Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Zeitgeist The Movie

1 (1 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 hours, 2 minutes and 15 seconds
Country: Albania
Language: Albanian
Views: 2,768
Posted by: explorerunivers on Jun 7, 2010

Zeitgeist: The Movie është një dokumentar amerikan i bërë në 2007 nga Peter Joseph..

Qëllimi kryesor i dokumentarit është të denoncojë krijimin e miteve dhe shfrytëzimin e tyre nga një pakicë dominante për të kontrolluar njerëzit.

Për këtë arsye ai trajton disa tema të mëdha si origjina e krishterimit, 11 shtator 2001 dhe sistemi bankar.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.