Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

nmn

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Пронајди ја иконичката за ScracthJr и кликни на неа Со ова ќе се активира програмата, ќе можете да започнете нов проект. Кликнете на знакот +. Се клика на алатката за да го напишеш името на сцената. Можеш да ја искористиш тастатурата. Можеш да избереш боја. Со кликање на буквите можеш да избереш големина. Го поместуваш името на горниот лев агол, а мачето во долниот лев агол. За да го снимиш проектот кликаш на жолтата алатка во десниот горен агол. Со клик на сината алатка со стрелка на десно се отвараат сите блокови за движење. Мачето е долу десно што значи она што ќе го испрограмираме ќе се однесува на неа. Кога ќе го симнеме долу првиот блок што означува движење напред . Бројот кој е впишан е 1, па кога ќе кликнеме на блокот мачето ќе се придвижи напред за еден чекор. Доколку пак го кликнам блокот мачето ќе се придвижи за еден чекор, и уште еднаш ќе се придвижи повторно. Сега ќе кликнеме на копчето Ресет со цел да се врати мачето на почетната позиција. Место да се клика постојано на блокот со цел да го движеме мачето напред, може да се искористи тастатурата со броеви на десната страна и да се внесе бројот 10 што ќе значи мачето да се придвиже за 10 чекори напред. Сега ќе додадеме нов блок за движење назад со кој ќе се придвижи мачето наназад 10 чекори, Ако ги спојам двата блока Мачето да се придвижи напред 10 чекори И назад 10 чекори Сега ќе ги вратиме назад блоковите Сега ќе кликнеме на розовата алатка Ги бираме овие два блока со првиот блок мачето станува невидливо а со вториот блок пак се појавува Сакаме да направиме програма со која мачето ќе исчезне, ќе се придвижи напред и пак ќе се појави.

Video Details

Duration: 5 minutes and 33 seconds
Country: United States
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Views: 87
Posted by: georgina on Aug 17, 2015

kjhgkjhgkjh

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.