Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Alex Georges

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Tod Landess k'ap entèvyouvé Alex Georges nan Konférans sou "Avni Ayiti" Miyami, 17 Mas. - Kijan ou santi ou? - Prémièman, mwen santi mwen twomatizé. Chak fwa mwen gen enpresyon ke bilding nan ap sekwe, m'santi la pérèz nan kè mwen. Mwen gen sansasyon vibrasyon avèk mwen lè mwen andedan yon kay. Jiska prézan, m'santi sé kòmsi tè a ap sekwé avèk mwen. M' vini nan Miyami dépi dé jou pou'm patisipé nan konférans sa a. Sé prémye fwa mwen kité Ayiti aprè tranbléman tè a. Mwen santi mwen ront lè mwen ta pralé vwayagé. Mwen santi mwen pa ta dwé alé. (Msié souri) M' ka maché nan yon lari ki nòmal. M'ka al manjé nan restoran. M' ka dòmi nan yon kabann nòmal. M'ap panse a tout moun m'kité dèyè. M'ap réfléchi. M'ap pozé tèt mwen keksyon: Eské sé plas mwen sa? Epi'm komansé pansé. M'sonjé m'gen yon rézon ki fè'm la a. Mwen vle rébati péyi mwen. Réelman vré, sitiyasyon an afecté mwen nan yon nivo ki byen fon. Sak pase a chanjé mwen. Konye a, mwen konnen lapenn, la pérèz. Mwen konnen kisa yon moun santi lè li pralé nan lagè. S'ak pasé a fè ou santi ou an dangé epi ou paka fè anyen pou chanjé sa, ou santi ou san espwa. Mwen maché pandan 20 a 30 minit pou'm te rivé lakay mwen, pou'm ale jwen fanmi mwen. Lè m gadé m wè katyé koté m viv la té détwi, mwen pansé ké sété pa m nan sèlman. Mwen eséyé rélé lòt moun nan téléfòn. Mwen pa jwenn siyal. Mwen kòmansé ap paniké. M'ap pansé "madanm mwen ak pitit mwen ka mouri". Sé sak fè mwen maché sou dé pyé m pou m'alé lakay mwen. Lè m'ap maché, mwen wè anpil déga: moun blésé, moun mouri, mòso kò moun, Sé té kankou yon gwo larivyè moun t'ap desann nan lari a. Se ekspéryans mwen pa ta swété menm pou yon ennmi. Epi mwen sézi pou jan mwen wè tout moun, preské tout moun rekòmansé ak lavi yo. Menm si se pa yon vi ki finn nòmal nèt, men tout moun réprann yo. Tout moun ap pozé tèt yo keksyon. Tout moun ap mandé ki sa nou ka fè. Nou pa chita sèlman ap kriyé, ap pran pitye youn pou lòt poutèt sa ki rivé a, nou vlé pasé a laksyon. Sé s'ak fè nou tounen nan lari a apré. Nou kòmansé poté moun yo sékou tou swit. Nou komansé moun yo jwen koté pou yo dòmi, koté pou yo jwenn manjé, médikaman, lopital, etc... Nou finn fè sa déja. Kounye n'ap réfléchi kijan pou nou mété sou pyé ékonomi péyi nou an ki krazé. Nou aprann ké tè a gen pou li tranble pi fò toujou lè tou lè dé plak tektonik yo rivé touché fon tè a. Nou pansé ké gen yon lè k'ap vini, Ayiti p ap egzisté ankò. Yo p ap kapab kontinye ap bay moun yo manjé pou tout tan gen tan. Nou té genyen (70%) swasanndi pousan moun ki pa t ap travay avan katatwòf la. Kounye a se pi grav. Tout biznis yo kraze. Epi, pi gwo tranbléman gen pou li rivé. Men nou p ap dekourajé. Nou pral rébati péyi nou. Nou pral rémété ékonomi an so pyé ankò. Nou pa dwé sèlman pansé a yon rékonstriksyon fizik. Fòk nou pansé a yon rékonstriksyon sosyal tou. Nou dwe sézi okazyon sa a pou nou viré dézas sa a épi fè'l tounen you opòtinité pou péyi d'Ayiti. Nou pa gen lòt chwa. Fòk nou pran opòtinité sa a pou péyi nou démaré, pa sèlman pou nou santi pityé, pou n'ap kriyé. W ap sézi pou wè kijan ayisen gen fòs. Yo viv anpil sitiyasyon difisil. Mwen té gen anpil chans. Mwen te gentan kouri soti déyò. Men kay mwen pa krazé. Mwen gen zanmi ki gen kay tonbe so yo. Nou ralé soti anba débri. Yo sòti byen lontan apré. Yo pasé anpil tan anba kay la. Yo twomatizé anpil, plis pasé m. Kounye a, nou tout, fanmi, zanmi, n' ap réyini. N'a pozé tèt nou keksyon: Ki sa n'ap fè? Ki sa pou n fè? Ki sa nou ka fè pou nou rann lavi nou miyò? Nou vle konnen kijan pou moun yo fè pasé lidé yo. Kija pou moun yo kontribye nan rékonstriksyon péyi yo. Kounye a, moun yo vlé bati yon pi bon Ayiti, yon pi bon sosyete. Se atitid sa a ke moun you genyen kounye a an Ayiti. Sa révélé kapasité nou an tan ké moun. Se pa ké Ayisyen espesyal. Nou se kankou tout moun sou latè. Tout moun nou gen kapasité pou siviv sitiyasyon difisil. Nou Ayisyen, nou fò nan sa. Nou gen tout tout énèji nou bezwen pou nou siviv epi rekanpé sou dé pyé nou. Tout moun gen kalité sa yo. Sé konsa désas sa-a té afékté mwen. Li fèm santi fos mwen ak féblès mwen. Li ranfosé volonté'm pou'm travay pou'm rebati yon Ayiti miyo. Lè'm té retounen an Ayiti aprè mwen té finn étidyé nan péyi Canada, mwen té gen yon rèv nan tèt mwen. Mwen té révé dé yon péyi nouvo, yon Ayiti tout nèf. Mwen menm ak tout bizis patnè'm yo, nou investi tout tèt nou, tout lajan nou, tou sa nou genyen nan rèv sa a. Désas sa-a, sé tankou yo gwo kou nou resevwa. Men se yon tès tou. Nou pasé tès sa-a ak gwo pwen. Nou rété pozitif. Tout zanmi'm yo pozitif. Menm moun k'ap viv nan kan yo, nan tant yo, pozitif. Nou p'ap kontinye ap blamé tèt nou. Nou p'ap kontinye ap panse ke nou menm Ayisyen, nou pa vo anyen. Nou montré tout moun, a la ronn badè, nan tout péyi, ké sa yo té pansé de Ayiti a, se pa sa. Gen anpil moun, menm mwen menm tou, ki té pè, ki té pansé ké ta pral gen gwo goumen, gwo kouri, gwo batay nan lari. Sa pa rivé. Sa pa rivé di tou. Gen yon séri de médya ki t'ap kréyé pwoblèm, ki t'ap fè moun yo kouri, batay pou yo té ka gen imaj pou kaméra yo. Mwen wè sa ak dé jé mwen. Lè yo wè pa gen batay, yo kréyé li paské yo té bezwen sa. Nou montré lé mond antye ke nou pa mové moun. Nou té konn sa déja. Men kounye a, lé mond konnen sa tou paské yo wè ak dé jé yo. Si ou gen kalité désas sa'a, nenpot ki koté sou latè, ou pa t'ap gen disiplinn sa a ke Ayisyen démontré. Nou démontré ké nou disipliné. nou ka koopéré, fè tèt ansanmt epi nou solidè youn ak lot. Mwen alé nan réyinyon koté chak nasyon ak réklamé premyé plas nan poté sékou. La France, La Belgique, etc... tout péyi ap di yo té la avan, ké avyon pa yo té atéri avan. Men mwen gen nouvèl pou tout péyi sa yo k'ap réklamé premyé plas. Se Ayisyen ki té réponn avan. Sé Ayisyen ki té poté sékou avan, ki té komansé édé avan. Nou té la an prémyé. Nou té la anvan. Nou té la an dènyé. N'ap kontinyé poté kolé. N'ap kontinyé édé san kanpé, san dékourajé. N'ap travay pou nou rebati, pou nou rékanpé sou dé pyé nou. Sé konsa m'vlé itilizé tout fos sa a, tout énèji sa-a ké désas la ban mwen an.

Video Details

Duration: 9 minutes and 45 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Views: 108
Posted by: koze on Apr 5, 2010

Discusses earthquake and its aftermath

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.