեզ արտահոսելու մասին։

g0har 06:33
06:36

Դա այդպե՞ս է։

g0har 06:36
06:38

ՋԱ. Դե, մենք ժխտել ենք, որ նման հեռագրեր ենք ստացել։

jrvezh 06:38
06:40

Նա մոտ հինգ օր առաջ

g0har 06:40
06:42

մեղադրվել է՝

jrvezh 06:42
06:45

150,000 հեռագրի ձեռք բերման

g0har 06:45
06:47

և 50-ի հրապարակման մեջ։

g0har 06:47
06:50

Մենք տարվա սկզբին

jrvezh 06:50
06:52

Ռեյկյավիկի ԱՄՆ դեսպանատնից

jrvezh 06:52
06:55

մի հեռագիր էինք հրատարակել։

g0har 06:56
06:58

Բայց դա չի նշանակում, որ մեկը մյուսի հետ կապված է։

jrvezh 06:58
07:00

Միտքս այն է, որ ես այդ դեսպանատան ճանաչված այցելուներից էի։

g0har 07:00
07:02

ՔԱ. Եթե դուք ստանայիք

g0har 07:02
07:05

ԱՄՆ-ի դեսպանատան դիվանագիտական հազարավոր հեռագրեր․․․

jrvezh 07:05
07:07

ՋԱ. Մենք դրանց կհրապարակեինք։ (ՔԱ. Իրո՞ք։)

jrvezh 07:07
07:10

ՋԱ. Հա։ (ՔԱ. Որովհե՞տև...)

jrvezh 07:10
07:12

ՋԱ. Դե, որովհետև այս տեսակի նյութերը

jrvezh 07:12
07:15

ցույց են տալիս

jrvezh 07:15
07:17

ասենք

jrvezh 07:17
07:19

ինչպիսին է արաբական կառավարությունների իրական վիճակը,

g0har 07:19
07:22

մարդու իրավունքների իրական չարաշահումները այդ կառավարություններում։

g0har 07:22
07:24

Եթե նայեք բացահայտված հեռագրերին,

g0har 07:24
07:26

կհասկանաք թե ինչպիսի նյութեր կան։

g0har 07:26
07:28

ՔԱ. Ե՛կ մի քիչ ավելի լայնորեն խոսենք սրա մասին։

jrvezh 07:28
07:30

Այսինքն, ընդհանրապես, քո փիլիսոփայությունն ի՞նչ է։

jrvezh 07:30
07:32

Ինչու՞ է

jrvezh 07:32
07:35

գաղտնի տեղեկությունների արտահոսքի քաջալերումը ճիշտ։

jrvezh 07:36
07:39

ՋԱ. Դե հարցը նրանում է, թե աշխարհում ինչ տեղեկություններն են կարևոր,

jrvezh 07:39
07:41

ինչ տեսակ տեղեկություններ

g0har 07:41
07:43

կարող են բարեփոխման բերել։

jrvezh 07:43
07:45

Եվ շատ տեղեկություն կա։

g0har 07:45
07:47

Երբ տեղեկությունը թաքցնելու համար կազմակերպությունները

g0har 07:47
07:50

տնտեսական ջանքեր են ծախսում,

jrvezh 07:50
07:52

դա շատ լավ ազդանշան է,

g0har 07:52
07:54

որ երբ այդ տեղեկությունը արտահոսի,

g0har 07:54
07:56

հույս կա, որ դա որևէ լավ բանի կբերի։

jrvezh 07:56
07:58

Որովհետև կազմակերպությունները, որոնք դրան ամենալավն են ծանոթ,

jrvezh 07:58
08:00

ծայրից ծայր գիտեն դրան,

g0har 08:00
08:03

աշխատանք են ծախսում այն թաքցնելու համար։

g0har 08:03
08:05

Եվ դա այն է, ինչ մենք տեսնում ենք փորձի վրա։

jrvezh 08:05
08:08

Եվ դա լրատվության պատմությունն է։

g0har 08:08
08:11

ՔԱ. Բայց արդյո՞ք դա վտանգ չի ներկայացնում

g0har 08:11
08:14

ներգրավված անձանց

g0har 08:14
08:16

կամ իրոք, հասարակության լայն շերտերի համար,

g0har 08:16
08:18

չէ որ արտահոսքը կարող է իրականում

g0har 08:18
08:20

չնախատեսված հետևանք ունենալ։

g0har 08:20
08:22

ՋԱ. Մեր հրապարակած նյութերի պատճառով մենք նման բան դեռ չենք տեսել։

g0har 08:22
08:24

Այսինքն, մենք ունենք վնասի անընկալացման քաղաքականություն։

g0har 08:24
08:26

Մենք անձնական տեղեկությունների հետ

g0har 08:26
08:28

աշխատելու

g0har 08:28
08:30

հատուկ ձև ունենք։

g0har 08:31
08:34

Բայց կան և հիրավի գաղտնիքներ.

jrvezh 08:34
08:37

գիտեք, օրինակ ձեր տեղեկագրերը ձեր բժիշկի հետ.

jrvezh 08:37
08:39

դա հիրավի գաղտնիք է։

jrvezh 08:39
08:41

Սակայն մենք գործ ունենք մեզ դիմող բացահայտողների հետ,

g0har 08:41
08:44

որոնց հիմնավորումները բարի են։

g0har 08:44
08:46

ՔԱ. Ուրեմն նրանց հիմնավորումները բարի են։

jrvezh 08:46
08:48

Եվ ինչ կասեիք, օրինակ,

jrvezh 08:48
08:51

գիտեք, մեկի ծնողին,

g0har 08:51
08:54

ում զավակը ծառայում է ԱՄՆ զինուժում,

jrvezh 08:54
08:56

և նա ասում է. «Գիտեք ինչ,

g0har 08:56
08:58

դուք հրատարակել եք մի բան, որ մեկը հատուկ դրդապատճառ է ունեցել հրապարակելու։

g0har 08:58
09:00

Այն ցույց է տալիս ԱՄՆ-ի մեկ զինվոր՝ ծիծաղելիս,

g0har 09:00
09:02

մահացող մարդկանց վրա։

jrvezh 09:02
09:04

Դա այն տպավորությունն է թողնում.. այն տպավորությունն է թողել,

g0har 09:04
09:06

աշխարհի շուրջ միլիոնավոր մարդկանց մոտ,

g0har 09:06
09:08

որ ԱՄՆ-ի զինվորներն անմարդկային անձինք են։

g0har 09:08
09:10

Իրականում, այդպես չէ։ Իմ որդին այդպիսին չէ։ Ինչպե՞ս եք համարձակվում»։

jrvezh 09:10
09:12

Դու դրան ի՞նչ կասեիք։

jrvezh 09:12
09:14

ՋԱ. Հա, մենք դա շատ ենք լսում։

g0har 09:14
09:16

Բայց հիշեք, մարդիկ Բաղդադում,

g0har 09:16
09:19

Իրաքում, Աֆղանստանում...

jrvezh 09:19
09:21

նրանք կարիք չունեն տեսագրությունը տեսնելու.

jrvezh 09:21
09:23

նրանք դա ամեն օր են տեսնում։

g0har 09:23
09:26

Ուրեմն դա նրանց կարծիքը չի փոխելու։ Նրանց ընկալումը չի փոխվի։

g0har 09:26
09:28

Դա այն է, ինչ նրանք տեսնում են ամեն օր։

jrvezh 09:28
09:31

Դա կփոխի այն մարդկանց ընկալումն ու կարծիքը,

jrvezh 09:31
09:33

ովքեր վճարում են այդ ամենի համար։

jrvezh 09:33
09:36

Եվ դա է մեր հույսը։

jrvezh 09:36
09:39

ՔԱ. Ուրեմն դուք գտել եք ճանապարհ՝ լուսավորելու

jrvezh 09:39
09:42

այն, ինչը ձեր կարծիքով

jrvezh 09:42
09:45

ընկերությունների ու կառավարության մութ գաղտնիքներն են։

jrvezh 09:46
09:48

Լույսը լավ է։

jrvezh 09:48
09:50

Բայց ոչ մի հեգնանք չե՞ք գտնում այն փաստի մեջ,

jrvezh 09:50
09:52

որ լուսաբանելու համար

jrvezh 09:52
09:54

պիտի ինքներդ

jrvezh 09:54
09:57

գաղտնիություն ստեղծեք ձեր աղբյուրների շուրջ։

g0har 09:57
10:00

ՋԱ. Չէի ասեի։ Այսինքն, մենք դեռ

jrvezh 10:00
10:03

որևէ ՎիքիԼիքսի այլախոհ չունենք։

jrvezh 10:04
10:07

Մենք չունենք այնպիսի աղբյուրներ, որ այլ աղբյուրների այլախոհը լինեն։

g0har 10:08
10:11

Եթե նրանք հայտնվեն, բարդ իրավիճակ կստացվի մեզ համար։

jrvezh 10:11
10:14

Բայց մենք ենթադրաբար վարվում ենք այնպես,

jrvezh 10:14
10:16

որ մարդիկ

jrvezh 10:16
10:18

բարոյապես պարտադրված են զգում

g0har 10:18
10:21

շարունակել մեր առաքելությունը, ոչ թե փչացնել այն։

g0har 10:22
10:25

ՔԱ. Ես կցանկանայի իրականում, ըստ միայն մեր այժմյան լսածների...

g0har 10:25
10:28

ես հետաքրքրված եմ իմանալ ԹԵԴ-ի ունկընդիրների կարծիքը։

g0har 10:30
10:32

Գիտեք, կարող է երկու տեսակետ լինել

jrvezh 10:32
10:34

ՎիքիԼիքսի և Ջուլիանի մասին։

jrvezh 10:34
10:37

Գիտեք, հերոս, ժողովրդի հերոս,

jrvezh 10:37
10:40

ով բերում է այս կարևոր լույսը։

jrvezh 10:40
10:42

Վտանգավոր խռովարար։

jrvezh 10:43
10:46

Ո՞վ է կարծում, որ նա հերոս է։

jrvezh 10:47
10:50

Ո՞վ է կարծում, որ նա վտանգավոր խռովարար է։

jrvezh 10:51
10:53

ՋԱ. Դե լավ էլի։ Մի քանիսը կլինեն։

g0har 10:54
10:56

ՔԱ. Կակուղ ամբոխ է, Ջուլիան, կակուղ ամբոխ։

g0har 10:56
10:58

Պետք է մի քիչ էլ փորձել։ Նրանց մի ուրիշ օրինակ ցույց տանք։

jrvezh 10:58
11:01

Ահա և մի բան, որ դուք դեռ չեք արտահոսել,

g0har 11:01
11:04

բայց կարծում եմ TED-ի համար դա կանեք։

g0har 11:04
11:06

Այսինքն, դա մի հետաքրքրաշարժ պատմություն է, որ հենց նոր է տեղի ունեցել, այո՞։

jrvezh 11:06
11:08

Սա ի՞նչ է։

jrvezh 11:08
11:10

ՋԱ. Ուրեմն սա նմուշ է, մի բանի,

g0har 11:10
11:12

որ ամեն օր անում ենք։

g0har 11:12
11:15

Անցյալ տարվա վերջերին, անցյալ նոյեմբերին,

g0har 11:15
11:17

մի շարք պայթյուններ տեղի ունեցան

g0har 11:17
11:19

Ալբանիայում,

g0har 11:19
11:22

ինչպես Մեքսիկական ծոցի պայթյունը,

jrvezh 11:22
11:24

բայց ոչ այդքան մեծ։

jrvezh 11:24
11:27

Եվ մենք մի զեկույց ստացանք,

g0har 11:27
11:30

պատահարի մասին ճարտարագիտական վերլուծություն,

g0har 11:30
11:33

որն ասում էր թե իրականում, անվտանգության ծառայության աշխատակիցները

jrvezh 11:33
11:36

որոշ մրցակից, զանազան մրցող ընկերություններից

jrvezh 11:36
11:39

իրականում բեռնատարներ էին կայանել այդտեղ և դրանց պայթեցրել։

g0har 11:40
11:43

Եվ որ ալբանական կառավարության մի մասը դրա հետ կապ ուներ, և այլն, և այլն։

jrvezh 11:44
11:45

Եվ ճարտարագիտական զեկույցը

jrvezh 11:45
11:47

վերևում ոչինչ գրված չուներ։

jrvezh 11:47
11:49

Այդ պատճառով էլ մեր համար շատ բարդ փաստաթուղթ էր։

jrvezh 11:49
11:51

Չէինք կարող այն վավերացնել, որովհետև չգիտեինք

jrvezh 11:51
11:53

թե այն ով է գրել և ինչի մասին է։

g0har 11:53
11:55

Այդ պատճառով էլ մենք մի քիչ թերահավատորեն էինք տրամադրված, մտածելով, որ միգուցե

jrvezh 11:55
11:57

որևէ մրցակից ընկերություն փորձում է առիթից օգտվել։

g0har 11:57
11:59

Հետևաբար մենք ներկայացրեցինք այն, և ասացինք.

jrvezh 11:59
12:01

«Տեսեք, մենք սրան թերահավատորեն ենք մոտենում։

jrvezh 12:01
12:03

Մենք չգիտենք, բայց ի՞նչ կարող ենք անել։

g0har 12:03
12:05

Նյութը նորմալ տեսք ունի, այն թվում է թե ճիշտ է,

g0har 12:05
12:07

բայց մենք չենք կարող այն վավերացնել»։

jrvezh 12:07
12:10

Եվ հետո մենք նամակ ստացանք

jrvezh 12:10
12:13

հենց այս շաբաթ

jrvezh 12:13
12:16

այն ընկերությունից, որ այն գրել էր,

g0har 12:16
12:19

և որ ուզում էր դրա աղբյուրը գտնել.

jrvezh 12:19
12:22

(Ծիծաղ)

g0har 12:23
12:26

ասելով. «Ողջույն, մենք ուզում ենք դրա աղբյուրը գտնել»։

jrvezh 12:26
12:28

Եվ մենք էլ թե. «Օհ, պատմեք ավելին։

jrvezh 12:28
12:31

Ավելի ճշգրիտ, ի՞նչ փաստաթղթի մասին է խոսքը։

jrvezh 12:31
12:34

Կարո՞ղ եք ցույց տալ, որ դուք այդ փաստաթղթի նկատմամբ օրինական իրավասություն ունեիք։

g0har 12:34
12:36

Արդյո՞ք այն իրոք ձեզ է պատկանում»։

g0har 12:36
12:39

Այդպիսով նրանք մեզ ուղարկեցին այս սքրինշոթը

jrvezh 12:39
12:41

որտեղ հեղինակի անունը

g0har 12:41
12:44

գրված էր Մայքրոսոֆթ Վորդի անվանատարածքում։

jrvezh 12:46
12:48

Հա։

g0har 12:48
12:53

(Ծափահարություններ)

g0har 12:53
12:55

Այդպիսի բաներ հաճախ են պատահել։

jrvezh 12:55
12:57

Սա օրինակ նույնացման մեր մեթոդներից մեկն է,

g0har 12:57
13:00

որևէ նյութի վավերացման համար,

jrvezh 13:00
13:02

փորձել և այս մարդկանց ստիպել նամակ գրել։

jrvezh 13:02
13:05

ՔԱ. Հա։ Որևէ տեղեկություն

g0har 13:05
13:07

ԲիՓի-ի ներսից ունեցե՞լ եք։

jrvezh 13:07
13:10

ՋԱ. Հա, շատ ենք ունեցել, բայց ներկա պահին

g0har 13:10
13:13

լուրջ դրամահավաք և ճարտարագիտական ջանքեր ենք անցկացնում։

g0har 13:13
13:15

Այդ պատճառով էլ մեր հրատարակությունների ծավալը

jrvezh 13:15
13:17

անցյալ մի քանի ամսվա ընթացքում

g0har 13:17
13:19

նվազագույն է դարձել,

jrvezh 13:19
13:22

քանի որ վերամշակում ենք համակարգերը

g0har 13:22
13:25

մեր վայելած բացառիկ հասարական հետաքրքրության պատճառով։

jrvezh 13:25
13:27

Դա խնդիր է։

g0har 13:27
13:30

Ինչպես ցանկացած տեսակի աճող նորաստեղծ կազմակերպությունն

g0har 13:30
13:32

մենք մի տեսակ ծանրաբեռնված ենք

jrvezh 13:32
13:34

մեր աճով։

jrvezh 13:34
13:36

Եվ դա նշանակում է, որ մենք շատ բարձր որակի

jrvezh 13:36
13:38

բացահայտումների

jrvezh 13:38
13:40

հսկայական քանակ ենք ստանում,

jrvezh 13:40
13:42

բայց բավականին մարդ չունենք,

g0har 13:42
13:44

որ մշակեն և ստուգեն այս տեղեկությունները։

jrvezh 13:44
13:46

ՔԱ. Եվ դա՞ է հիմնական խոչընդոտը,

g0har 13:46
13:48

հիմնականում լրագրողական կամավորների

jrvezh 13:48
13:51

և/կա՞մ լրագրողական աշխատավարձի պակասը։

jrvezh 13:51
13:53

ՋԱ. Ըհը: Հա, և վստահելի մարդիկ։

jrvezh 13:53
13:55

Այսինքն, մենք մի կարզմակերպություն ենք,

g0har 13:55
13:57

որին դժվար է շատ արագ աճել,

jrvezh 13:57
13:59

նյութի այն տեսակի պատճառով, որի հետ գործ ունենք։

jrvezh 13:59
14:02

Այդ պատճառով էլ պիտի վերակազմավորվենք այնպես,

jrvezh 14:02
14:04

որ ունենաք մարդիկ,

jrvezh 14:04
14:07

որոնք կզբաղվեն ազգային ամենաբարձր անվտանգության նյութերով,

jrvezh 14:07
14:09

և հետո ավելի ցածր անվտանգության դեպքերով։

g0har 14:09
14:12

ՔԱ. Օգնիր մեզ անձնապես քո մասին հասկանալ

jrvezh 14:12
14:14

և ինչպես սկսեցիր այս գործը։

g0har 14:14
14:16

Եվ կարծում եմ, որ կարդացել եմ, որ երբ երեխա էիր,

jrvezh 14:16
14:19

դու 37 տարբեր դպրոց ես հաճախել։

g0har 14:19
14:21

Դա այդպե՞ս է։

g0har 14:21
14:24

ՋԱ. Դե, իմ ծնողները կինոյի գործում էին,

g0har 14:24
14:26

իսկ հետո պաշտամունքից էին փախչում,

g0har 14:26
14:28

այդպիսով երկուսի խառնուրդը...

jrvezh 14:28
14:32

(Ծիծաղ)

g0har 14:32
14:34

ՔԱ. Հոգեբանը կարող է ասել,

g0har 14:34
14:37

որ դա պարանոյայի զարգացման բաղադրատոմս է։

jrvezh 14:37
14:39

ՋԱ. Ինչը՞, կինոյի գործը։

jrvezh 14:39
14:42

(Ծիծաղ)

g0har 14:42
14:45

(Ծափահարություններ)

jrvezh 14:45
14:47

ՔԱ. Եվ դու նաև, ուզում եմ ասել,

jrvezh 14:47
14:49

դու նաև վաղ տարիքում հակեր էիր

jrvezh 14:49
14:52

և վաղ բախվեցիր իշխանությունների հետ։

jrvezh 14:52
14:55

ՋԱ. Դե, ես լրագրող էի։

g0har 14:55
14:57

Գիտես, վաղ տարիքում ես երիտասարդ լրագրող ակտիվիստ էի։

g0har 14:57
14:59

Ես ամսագիր ունեի,

g0har 14:59
15:02

և, երբ դեռահաս էի, դրա համար հետապնդվեցի։

jrvezh 15:02
15:04

Դրա համար էլ պիտի զգույշ լինել հակեր բառի հետ։

jrvezh 15:04
15:06

Նկատի ունեմ այդպես մեթոդ կա,

jrvezh 15:06
15:08

որ կարող է օգտագործվել տարբեր բաների համար։

jrvezh 15:08
15:10

Ցավոք, այս րոպենին,

jrvezh 15:10
15:12

այն ամենաշատն օգտագործվում է ռուս մաֆիայի կողմից

jrvezh 15:12
15:14

ձեր տատիկի բանկային հաշիվները գողանալու համար։

jrvezh 15:14
15:17

Այդ պատճառով էլ այս արտահայտությունը

jrvezh 15:17
15:19

այնքան հաճելի չէ՝ ինչքան ժամանակին էր։

jrvezh 15:19
15:21

ՔԱ. Հա, դե, ես հաստատ չեմ մտածում,

jrvezh 15:21
15:24

որ դու մեկի տատիկի բանկային հաշիվն ես գողանում։

jrvezh 15:24
15:26

Բայց ի՞նչ կասես

jrvezh 15:26
15:28

քո հիմնական արժեքների մասին։

jrvezh 15:28
15:31

Կարո՞ղ ես մեզ որոշ չափով ծանոթացնել դրանց

jrvezh 15:31
15:33

և գուցե քո կյանքում որոշ միջադեպի,

g0har 15:33
15:36

որն օգնել է սահմանել դրանք։

jrvezh 15:38
15:40

ՋԱ. Միջադեպի մասին վստահ չեմ։

jrvezh 15:40
15:43

Սակայն հիմնական արժեքները՝

jrvezh 15:43
15:46

դե, ընդունակ, մեծահոգի մարդիկ

jrvezh 15:46
15:48

զոհեր չեն ստեղծում.

jrvezh 15:48
15:50

նրանց սնուցում են զոհերին։

jrvezh 15:50
15:52

Եվ դա մի բան է, որ գալիս է իմ հորից

jrvezh 15:52
15:55

և այլ ընդունակ, մեծահոգի մարդկանցից,

jrvezh 15:55
15:58

որ իմ կյանքում եղել են։

jrvezh 15:58
16:00

ՔԱ. Ընդունակ, մեծահոգի մարդիկ զոհեր չե՞ն ստեղծում.

jrvezh 16:00
16:02

սնուցում ե՞ն նրանց։

jrvezh 16:02
16:04

ՋԱ. Հա։ Եվ գիտեք,

jrvezh 16:04
16:08

ես կռվարար մարդ եմ,

jrvezh 16:08
16:10

դրա համար էլ սնուցումը մի տեսակ իմ բանը չէ։

jrvezh 16:10
16:13

Բայց այլ ճանապարհ..

g0har 16:13
16:16

զոհերին սնուցելու համար այլ ճանապարհ կա,

g0har 16:16
16:19

որն էլ հանցագործներին

jrvezh 16:19
16:21

վերահսկելն է։

jrvezh 16:21
16:23

Եվ դա մի բան է,

jrvezh 16:23
16:25

որ երկար ժամանակ իմ բնավորության

g0har 16:25
16:27

մի մասն է եղել։

g0har 16:27
16:30

ՔԱ. Շատ արագ վերջին րոպեին մեզ պատմիր՝

jrvezh 16:30
16:33

ի՞նչ պատահեց Իսլանդիայում։

g0har 16:33
16:36

Փաստորեն դուք այնտեղ մի բան հրատարակեցիք,

jrvezh 16:36
16:39

մի բանկի հետ խնդիրներ ունեցաք,

g0har 16:39
16:41

հետո տեղական լրատվական ծառայություններին

g0har 16:41
16:44

կարգադրվեց, որ պատմությունը չհրատարակեն։

g0har 16:44
16:46

Փոխարենը, գովազդեցին ձեր ներկայացրածը,

g0har 16:46
16:49

որն էլ ձեզ շատ նշանավոր դարձրեց Իսլանդիայում։ Հետո ի՞նչ պատահեց։

g0har 16:49
16:51

ՋԱ. Այո, սա մի հրաշալի դեպք է, գիտեք։

jrvezh 16:51
16:53

Իսլանդիան այս ֆինանսական ճգնաժամի միջով անցավ։

g0har 16:53
16:55

Յուրաքանչյուր երկրի համար դա ծանրագույն հարված էր։

g0har 16:55
16:57

Նրա բանկային հատվածը իր մնացած տնտեսության

g0har 16:57
16:59

տասնապատիկն էր կազմում ՀՆԱ-ի մեջ։

g0har 16:59
17:02

Ամեն դեպքում, մենք այս զեկույցը

jrvezh 17:02
17:05

անցյալ տարվա հուլիսին հրապարակում ենք։

g0har 17:05
17:07

Եվ ազգային հեռուստատեսությանը

g0har 17:07
17:09

կարգադրվեց այն կանխել հինգ րոպե նախքան դրա հեռարձակումը։

g0har 17:09
17:11

Ինչպես կինոյի մեջ, կարգադրությունը լրատվական սեղանին հայտնվեց,

g0har 17:11
17:13

և լուրերի կարդացողը շփոթված էր․

jrvezh 17:13
17:15

«Սա նախկինում երբեք չի պատահել։ Ի՞նչ պիտի անենք։»

jrvezh 17:15
17:17

Դե, փոխարենը միայն կայքը ցույց տանք

g0har 17:17
17:20

այդ ողջ ժամանակ, որպես լցանյութ։

g0har 17:20
17:22

Եվ մենք Իսլանդիայում շատ հայտնի դարձանք,

jrvezh 17:22
17:25

գնացինք Իսլանդիա և այս խնդրի մասին խոսեցինք։

g0har 17:25
17:27

Եվ համայնքում այնպիսի տպավորություն էր,

jrvezh 17:27
17:29

որ սա էլ երբեք չպիտի պատահի։

jrvezh 17:29
17:31

Եվ արդյունքում,

jrvezh 17:31
17:33

Իսլանդիայի որոշ քաղաքական գործիչների

g0har 17:33
17:35

և այլ միջազգային իրավական մասնագետների հետ աշխատելով

jrvezh 17:35
17:37

մի նոր տեսակի օրենսդության փաթեթ

jrvezh 17:37
17:40

կազմեցինք Իսլանդիայի համար,

g0har 17:40
17:43

որպեսզի այն օֆշորային օթևան դառնա

jrvezh 17:43
17:46

ազատ մամուլի համար,

jrvezh 17:46
17:49

աշխարհի ամենաուժեղ լրատվական պաշտպանություններով,

g0har 17:49
17:51

և խոսքի ազատության համար սահմանված

jrvezh 17:51
17:53

Նոբելյան մրցանակով։

jrvezh 17:53
17:55

Իսլանդիան սկանդինավյան երկիր է

jrvezh 17:55
17:58

և դրա համար էլ, Նորվեգիայի պես, կարող է օգտվել համակարգից։

jrvezh 17:58
18:00

Եվ հենց մեկ ամիս առաջ,

jrvezh 18:00
18:03

դա միաձայն ընդունվեց իսլանդական խորհրդարանի կողմից։

jrvezh 18:03
18:05

ՔԱ. Պա՜հ։

g0har 18:05
18:11

(Ծափահարություններ)

jrvezh 18:11
18:13

Վերջին հարցը, Ջուլիան։

jrvezh 18:13
18:15

Երբ ապագայի մասին ես մտածում,

jrvezh 18:15
18:17

կարծում ես ավելի հավանական է,

g0har 18:17
18:19

որ Մեծ Եղբայրը մեզ ավելի շատ կհսկի՞,

g0har 18:19
18:21

ավելի շատ գաղտնիություն կլինի,

jrvezh 18:21
18:23

թե՞ մենք կհետևենք

jrvezh 18:23
18:25

Մեծ Եղբորը,

jrvezh 18:25
18:28

թե՞ այդ բոլորը դեռ առջևում պիտի որոշվի։

g0har 18:28
18:30

ՋԱ. Վստահ չեմ դեպի որ կողմ է իրավիճակը զարգանալու։

jrvezh 18:30
18:32

Այսինքն հսկայական ճնշում կա

g0har 18:32
18:35

խոսքի ազատության օրենսդրության

jrvezh 18:35
18:38

և թափանցիկության օրենսդրության համապատասխանեցման համար՝

jrvezh 18:38
18:40

ԵՄ-ում,

jrvezh 18:40
18:42

Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև։

g0har 18:42
18:45

Դեպի ո՞ր կողմ է զարգանալու։ Դժվար է ասել։

g0har 18:45
18:47

Դրա համար էլ շատ հետաքրքիր ժամանակում ենք ապրում։

jrvezh 18:47
18:49

Որովհետև միայն մի քիչ ջանքով

jrvezh 18:49
18:52

կարող ենք այն տեղաշարժել այն կամ այն կողմ։

jrvezh 18:52
18:55

ՔԱ. Դե, թվում է թե հանդիսատեսի կարծիքն եմ արտացոլում,

jrvezh 18:55
18:57

ասելով՝ Ջուլիան, զգույշ եղիր

g0har 18:57
18:59

և ուժ ու կորով քեզ։

g0har 18:59
19:01

ՋԱ. Շնորհակալ եմ, Քրիս։ (ՔԱ. Շնորհակալություն։)

g0har 19:01
19:11

(Ծափահարություններ)