Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Kriittisen ajattelun perusteet

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Anna jollekkin kala ja hän syö tätä päivän opeta tätä kalastamaan ja hän ei koskaan tule nälkäiseksi. Tälläiset ongelmat muistuttavat meitä miten oppimistaidot auttavat meitä kohti itseriippuvuutta. Tämä ei ole missään totuudenmukaisempaa kuin kriittisessä ajattelussa Opettele ulkoa ratkaisu ongelmaan ja voit masteroida tuon tietyn ongelman Kehitä kriittistä ajatteluasi ja annat itsellesi työkalut, joilla voit luoda omat tehokkaat ratkaisusi lukuisiin tuntemattomiin ongelmiin. Kriittinen ajattelu viittaa monipuoliseen valikoimaan erilaisia älyllisiä taitoja ja aktiviteetteja liittyen informaation arviointiin ja omien ajatustemme arviointiin kurinalaisella tavalla. Kun olemme halukkaita ja kykeneviä tarkastelemaan omaa kapasiteettiamme ajattelijoina, tunnustaen ongelmiamme ja heikkouksiamme, tämä voi auttaa meitä jalostamaan ajatusprosessejamme, jotta me opimme ajattelemaan ja arvostella informaatiota kokonaisvaltaisemmalla tavalla se lisää kykyjämme tunnistaa ja hylätä epätosia ideoita sekä ideologioita. Kriittinen ajattelu ei ole vain "runsaasti ajattelua" Henkilö voi käyttää paljon älyllistä energiaa puolustaessaan virheellistä näkemystä tai jahdatessaan kysymystä joka itseasiassa tarvitsee uudelleenmuotoilua ennen kuin kehitys voi alkaa. Jos emme koskaan tarkastele mahdollisia virheitä ja ennakkoluuloja lähetymistapamma takana, se ei ole kriittistä ajattelua. Meidän pitää haluta tulla paremmiksi ajattelijoiksi, paikantaa sekä minimoida kulttuurin ja kasvatuksen ennakkoluulolliset vaikutteet ajatuksistamme Etsiä todellisuuteen sopivaa tietoa ja todisteita ja antaa niiden johdattaa vaikka ne kumoaisivat meidän vaalittuja uskomuksiamme. Kun me todellakin ajattelemme kriittisesti, uskomuksia ei ole taipumuksena vaalia, vaan niitä pidetään sillä ajatuksella että jos ne havaitaan perusteettomiksi niin näkemyksen muutos on sopivin vastatoimi. Kriittiset ajattelijat kasvattavat uteliaisuuttaan ja innokasta asennetta leventääkseen perspektiiviään laajentaen tietojaan. Ja he ovat valmiit tekemään tarvittavat pohjatyöt pitääkseen itsensä asianmukaisesti informoituna jostain tietystä asiasta. He tunnistavat että selitysten pitää itseasiassa selittää ja olla testattavissa ollakseen vakavan harkinnan arvoisia. Ja tieteellisesti pätevät teoriat selvästi määrittelevät ne olosuhteet jossa ne kärsivät tappion. Kriittinen ajattelu vaalii skeptisyyttä. Skeptisyys ei tarkoita umpimähkäistä ideoden hylkäämistä, kuten monet usein luulevat. Se viittaa epäilyyn ja arvioidemme pysäyttämiseen väitteitä kohtaan joita meille esitellään, ettemme vain suoraan hyv�ksy väitteitä jotka voivat olla perustelemattomia vaan ensin otamme aikaa ymmärtääksemme niitä, tutkimalla perusteluja ja mahdollisia olettamuksia sekä ennakkoluuloja niiden takana. Perustelujen todellisten väitteiden takana tulisi perustua vakaaseen johdonmukaiseen logiikkaan, eikä tunteisiin ja sosiaalisiin paineisiin. Koska totuutta totuudenmukaisissa väitteissä ei ole määritelty tunteilla jotka seuraavat niitä tai sen faktan vuoksi, että niin voidaan uskoa jossain sosiaalisessa ryhmässä. Joskus ihmiset yrittävät uskotella meille ettei järkeilyllä ole merkitystä, mutta se on kestämätön näkemys. Väitteleminen järkeilyä vastaan on sen oksan sahaamista millä istut. Silloin käyttää samaa asiaa jota väheksyy jutun rakentamiseen sitä itseään vastaan. Järkeilyllä on olennainen osa päätöksissämme ja arvioinneissa joita teemme neuvotellessamme läpi elämän olivat ne sitten tärkeitä tai tyhjänpäiväisiä. Jos joku tietty järkeilyn linjaus on virheellinen, mikä lisää meidän ymmärrystämme? Järkeilyn arvon väheksyminen vai virheiden tarkasteleminen rehellisesti? Arvostuksen puute järkeilyä tai todistusaineistoa kohtaan tai mikä tahansa harhauntunut älyllinen luonteenpiirre saboitoi yhden kapasiteettia kriittiseen ajatteluun. Yksi suurimmista esteist� kriittiseen ajatteluun on haluttomuus nähdä monimutkaisia asioita mitenkään muuten kuin mustavalkoisesti. Jos yksi näkee vain kaksi vaihtoehtoa kun enemmän on olemassa, tämä muodostaa valheellisen kahtiajaon. Tietoisuus on usein esitelty jonakin joka on joko ikuinen aineeton itsenäinen kokonaisuus tai pelkistyviä ja idententtisiä aivojen olotiloja kun todellisuudessa näitä asetelmia on monia. Monet jakavat ihmiset niihin joska uskovat evoluution ja niihin jotka uskovat tiettyihin jumaliin. Kuitenkaan nämä kategoriat eivät olet molemminpuolisesti toisiaan poissulkevia. Jos ajattelemme virheellisillä kahtiajaoilla, olemme taipuvaisia virheelisiin johtopäätöksiin. Esimerkiksi jos ajattelemme että vaihtoehto A on virheeliinen niin vaihtoehdon B on pakko olla totta. Voimme myös kuvailla väärin toisia olettamalla että jos he eivät omaa asennetta X heidän täytyy omata asenne Y. Mustavalkoinen ajattelu usein kuvastaa taustalla piilevää suvaitsettomuutta tai kieltotilaa koskien epävarmuuden käsittelyä joka juontuu asioiden monimutkaisuudesta tai täsmällisten vastausten puutteesta. Se että uskoo virheellisiin päätelmiin koska et voi sietää monitulkintaisuutta koska ei tiedä vastausta ei ole totuutta tai uteliaisuutta vaan mielenrauhaa. Kriittinen ajattelija pystyy käsittelemään epävarmuutta ja suosii tietoisuutta alueista joista on tietämätön ja pystyy odottamaan päteviä todisteita sekä todisteisiin perustuvia vastauksia. Kriittinen ajattelu tarjoaa meille jokaiselle avaimet joilla saavutamme itsenäisen älyllisen riippumattomuutemme jättäen meidät halukkaiksi sekä kykeneväisiksi tutkia ja ratkaista ongelmia itsenäisesti. Se vie meitä poispäin hätäisistä päätelmistä, mystifikaatiosta, vastahakoisuudesta kyseenalaitamiseen, vastaanotettuun viisauteen, auktoriteetteihin, perinteisiin. Se vie meitä kohti älyllistä kurinalaisuutta, ideoiden selkeää ilmaisua ja omaa ajatteluamme koskevaa henkilökohtaisen vastuun hyväksyntää. Yhteisöt joissa yksilöt ovat taipuvaisia hankkimaan ja soveltamaan parasta tietoa ja järkeilyä kaikilla alueilla ja ovat halukkaita tiedostamaan ja korjaamaan virheellisyyksiä omassa ajattelussaan, ovat paremmin varustettuja luomaan syvällisiä että tehokkaita ratkaisuja niihin haasteisiin joita kohtaamme jokapäiväisessä elämässä ja yhteiselossa. Kun opetamme ja rohkaisemme kriittiseen ajatteluun me vahvistamme yksilöllisiä elämiä ja sijoitamme yhteiseen tulevaisuuteemme.

Video Details

Duration: 5 minutes and 12 seconds
Country: Finland
Language: English
Producer: Qualiasoup - Youtube
Director: http://www.youtube.com/user/QualiaSoup
Views: 792
Posted by: coolvice on Sep 28, 2010

Kriittisen ajattelun perusteet

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.