Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Sri Nisargadatta

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Svako jutro je ponizno ukrašavao slike svog učitelja,koje su bile okačene u sobi na spratu. Često je govorio da je pravi učitelj tvoje sopstveno ja. "Najveci učitelj je tvoje sopstveno biće.Istinski ono je vrhovni učitelj. Ono samo te može odvesti tvom cilju i ono samo te sreće na kraju puta. Suoči se sa njim i vise ti neće biti potreban učitelj. .Ali ipak moraš imati snažnu želju da ga pronađeš i ne čini ništa što će stvoriti prepreke i odlaganja. Nikad nisi bez učitelja, jer on je bezvremeno prisutan u tvom srcu,ono što on želi da ti učiniš je da se naučiš samosvesnosti, samokontroli i samopredaji. Može da zvuči naporno, ali je lako ako ste revnosni i prilično nemoguće ako niste. Sve popušta pred revnošću. Pravi učitelj vas nikad neće poniziti, niti će vas otuđiti od samog sebe. Konstantno će vas vraćati na činjenicu vašeg prirodnog savršenstva i ohrabrivati vas da tražite unutra." Nisargadata je osećaju postojanja (self being), tradicionalno nazvanom ego, tumačio kao sopstvo (I amness) On kaže da bi se pronašao izvor tog sopstva i u potpunosti razumelo da je to nista više do ideja o samom sebi, način samorazumevanja. Maharaž je upitao "tragača" da bude u stanju koje prethodi iskustvu sopstva. Koncept "ja sam" dolazi spontano i odlazi spontano, čudno, kada se pojavi prihvata se kao stvaran. Sva kasnija pogrešna shvatanja stvarnosti imaju koren u takvom pogresnom viđenju, kroz koncept "ja sam". U trenutku kada se pojavi osecanje "ja sam" pojavljuje se i svet. Svaku sliku koju imate o sebi nije tačna. Pravo znanje je ostati veran svojoj pravoj prirodi." Učenje Maharaža pomeraju našu svesnost od samog sebe, osećaja odvojenog entiteta Ka ne dualistikom stanju jedinstva sa apsolutnim, koji je nasa prava priroda. Posetilac je tražio objašnjenje koje se odnosi na ovo "stanje praznine". Pod time podrazumevam odsustvo bilo kakvog sadržaja Ja za samog sebe nisam ni vidljiv ni znacajan. Ne postoji ništa na šta bih mogao da pokažem i kažem: "Ovo sam ja". Ti se identifikujes sa svime vrlo tako lako. Za mene je to nemoguce. Osećanje, ja nisam ovo ili ono, niti da je išta moje je tako jako u meni, da čim se stvar ili govor pojave, krenu ka čulima. Ja znam da nisam to. Smatram, na neki način, da premeštanjem fokusa pažnje. Ja postajem sama stvar na koju gledam i imam iskustvo svesti koju ona ima. Ja postajem unutrašnji svedok stvari. Ja taj kapcitet ulaska u druge središnje tačke svesti nazivam ljubavlju,Vi ga možete nazvati kako god želite.Od tada u bilo kojoj tački vremena i prostora ja mogu biti oboje i subjekt i objekt iskustva.Ja to izražavam tako sto kažem da sam oboje i nijedno ali i izvan oba. Iz ugla samospoznaje ili prosvetljenja nema individua.Sopstvo ili bog postoji kao sva manifestacija.Posetilac je upitao Maharaža, Kako se ova individualnost pojavila? I zašto razmizljao o sebi kao o odvojenim individuama? Tvoje misli o tvojoj individualnosti nisu u stvari tvoje misli, to su sve kolektivne misli Vi mislite da ste onaj koji ima misli,a u stvari misli nastaju u svesnosti. Kako naše duhovno znanje raste, indetifikacija sa individualnim telom i umom iščezava. Svesnost se širi u univerzalnu svesnost.Životna sila nastavlja da deluje, ali misli i dela nisu više ograničene na neku individuu.postaju totalna manifestacija. To je kao delovanje vetra. Vetar ne duva ni za jednog pojedinca, vec za svu manifestaciju. Kad je delovanje potrebno, delovanje će se pojaviti, kad nedelovanje postane bitno, ono će se pojaviti.Ne morate govoriti životu šta da radi.samo tecite sa njim i predajte sebe ovom zadatku sadašnjeg trenutka, koji je umreti sada za sadašnji trenutak jer živeti je umitati. Bez smrti ne može biti života.Konačno pojedinac mora se ići iza znanja. Ali znanje mora doći.Ono može doći kroz stalnu meditaciju.Meditacijom znanje o sebi se postepeno sredjuje i pojavljuje se univerzalno znanje i postaje se potpuno slobodan kao nebo ili prostor.Oni koji dolaze ovde sa idejom da će dobiti znanje, ćak i duhovno znanje,dolaze kao individue sa željom da dobiju nešto, to je prava teškoća tragalac mora da nestane.Kada poznajete svoju pravu prirodu, znanje o sebi preostaje, ali to znanje je neograničeno, za vas nije moguće da steknete znanje, vi jeste znanje, vaše postojanje, postojanje znanja mora prvo biti potvrđeno vašim postojanjem. Vaše postojanje i znanje pripadaju vama. Ne dolazite od nekud i ne idete nekud. Vi ste bezvremeno biće i svesnost.Razvijte stav posmatrača i sami ćete videti da nevezanost donosi kontrolu. Stanje posmatrača je puno snage, nema tu ničeg pasivnog. Samo imajte na umu osećaj "Ja sam". Izdignite se iz njega, dok vaš um i osećanja ne postanu jedno.Ponavljanim pokušajima natrčaćete na ispravnu ravnotežu pažnje i vaš um će biti čvrsto ukorenjen u osećanju "Ja sam"Šta god kažete , pomislite ili uradite osecaj nepromenljivog i brižnog bića, ostaje kao uvek prisutna pozadina uma.

Video Details

Duration: 8 minutes and 5 seconds
Country: India
Language: English
Views: 53
Posted by: mladikapetani on Dec 3, 2011

Sri Nisargadatta, spiritual teacher.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.