Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Tim Burton - Vincent

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Vincent Malloy�un ya�� yedi. Her zaman kibard�r ve yapar s�yleneni, Ya��na g�re hi� bencil de�il ve olduk�a iyiydi, ama aynen Vincent Price gibi olmak isterdi. K�z karde�iyle, k�pekle ve kedilerle ya�amak onun i�in sorun de�ildi, fakat asl�nda �r�mceklerle ve yarasalarla dolu bir evi ye�lerdi. Bunu yapt��� korkun� icatlara yans�t�rd�, ve y�r�rd� karanl�k koridorlarda, yaln�z ve �zd�rapl�. Vincent, teyzesi ziyarete geldi�inde olduk�a iyiydi, ama onu balmumu m�zesine koymay� hayal ederdi. K�pe�i Abacrombie ile deney yapmaya bay�l�rd�, korkun� bir zombi yaratmak umudundayd�, b�ylece, o ve korkun� zombi k�pe�i... sisli Londra�da arayabilirlerdi fanileri. D���nceleri sadece fena su�lar hakk�nda de�ildi, resim yaparak ve okuyarak ge�irmeyi severdi vaktini, "Ko� Jane Ko�" gibi kitaplar okurken di�er �ocuklar, Edgar Allen Poe�ydu Vincent��n en sevdi�i yazar. Bir gece korkutucu bir hikaye okurken, bir k�ta okudu surat�n� bembeyaz eden, ne feci bir haber buna dayanamazd�, ��nk� g�zel kar�s� canl� olarak mezardayd�. �ld���nden emin olmak i�in mezar�n� kazd�, bilmiyordu ki; mezar�, annesinin �i�ek yata��yd�. Annesi Vincent�� odas�na yollad�, biliyodu; �l�m kulesinde tutsakt�, orada hayat�n�n geri kalan�n� ge�irmeye yarg�land�, g�zel kar�s�n�n portresiyle yaln�z ba��nayd�. Tek ba��na ve ��ld�rmak �zere, mezar�nda hapisti, annesi birdenbire i�eri girdi, Dedi ki; "istersen d��ar� ��k ve oyna �ok g�zel bir g�n ve g�ne�li hava". Vincent konu�maya �al��t� ama konu�amad�, y�llar boyu yaln�zl�k onu olduk�a y�pratm��t�. Bir ka��t ald� ve bir kalemle �unlar� yazd� ka��da: "Bu ev taraf�ndan ele ge�irildim, buradan ayr�lamam bir daha." Annesi dedi ki; "Ne ele ge�irildin, ne �lm�� gibisin neredeyse, oynad���n bu oyunlar�n hepsi kafan�n i�inde, sen Vincent Price de�ilsin, Vincent Malloy senin ad�n, �zd�rapl� ya da deli de�il, k���k bir o�lans�n, yedi ya��ndas�n ve benim o�lumsun sen. �imdi d��ar� ��k ve ger�ekten e�len" H�nc�n� ��kartm��t� art�k, y�r�d� salona. Vincent yava��a s�rt�n� verdi duvara, oda so�umaya, g�c�rdama ve daralmaya ba�lad�, korkun� ��lg�nl��� doru�a ula�m��t�. Abacrombie�yi g�rd�, zombi k�lesi, ve gaipten kar�s�n�n sesini i�itti, tabutundan konu�uyordu ve korkun� isteklerde bulunuyordu, duvardaki �atlaklardan ��kan iskelet eller ona do�ru uzan�yordu. Hayat�ndaki t�m korkular, r�yalar�na giren, ��lg�n kahkahas�n� korkun� ���l�klara d�n��t�ren. Delili�inden kurtulmak i�in kap�ya do�ru uzand�, Ama hissiz ve cans�z olarak yere y���ld�. Sesi yumu�ak ve �ok yava�t�, Edgar Allan Poe�nun "Kuzgun" �undan bir sat�r m�r�ldand�. "...ve g�lgelerden gelen ruhum... ...yerde y�zerek yatarken... ...kalks�n aya�a... ...B�R DAHA ASLA." �eviren: Spooky

Video Details

Duration: 5 minutes and 53 seconds
Country: Turkey
Language: English
Genre: None
Director: Tim Burton
Views: 136
Posted by: xeonical on Dec 7, 2009

1982

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.