Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Seleccions a Gimp

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 39 seconds
Country: Andorra
Language: Catalan
Views: 120
Posted by: nafent on Jul 4, 2009

Amb les seleccions podem actuar sobre regions de la imatge. Resulten eines bàsiques per a l'edició. Aquí trobem un exemple que vol extreure una figura del seu fons per a crear un arxiu nou. Per a fer-ho combinem l'ús de dues eines de selcció i les seves opcions o modificadors.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.