Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Ez! Ez! Ez! - Laburmetraia

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 3 minutes and 52 seconds
Country: Spain
Language: Basque
Producer: Agirre, Anasagasti & Santa Eufemia
Director: Agirre, Anasagasti & Santa Eufemia
Views: 153
Posted by: anasintxa on Nov 7, 2008

Ez! Ez! Ez!

Kazetaritzako lehenengo mailan egindako laburmetreia.

Lorea Santa Eufemia
Aizene Agirre
Markel Anasagasti

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.