Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Целосно дишење

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 minutes and 44 seconds
Country: Macedonia
Language: Macedonian
Genre: None
Views: 127
Posted by: vesnag on Aug 21, 2012

Целосното дишење овозможува совршена контрола врз сопственото тело.Тоа овозможува да се придвижат различните дијафрагми.Најпозната меѓу нив е торакалната дијафрагма, па кранијалната, цервикалната и пелвијалната дијафрагма.Овие дијафрагми ги стимулираат нивоата, нервниот и невровегетативниот плексус.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.